FINSEX: Naisten orgasmit

Tietovuoto / Marraskuu 2016

Millaiset naiset kokevat orgasmeja

Seksuaalisen nautinnon kokemisen ja yhdyntöjen miellyttävyyden kannalta orgasmit ovat seksuaalielämän keskeisin asia. FINSEX-tutkimuksen tulokset osoittavat hyvin selvästi, että orgasmeja kokevat naiset tuntevat yhdyntänsä huomattavasti miellyttävämmiksi kuin naiset, jotka eivät koe orgasmia. Seksuaalisen tasa-arvon ja seksuaaliterveyden kannalta on merkittävä ongelma, että suuri osa naisista ei saa rakastelusta läheskään yhtä paljon nautintoa kuin miehet.

Kuvio 1

Naisten vastaukset siihen, kuinka miellyttävä viime sukupuoliyhteys oli sen mukaan, saiko silloin orgasmeja. Tiedot tekstissä.

FINSEX-tutkimuksen tulosten mukaan miehistä 93 prosenttia ilmoittaa saavansa rakasteltaessa ainakin useimmiten orgasmin. Naisilla vastaava osuus on jäänyt tästä vain puoleen – 46 prosenttiin. Yhtä suuri sukupuolten ero on ollut myös orgasmin kokemisessa viimeisimmässä yhdynnässä (miehet 91 %, naiset 54 %). Naiset (8 %) ovat kuitenkin saaneet useita orgasmeja viimeisessä yhdynnässä useammin kuin miehet (4 %). Yli 50-vuotiaista naisista 5 prosenttia ja alle 35-vuotiaista naisista 15 prosenttia ei ollut ilmoituksensa mukaan koskaan kokenut orgasmia yhdynnöissään.

Kuvio 2

Kuinka moni nainen saa tavallisesti orgasmin yhdynnässä, tiedot tekstissä.

Paitsi että naiset saavat orgasmeja yhdynnöissään huomattavasti miehiä harvemmin, niin alle 40-vuotiailla naisilla on ollut 2000-luvulla lisääntyvässä määrin vaikeuksia kokea orgasmeja. Tämä voi tuntua yllättävältä nykypäivänä, jolloin seksiin liittyvää tietoa ja neuvontaa on saatavilla enemmän kuin koskaan ennen. Vähiten seksistä ovat nauttineet noin 20-vuotiaat naiset, joista vain joka kolmas kertoi vuonna 2015 saavansa tavallisesti orgasmin yhdynnöissään. Ennen 2000-lukua vastaava osuus oli tämän ikäluokan naisilla vielä puolet. On siis tarpeen selvittää, mitkä asiat selittävät keskeisimmin naisten orgasmien saamista yhdynnöissä.

Vaikka nuorilla naisilla on ollut lisääntyvässä määrin vaikeuksia kokea orgasmeja yhdynnässä, niin silti yhä nuoremmat naiset tai tytöt ovat kokeneet orgasmeja. Tämä johtuu siitä, että itsetyydytys ja sen myötä orgasmit on aloitettu aiempaa nuorempina. Vuoden 2015 tulosten mukaan alle 35-vuotiaiden naisten ikäluokasta puolet oli saanut ensimmäisen orgasminsa itsetyydytyksessä alle 15-vuotiaana ja joka neljäs alle 13-vuotiaana. Itsetyydytyksen aloitusikä oli laskenut merkittävästi 2000-luvun aikana. Tämän seurauksena suurin osa naisista on kokenut ensimmäisen orgasminsa itsetyydytyksessä useita vuosia ennen kuin ensimmäisen orgasminsa yhdynnässä.

Yksi orgasmien kokemiseen liittyvä merkittävä asia on, kuinka tärkeäksi naiset ovat yleensä kokeneet orgasmin saamisen rakastelun aikana. Naisista noin puolet on pitänyt sitä itselleen melko tärkeänä ja vain noin 15 prosenttia erittäin tärkeänä. Orgasmin tuottamista kumppanille on pitänyt erittäin tärkeänä sen sijaan joka toinen nainen. Monien naisten rakastelua on leimannut siten epäitsekkyys – he ovat kokeneet kumppaninsa orgasmin tärkeämmäksi kuin omansa. Tämä ei ole edistänyt heidän omaa nautintoaan. Mitä tärkeämmäksi naiset ovat oman orgasminsa kokeneet, sitä useammin he ovat saaneet orgasmin yhdynnöissään yleensä tai viimeisimmässä yhdynnässään. Sekä oman että kumppanin orgasmien arvostaminen ja itse koetut orgasmit ovat kulkeneet hyvin vahvasti käsi kädessä.

