Isä- ja äitipuolet saavat biologisia vanhempia vähemmän tukea aikuisilta lapsilta

Avio- ja avoerojen yleistymisen sekä niiden jälkeisten uusien parisuhteiden solmimisen myötä uusperheiden määrä on kasvanut huomattavasti viimeisten vuosikymmenten aikana.

Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että isä- ja äitipuolet ovat emotionaalisesti etäisempiä ja harvemmin yhteydessä lapsipuoliinsa sekä antavat heille vähemmän apua verrattuna biologisiin vanhempiin.

Aiemman tutkimuksen perusteella on kuitenkin epäselvää, auttavatko aikuiset lapset vanhempipuoliaan vähemmän kuin biologisia vanhempiaan. Kysymys ylöspäin annettavasta avusta on tärkeä nykyisissä ikääntyvissä yhteiskunnissa, joissa yhä useammat tarvitsevat tukea perheenjäseniltään.

Tuoreessa artikkelissa hyödynsimme saksalaista German Family Panel -kyselytutkimusaineistoa, jossa nuoret ja keski-ikäiset aikuiset ovat kertoneet kuinka usein he auttavat biologisia vanhempiaan ja vanhempipuoliaan (n = 8949). Tarkastelimme aikuisten lasten vanhemmilleen antamaa emotionaalista ja taloudellista tukea sekä käytännön apua.

Tutkimuksessamme selvisi, että aikuiset lapset auttoivat enemmän biologisia vanhempiaan kuin vanhempipuoliaan. Tulokset olivat samansuuntaiset kaikkien kolmen avun muodon osalta (Kuvio 1).

Kuvio 1. N = 8 949

Lisäksi ilmeni, että lapsuuden ja nuoruuden aikainen yhdessä asuminen vanhempipuolten kanssa oli yhteydessä siihen, että heille annettiin enemmän apua aikuisena. Yhdessä asuminen ei kuitenkaan kokonaan poistanut eroa biologisille vanhemmille ja vanhempipuolille annetussa avussa. Aikuiset lapset auttoivat biologisia vanhempia enemmän kuin vanhempipuolia vaikka aiempi yhdessä asuminen oli huomioitu.

Tuloksemme osoittavat, että aikuisilta lapsilta saadun tuen suhteen vanhempipuolet ovat epäedullisemmassa asemassa kuin biologiset vanhemmat. Yhteiskuntien harmaantuessa ja väestöllisen huoltosuhteen heikentyessä on tärkeää huomioida, että ikääntyvillä vanhempipuolilla ei välttämättä ole samanlaisia mahdollisuuksia saada tukea perheiltään kuin ikäihmisillä, joilla on omia biologisia lapsia.

Lisätietoja:

Hans Hämäläinen, etunimi.sukunimi@utu.fi

Tietovuoto perustuu artikkeliin:

Hämäläinen Hans, Tanskanen Antti O., Pettay Jenni & Danielsbacka Mirkka. Step-Gap in Upward Support: The Role of Biological Relatedness and Childhood Co-residence Duration. The Journals of Gerontology: Series B, Volume 79, Issue 4, April 2024, gbad179, https://doi.org/10.1093/geronb/gbad179

Viittaaminen

Hämäläinen, H., Tanskanen, A.O., Pettay, J. & Danielsbacka, M. (2024). Isä- ja äitipuolet saavat biologisia vanhempia vähemmän tukea aikuisilta lapsilta. Tietovuoto-artikkeli 3/2024. Helsinki: Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos. Saatavilla: https://www.vaestoliitto.fi/artikkelit/isa-ja-aitipuolet-saavat-biologisia-vanhempia-vahemman-tukea-aikuisilta-lapsilta/ [Viitattu: ##.##.20##].


Tutkimus on osa Sosiaaliset verkostot, syntyvyys ja hyvinvointi ikääntyvässä Suomessa (NetResilience) -hanketta, jossa ovat mukana Väestöliiton lisäksi Turun yliopisto, Helsingin yliopisto sekä Aalto yliopisto. Tutkimus on saanut rahoitusta strategisen tutkimuksen neuvostolta (STN), joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.