FINSEX: Seksitapojen muutos

Suomalaiset rakastelevat nykyisin aiempaa harvemmin. Aiheeseen liittyvässä keskustelussa arvellaan usein, että rakastelumäärää tärkeämpää olisi kokemusten laatu. Laatuun vaikuttavat epäilemättä seksitavat.

Ovatko rakasteluun liittyvät seksitavat siis mahdollisesti muuttuneet? Entä millaiset seksitavat tuottavat parhaita yhdyntäkokemuksia? Näihin kysymyksiin saamme vastauksia FINSEX-tutkimuksen tuloksista.

Yhdyntäasentojen monipuolistuminen

Suomalaisten seksitavat ovat monipuolistuneet ainakin sen perusteella, että mitä lähemmäs nykypäivää on tultu ja mitä nuoremmista ikäryhmistä on kyse, niin sitä suurempi osa on kertonut käyttäneensä viimeisimmässä yhdynnässään vähintään kahta erilaista asentoa. Monipuoliset seksitavat ovat olleet suunnilleen yhtä yleisiä riippumatta siitä, millainen parisuhde henkilöllä on tai onko hän sinkku. Alle 35-vuotiaista suunnilleen joka toinen ilmoitti käyttäneensä viimeisessä yhdynnässään useampaa asentoa. Monipuoliset seksitavat ovat yleistyneet vähitellen myös tätä vanhemmissa ikäryhmissä, mutta noin 60-vuotiaista enää joka viides oli käyttänyt viimeksi yhdynnässään useampaa asentoa. Nämä luvut kertovat sukupolvierosta nuorempien ja vanhempien vastaajien välillä.

Käytännössä seksiasentojen monipuolistuminen on liittynyt erityisesti siihen, että ennen pääsääntöisesti mies päällä (lähetyssaarnaaja) -asentojen sangen yksipuolinen suosio on vähentynyt. Entisaikaan jopa neljä yhdyntää viidestä tapahtui pelkästään mies päällä asennossa. Nykyisin nuoremmissa ikäryhmissä näin oli enää joka neljännessä yhdynnässä. Kymmenesosa yhdynnöistä oli tapahtunut pelkästään nainen päällä asennossa ja yhtä monissa oli käytetty vain sivuttaista asentoa. Varsinkin 1970-luvun alkuun verrattuna yhdyntätavat ovat monipuolistuneet. 1970-luvulla omaksutut tavat olivat säilyneet vanhemmissa ikäryhmissä yhtä suosittuina vielä 1990-luvun alkupuolella. Sukupolvimuutokset ovat olleet siten hitaita.

Kuvio 1

Vastaajat, jotka ovat käyttäneet viime yhdynnässä vähintään kahta asentoa. Nuorissa ikäryhmissä tämä oli yleisempää.

Kuvio 2

Vastaajat, joiden viimeisessä yhdynnässä mies oli päällä. Alle 24-vuotiailla näin oli noin neljänneksellä, ja vanhemmilla tämä oli yleisempää.

Suu- ja käsiseksin kasvava suosio

Seksitapojen monipuolistumista kuvastaa suuseksin lisääntynyt suosio. Nuoremmissa ikäryhmissä noin kaksi kolmesta kertoi tarjonneensa suuseksiä kumppanilleen ainakin silloin tällöin. Useimmiten sitä oli antanut kumppanilleen joka neljäs mies ja joka viides nainen. Nämä osuudet olivat kasvaneet vähitellen 1990-luvulta 2010-luvulle. Suuseksin suosio oli kasvanut jatkuvasti myös vanhemmissa ikäryhmissä, vaikka vain selvä vähemmistö oli tarjonnut sitä kumppanilleen ainakin silloin tällöin. On myös merkillepantavaa, että 1990-luvun alussa melko aktiivisesti suuseksiä harrastaneiden nuorten ihmisten sukupolvi oli 20 vuotta myöhemmin 2010-luvulla muuttunut selvästi vähemmän aktiiviseksi suuseksissä. Suuseksin suosio on tämän perusteella vähentynyt melko systemaattisesti ihmisten ikääntyessä ja pitkäkestoisissa parisuhteissa. Siihen ei ole syystä tai toisesta panostettu enää yhtä paljoa kuin ennen.

Kuvio 3

Kuvio näyttää, kuinka moni on antanut suuseksiä kumppanilleen silloin tällöin. Suuseksin antaminen on yleistynyt miltei kaikissa ikäluokissa.