Kuvio 3

Naisten orgasmit sen mukaan, kuinka tärkeäksi kokee orgasmin saamisen rakastelussa. TIedot avattu tekstissä.

Orgasmit ovat keskittyneet tavallista useammin erityisen onnellisiin parisuhteisiin, joissa nainen on pitänyt seksiä tärkeänä parisuhteen onnellisuuden kannalta.  Hyvät asiat ovat kasautuneet yhteen. Hyvät kokemukset ovat lisänneet arvostusta seksiä kohtaan ja ovat tuottaneet onnea parisuhteelle. Ne ovat myös lisänneet seksuaalista halukkuutta.

Kuvio 4

Naisten orgasmit sen mukaan, kuinka onnellisessa parisuhteessa on ja kuinka tärkeänä pitää seksiä suhteen onnellisuudelle. TIedot tekstissä.

Naisten orgasmien saamiseen eivät ole vaikuttaneet erityisellä tavalla muut asiat, joiden voisi kuvitella liittyvän niiden saamiseen. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi henkilön koulutus ja tulotaso, tupakointi, alkoholin käyttö, liikunnan aktiivisuus tai painoindeksi (BMI). Orgasmien saamiseen ei ole ollut yhteyttä myöskään naisen mahdollisella asumisella lasten kanssa, uskonnollisuudella, hänen kokemillaan lievillä psyykkisillä oireilla ja hänen parisuhteidensa tai seksuaalikumppaneidensa lukumäärillä. Hyvillä tai huonoilla kokemuksilla aiemmissa seksi- tai parisuhteissa ei näytä myöskään olleen yhteyttä orgasmien kokemiseen nykyisessä parisuhteessa.

Nykypäivän seksuaalineuvonnassa ja -terapiassa naisia opastetaan tutustumaan omaan kehoonsa ja nautintonsa lähteisiin itsetyydytyksen avulla. Tämän on uskottu edistävän orgasmien kokemista. FINSEX-tulokset selvästi kumoavat tämän käsityksen. Itsetyydytyksen aloitusiällä, ajalla viimeisimmästä itsetyydytyskerrasta tai viimeaikaisella itsetyydytysaktiivisuudella ei ole ollut juuri mitään yhteyttä orgasmien kokemiseen. Itse asiassa orgasmeja ovat kokeneet vastoin oletuksia muita useammin naiset, joiden viimeisimmästä itsetyydytyksestä on kulunut sangen pitkä aika. Orgasmien kokemiselle täytyy siis hakea selityksiä muista asioista kuin itsetyydytyksen tuottamasta harjoittelusta ja kokemuksesta.

Kuvio 5

Naisten yhdyntäorgasmit sen mukaan, kuinka usein on itsetyydyttänyt. Tiedot avattu tekstissä.

Naisilla voi olla luontaista fysiologista herkkyyttä tietynlaisten orgasmien kokemiseen. Tämä tulee esille esimerkiksi kysymyksessä saavatko he orgasmeja helpommin itsetyydytyksen vai rakastelun aikana. Orgasmeja ovat saaneet suhteellisesti useimmin naiset, jotka ovat saaneet niitä yhtä helposti molemmilla tavoilla. Jos orgasmi on saatu selvästi helpommin itsetyydytyksessä, niin tällöin yhdyntäorgasmien saaminen on ollut naisille kohtalaisen vaikeaa. Yhdynnöissä ei ole ilmeisesti saatu jostakin syystä sellaista stimulaatiota, johon on totuttu itsetyydytyksien aikana.

Kuvio 6

Naisten orgasmit sen mukaan, saako niitä helpommin itsetyydytyksessä vai rakastelussa. Tiedot tekstissä.

Sillä saako orgasmin yhdynnässä tavallisesti kiihottamalla klitorista (häpykieltä) vai emätintä ei ole ollut kovin suurta yhteyttä siihen onko nainen saanut orgasmeja yhdynnöissään. Klitoriksen kiihottamiseen keskittyneillä yhdyntäorgasmien saaminen on ollut keskimäärin hieman muita vaikeampaa. Tähän ryhmään on kuulunut kolmasosa kaikista naisista. Vähän yli puolet on kiihottanut yhtä aikaa sekä klitorista että emätintä. Tämä on ollut tavallisinta naisten parisuhteissa. Pelkästään emätintä kiihottamalla on tavallisesti saanut orgasmeja kuusi prosenttia naisista. He ovat kokeneet orgasmeja hieman muita naisia useammin. Näiden tietojen perusteella klitoris ei ole naisten orgasmeissa niin hallitseva asia kuin aihepiirin keskusteluissa on esitetty.

Kuvio 7

Naisten orgasmit sen mukaan, saako orgasmin tavallisesti klitorista vai emätintä stimuloimalla. TIedot tekstissä.