Suuseksin rinnalla suosiotaan on kasvattanut myös käsiseksi. Noin puolet nuorista ja keski-ikäisistä miehistä ja naisista kertoi tyydyttäneensä kumppaniaan käsin viimeisen kuukauden aikana. Viimeisin viikon aikana käsiseksiä oli antanut kumppanilleen neljäsosa miehistä ja viidesosa naisista. Aivan nuorimpia miehiä lukuun ottamatta käsiseksiä oli antanut kumppanilleen aiempaan verrattuna yhä useampi 2010-luvulla.

Kuvio 4 ja 5

Miesvastaajat, jotka ovat tyydyttäneet kumppaniaan käsin viimeisen kuukauden aikana. Tämä on yleistynyt lähes kaikissa ikäluokissa.

Naisvastaajat, jotka ovat tyydyttäneet kumppaniaan käsin viimeisen kuukauden aikana. Tämä on yleistynyt lähes kaikissa ikäluokissa.

Myös käsiseksin aktiivisuudessa näyttää tapahtuneen hiipumista iän lisääntymisen myötä. Kun kumppaniaan oli tyydyttänyt käsin 1990-luvun alussa reilusti yli puolet noin 40-vuotiaista miehistä, niin samasta sukupolvesta noin 40 prosenttia teki näin vielä 20 vuotta myöhemmin. Naisilla tässä oli pudotusta vastaavasti noin 40 prosentista noin 20 prosenttiin. Kumppanin käsin tyydyttämistä tehtiin siis harvemmin pitkään kestäneissä suhteissa, vaikka tapa olisikin ”opittu” ja se olisi ollut käytössä nuorempana.

Toinen käsiseksin suhteen merkille pantava asia on se, että miehet ovat tarjonneet tätä tyydytystä naisille aktiivisemmin kuin naiset miehille. Sukupuolten erot näkyivät kaikissa ikäryhmissä, mutta erityisen selviä ne olivat vanhimmissa ikäryhmissä. Esimerkiksi noin 60-vuotiaista miehistä yli 40 prosenttia oli tyydyttänyt viimeisen kuukauden aikana käsin kumppaniaan, mutta vastaavista naisista sitä oli tehnyt kumppanilleen vain noin 20 prosenttia. Miehet ovat saattaneet tyydyttää naisia käsin useammin kuin naiset miehiä siksi, että naisten on keskimäärin vaikeampaa kokea orgasmia ilman käsin tapahtuvaa kiihottamista. Miehillä on lisäksi ikääntyneenäkin naisia suurempi halu kokea kumppaninsa kanssa seksuaalisesti stimuloivia kokemuksia. Kumppanin kiihottaminen on itsellekin hyvin kiihottavaa.

Reilu kolmasosa sekä miehistä että naisista kertoi, että ei ollut saanut kumppaniltaan käsi- tai suuseksiä viimeisen vuoden aikana. Reilu viidesosa ei ollut saanut kumppaniltaan koskaan suuseksiä ja reilu kymmenesosa ei koskaan käsiseksiä. Yli 55-vuotiaiden ikäryhmässä jopa noin 70 prosenttia naisista ei ollut antanut miehelleen käsiseksiä viimeisen vuoden aikana. Miehillä vastaava osuus oli vajaat 30 prosenttia. Ikääntyvät naiset olivat siis olleet sangen passiivisia käsiseksissä. Tämän ikäryhmän naisista lähes puolet ja miehistä joka neljäs ei ollut koskaan antanut kumppanilleen suuseksiä. Tämä kertoo aika isosta sukupolvierosta nykypäivän suomalaisväestössä. Vanhimman sukupolven seksitavat ovat olleet läpi elämän yksipuolisemmat kuin sitä nuoremmilla. Varsinkin mies päällä asentoon keskittyneet vanhemman sukupolven edustajat olivat olleet melko vähän aktiivisia muiden seksitapojen suhteen.

Sekä suu- että käsiseksi on ollut useimmiten vastavuoroista eli, mitä on antanut toiselle, sitä on saanut myös takaisin. Esimerkiksi käsiseksiä kumppanilleen viimeisen viikon aikana antaneista naisista 75 prosenttia ja miehistä 62 prosenttia oli saanut sitä samalla viikolla kumppaniltaan. Jos taas henkilö ei ollut koskaan antanut käsiseksiä kumppanilleen, niin sitä oli saanut häneltä joskus vain joka viides mies ja vajaa kolmasosa naisista.