Orgasmeja säännöllisemmin kokevilla naisilla on selvästi muita naisia parempi seksuaalinen itsetunto. Tämä koskee sekä tunnetta siitä, että on hyvä sängyssä, että käsitystä siitä, että on seksuaaliasioissa taitava. Jos on ollut täysin samaa mieltä näiden väittämien kanssa, niin säännöllisesti orgasmeja on saanut kolme naista neljästä. Täysin eri mieltä näiden väittämien kanssa olevista naisista sen sijaan vain joka kymmenes on saanut säännöllisiä orgasmeja. Naiset kertoivat oppineensa kokemaan orgasmeja erityisesti hyväksymällä itsensä ja kehonsa. Seksuaalisen itsetunnon edistäminen esimerkiksi kumppanin hyvän palautteen avulla on siksi erityisen tärkeätä naisten orgasmeja edistettäessä.

Kuvio 8

Naisten orgasmiensaanti sen mukaan, kuinka hyvänä he pitävät itseään sängyssä. Tiedot tekstissä.

Seksuaalista itsetuntoa sivuaa kyky keskustella avoimesti seksuaaliasioista kumppanin kanssa.  Mitä helpompaa tämä keskustelu on ollut sitä useammin naiset ovat kokeneet yhdynnöissään orgasmeja. Hyvin kommunikoivissa parisuhteissa kaksi naista kolmesta on yleensä saanut orgasmeja yhdynnöissään. Näissä parisuhteissa on ollut yleensä myös riittäväksi koettua parin välistä fyysistä koskettelua.

Kuvio 9

Naisten orgasmien kokeminen sen mukaan, miten helppoa on keskustella kumppanin kanssa seksistä. Tiedot tekstissä.

Naisten orgasmeja edistää myös seksuaalisesti aktiivinen kumppani. Tämä tarkoittaa sitä, että kumppani on tarjonnut naiselle suhteellisen usein suuseksiä ja kiihottanut häntä käsin. Niistä naisista, jotka ovat saaneet tällaista kiihotusta useimmissa yhdynnöissään, kaksi kolmasosaa on saanut orgasmin viimeisimmässä yhdynnässään. Kolmasosa on siis jäänyt vailla orgasmia kumppanin aktiivisuudesta huolimatta.

Jos kumppani ei ole koskaan kiihottanut käsin naista vain joka neljäs on saanut säännöllisemmin orgasmeja. Yhtä harvat naiset ovat saaneet saannollisesti orgasmeja, jos heillä on ollut hyvin usein oman seksuaalisen halun puutetta, jos heidän yhdyntänsä on ollut hyvin usein kivulias, tai jos heidän kumppaninsa on tullut naisen kannalta hyvin usein liian nopeasti. Kaikkiaan viidesosa naisista asetti kumppanilleen vastuuta omista vaikeuksistaan kokea orgasmeja. Naiset itse kokevat erityisesti väsymyksen ja keskittymisvaikeuksien estäneen heitä kokemaan orgasmia rakastelun aikana.

Kuvio 10

Orgasmin saanti viime yhdynnässä sen mukaan, kuinka usein kumppani antaa suuseksiä. Tiedot tekstissä.

Naiset ovat keskuudessaan seksuaalisen nautintonsa suhteen paljon epätasa-arvoisempia kuin miehet. Osa naisista kokee melko helposti useita orgasmeja yhdynnöissään kun taas osa naisista ei koe koskaan yhdyntäorgasmia. Lähes puolet naisista kokee orgasmeja korkeintaan epäsäännöllisesti. Merkillepantavaa on, että naisten orgasmit eivät ole yleistyneet 1970-luvun jälkeen, vaikka näin olisi voinut olettaa seksuaalisen tasa-arvon ja naisten seksuaalisen itsemääräämisoikeuden vahvistumisen myötä.

Iso haaste on nuorten naisten lisääntyneet vaikeudet kokea yhdyntäorgasmeja. Tämän taustalla on muun muassa entistä harvemmin koettuja yhdyntöjä, vähentynyttä seksuaalista halua, väsymystä ja epävarmuutta omasta seksuaalisesta kelpaavuudesta. Naisten nautinnon edistämisessä on seksuaalineuvojilla ja seksuaaliterapeuteilla edessään tulevina vuosina todella iso työmaa.

FINSEX-tutkimuksen naisten orgasmeja koskevista tuloksista on ilmestynyt myös laaja englanninkielinen tiedeartikkeli: Kontula, Osmo & Miettinen, Anneli. Determinants of female sexual orgasms. Socioaffective Neuroscience & Psychology. 2016:6.

Lisätietoja:

Osmo Kontula, tutkimusprofessori
Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto
040 582 7369