Jos henkilö oli antanut kumppanilleen useimmiten suuseksiä, niin vastaavalla tavalla sitä oli saanut takaisin 68 prosenttia naisista ja 54 prosenttia miehistä. Jos taas henkilö ei ollut tarjonnut suuseksiä kumppanilleen koskaan, niin sitä oli joskus saanut häneltä vain kymmenesosa miehistä ja lähes viidesosa naisista. Suomalaisissa parisuhteissa on siis suhteellisen paljon miehiä, jotka tarjoavat kumppanilleen aktiivisemmin suuseksiä ja käsiseksiä kuin he itse saavat sitä kumppaniltaan. Monet miehet nauttivat suuresti siitä, kun he voivat nähdä ja tuntea kumppaninsa nauttivan.

Anaaliyhdyntä ja sidontaleikit kokeilujen kohteena

Suhteellisesti vielä suu- ja käsiseksiä enemmän on lisääntynyt suomalaisten halu kokeilla anaaliyhdyntää. Kiinnostus sitä kohtaa on kasvanut hyvin vahvasti 1990-luvun alusta 2000- ja 2010-luvuille. 2010-luvulla vähän yli puolet keski-ikäisistä kertoi kokeilleensa joskus anaaliyhdyntää. 1990-luvun alussa vastaava osuus oli vasta noin neljäsosa. Anaaliyhdynnöissä on hyvin usein kyse kertakokeiluista, sillä noin joka toinen kertoi kokeilleensa anaaliyhdyntää vain kerran, loput (noin neljäsosa kaikista) siis useampia kertoja. Näitä kokeiluja oli tehty nuoruuden lisäksi melko usein myös keski-iässä. Tästä kertoo sekin, että tietyillä sukupolvilla oli ollut 2010-luvulla merkittävästi enemmän kokemusta anaaliyhdynnästä kuin samoilla sukupolvilla vielä 1990-luvulla.

Kuvio 6

Anaaliyhdynnän yleisyys on kasvanut vuoden 2015 kyselyssä. 25–54-vuotiaista yli puolet kertoivat ainakin kokeilleensa sitä.

Uudenlaisen stimulaation hakemista ovat olleet myös yleistyneet sidontaleikit. Kaikista miehistä 16 prosenttia ja naisista 13 prosenttia oli kokeillut sitomisleikkejä vuoden 2015 tutkimuksen mukaan. Vuoteen 1999 verrattuna nämä luvut olivat kaksinkertaistuneet. Alle 35-vuotista joka neljäs kertoi kokeilleensa sidontaleikkejä. Niitä oli harrastettu parisuhteissa. Molemmista sukupuolista seitsemällä prosentilla oli kokemusta myös sadomasokistisista leikeistä. Myös nämä kokemukset olivat yleistyneet.

Vaikka selvästi suurin osa yhdynnöistä tapahtuu vakituisissa parisuhteissa, niin noin neljäsosa miehistä ja naisista ilmoitti nauttineensa ainakin hiukan alkoholia ennen viimeisintä yhdyntäänsä. Kohtalaisesti alkoholia oli tuolloin maistanut joka neljäs mies ja viidesosa naisista. Miesten juomatavat eivät olleet juurikaan muuttuneet seksin yhteydessä, mutta naisten alkoholin käyttö oli suunnilleen kaksinkertaistunut seksin yhteydessä 1970-lukuun verrattuna.

Yhdyntöihin panostaminen

Miehet olivat olleet kullakin tutkimuskerralla naisia aktiivisempia aloitteentekijöitä yhdyntöihin. Noin 40 prosenttia sekä miehistä että naisista kertoi, että aloite viimeiseen yhdyntään tuli enemmän mieheltä. Yhtä monet olivat kokeneet aloitteen yhteiseksi. Noin 15 prosenttia aloitteista oli nimetty naisen tekemäksi. Naisten aloitteiden osuus oli kasvanut vähitellen tutkimuskerrasta toiseen. Suuresta muutoksesta ei kuitenkaan ollut kyse. Aloitteenteossa ovat näkyneet melko selvästi sukupuolten halukkuuserot. Useammin yhdyntöjä haluava on ollut aktiivisempi tekemään aloitteita.

Yhdyntään oli panostettu aikaa keskimäärin noin 15 minuuttia. Miehet ja naiset olivat vastanneet tästä lähes identtisesti. Keskimääräinen yhdyntään käytetty aika väheni minuutin verran vuodesta 2007 vuoteen 2015. Yli 55-vuotiaiden yhdynnät olivat kestäneet muutaman minuutin vähemmän kuin tätä nuoremmilla. Noin 40 prosenttia molemmista sukupuolista kertoi yhdyntöjensä kestävän tavallisesti korkeintaan 10 minuuttia ja noin 15 prosenttia korkeintaan viisi minuuttia. Yli puoli tuntia yhdynnät olivat kestäneet vain alle kymmenesosalla miehistä ja naisista.

Yhdynnät oli koettu enimmäkseen miellyttäviksi. Vuonna 2015 miehistä 88 prosenttia ja naisista 75 prosenttia oli tuntenut viimeisen yhdyntänsä ainakin melko miellyttäväksi. Hyvin miellyttävänä sen oli tuntenut 48 prosenttia miehistä ja 41 prosenttia naisista. Epämiellyttäväksi yhdynnän oli kokenut 5 prosenttia naisista ja 2 prosenttia miehistä. Yhdyntöjen miellyttävyys oli säilynyt suunnilleen samana molemmilla sukupuolilla jo 1970-luvusta lähtien. Naisilla yhdyntöjen miellyttävyys oli ikääntyvillä naisilla alempi (joka neljännellä hyvin miellyttävä) sitä nuorempiin naisiin verrattuna. Myös ikääntyvät miehet olivat kokeneet viimeisen yhdyntänsä vähemmän miellyttäväksi kuin sitä nuoremmat miehet. Miesten kokemus yhdynnöistä oli säilynyt koko ajan keskimäärin hieman myönteisempänä kuin naisilla.

Seksitavat ja yhdyntöjen miellyttävyys

Seksitavoilla on ollut merkittävä yhteys siihen, kuinka miellyttäväksi viimeisin yhdyntä on koettu. Yhdyntäasennon suhteen useamman asennon käyttäminen oli tuottanut selvästi myönteisempiä kokemuksia. Lähes 60 prosenttia molemmista sukupuolista oli tuntenut yhdyntänsä näissä tapauksissa hyvin miellyttäväksi. Vähiten miellyttäväksi oli koettu sivuttaisen asennon käyttö. Vain kolmasosa oli tuntenut viimeisen yhdyntänsä näissä tapauksissa hyvin miellyttäväksi. Yhteys yhdynnän miellyttävyyteen oli aivan yhtä vahva myös sen mukaan, oliko kumppani antanut suuseksiä viimeisessä yhdynnässä tai oliko henkilö jäänyt sitä kokonaan paitsi viimeisen vuoden aikana.

Jos kumppani oli viimeisen viikon aikana tarjonnut käsin tyydytystä, niin molemmista sukupuolista noin 70 prosenttia oli kokenut viimeisen yhdyntänsä hyvin miellyttäväksi. Jos sen sijaan henkilö ei ollut saanut kumppaniltaan käsiseksiä edes viimeisen vuoden aikana, niin viimeisen yhdynnän oli tuntenut hyvin miellyttäväksi miehistä vain kolmasosa ja vastaavasti naisista joka viides.

Seksitavoilla on siis merkittävä yhteys siihen, kuinka tyydyttäväksi seksuaaliset kokemukset on koettu. Kysymys ei ole kuitenkaan pelkästään seksitapojen valinnasta, vaan siitä kuinka paljon rakasteluun kokonaisuudessa panostetaan. Tämä näkyy siinäkin, kuinka paljon yhdyntään on käytetty aikaa. Periaatteessa, mitä pidempään rakastelu tavallisesti kestää, sitä miellyttävämmäksi se koetaan. Kaksi kolmasosaa on kokenut vähintään puoli tuntia kestävät yhdynnät hyvin miellyttäviksi. Jos yhdyntä on kestänyt tavallisesti korkeintaan 10 minuuttia, niin vain kolmasosa on kokenut viimeisen yhdyntänsä hyvin miellyttäväksi.

Seksitavat ovat monipuolistuneet. Tämä on ollut suomalaisten parisuhteiden ja niiden seksielämän kannalta myönteinen asia. Se on tuottanut ihmisille aiempaa positiivisempia kokemuksia. Pitkissä parisuhteissa molemmilla sukupuolilla olisi kuitenkin paljon parannettavaa varsinkin suu- ja käsiseksissä. Ellei kumppani ole erityisesti kertonut, että hän ei halua tällaista kiihotusta, niin aktiivisuus näissä seksitavoissa lisäisi parin kiihottumista ja sitä kautta seksuaalista tyydytystä ja nautintoa. Tähän asiaan voi itse vaikuttaa paljonkin. Oma aktiivisuus tulee useimmiten palkituksi tavalla tai toisella. Tyytyväinen kumppani vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka onnelliseksi parisuhde ja sen seksuaalielämä koetaan.

Lisätietoja

Osmo Kontula, tutkimusprofessori
etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi

Viittaaminen

Kontula, O. (2017). Seksitapojen muutos. Tietovuoto-artikkeli 6/2017. Helsinki: Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos. Saatavilla: https://www.vaestoliitto.fi/artikkelit/finsex-seksitapojen-muutos/ [Viitattu: ##.##.20##].

Avainsanat