FINSEX: Ketkä eivät halua seksiä?

Ihmisillä on hyvin erilaisia tarpeita kokea seksuaalisuhteita tai elää sellaisessa suhteessa kumppanin kanssa. FINSEX-tutkimuksessa on tiedusteltu millaisen elämäntyylin tai parisuhteen ihmiset mieluiten valitsisivat siinä elämänsä vaiheessa.

Valittavana oli vaihtoehto ”En halua sukupuolikokemuksia tai solmia sukupuolisuhdetta”. Käytössä olivat sukupuoli-alkuiset termit seksi-termien sijasta, jotta vastauksia voi verrata tutkimuksen aiempiin kyselyihin, joissa kysymys on esitetty tätä termiä käyttämällä. Lisäksi on kysytty, kuinka usein vastaajat mieluiten olisivat sukupuoliyhteydessä, jos voisivat sen aivan omin päin ratkaista. Yksi vaihtoehto oli ”En lainkaan”.  Tässäkin kysymyksessä on käytetty tulosten vertailtavuuden vuoksi sukupuolialkuista termiä.

Eläminen ilman seksisuhdetta

Vuoden 2015 kyselyssä kaikista miehistä kaksi prosenttia ja naisista kuusi prosenttia ei olisi tutkimushetkellä halunnut seksikokemuksia tai parisuhdetta. Miehillä iällä ei ollut juuri lainkaan yhteyttä sille, olisivatko he halunneet seksiä tai suhdetta. Merkillepantavaa on, että yli 65-vuotiaissa miehissä ei ollut ainuttakaan, joka ei olisi halunnut seksiä tai parisuhdetta. Samassa ikäryhmässä naisista sen sijaan jopa 40 prosenttia olisi ollut mieluiten ilman seksiä tai parisuhdetta.

Kuvio 1

Miesten ja naisten osuus, jotka eivät halua seksisuhdetta. Miehillä osuus on pieni kaikissa ikäluokissa, mutta naisilla kasvaa iän myötä.

Naisten ja miesten erilaisia tuloksia selittää paljon se, että sinkkuna elävät naiset valitsivat elämän ilman seksiä paljon useammin kuin vastaavat miehet. Kaikista sinkkunaisista joka viides kertoi elävänsä mieluiten ilman suhdetta ja seksiä. Alle 50-vuotiaista naissinkuista tätä mieltä oli vain reilut viisi prosenttia, mutta noin 60-vuotiaista joka neljäs ja noin 70-vuotiaista joka toinen. Kaikista miessinkuista vain kuusi prosenttia olisi ollut mieluiten ilman suhdetta ja seksiä. Toisin kuin naisilla tämä osuus ei vaihdellut eri-ikäisillä sinkkumiehillä. Tämä sukupuolten mieltymysero aiheuttaa varmasti haasteita uusien suhteiden solminnassa vanhimmissa ikäryhmissä.

Sinkkujen osalta on syytä mainita, että eri-ikäiset sinkut ovat erilaisessa asemassa sen suhteen onko heillä kokemusta parisuhteessa elämisestä. Koko FINSEX-aineistossa tutkimushetkellä sinkkuina olleista alle 35-vuotiaista miehistä ja naisista vähän alle 90 prosentilla ei ollut kokemusta parisuhteessa elämisestä. Vuonna 2015 tämä osuus oli miehillä 85 prosentti ja naisilla 65 prosenttia.

Kokemuksen puute näkyi aktiivisena kiinnostuksena seksiä kohtaan. Koko aineistossa yli 55-vuotiaista sinkkumiehistä sen sijaan 30 prosentilla ja vastaavista naisista vain 16 prosentilla ei ollut aiempaa kokemusta parisuhde-elämästä. Vuoden 2015 osalta 25 prosentilla miehistä ja 11 prosentilla naisista ei ollut kokemusta parisuhteessa elämisestä. Mahdolliset huonot kokemukset parisuhteista ovat voineet vaikuttaa siihen, missä määrin seksi on siinä vaiheessa heitä kiinnostanut.

Sukupuolten ero on näkynyt jonkin verran myös vakituisissa suhteissa eläneillä. Naimisissa olevista miehistä vajaa prosentti ja naisista reilut kaksi prosenttia olisi elänyt mieluiten ilman seksuaalisuhdetta siinä elämänvaiheessaan. Korkein osuus oli yli 65-vuotiailla naisilla, joista seitsemän prosenttia olisi ollut avioliitossaan mieluiten kokonaan ilman seksikokemuksia. Avoliitoissa tätä mieltä oli vain prosentti molemmista sukupuolista.

Haluaako yhdyntöjä?

Tutkimuksessa on kysytty myös kuinka usein vastaaja olisi mieluiten sukupuoliyhteydessä, jos voisi sen aivan omin päin ratkaista. Yhtenä vaihtoehtona oli ”ei lainkaan”. Tämän vaihtoehdon valitsi kaikista miehistä prosentti ja naisista seitsemän prosenttia. Tässäkään tapauksessa miesten vastauksiin ei vaikuttanut minkä ikäisiä he olivat. Naisilla iän yhteys asiaan näkyi 50 vuoden iästä ylöspäin. Noin kuusikymppisistä naisista kymmenesosa ja noin seitsemänkymppisistä joka viides olisi ollut mieluiten kokonaan vailla yhdyntöjä.

Kuvio 2

Eri ikäiset miehet ja naiset, jotka olisivat mieluiten ilman sukupuoliyhteyksiä. TIedot tekstissä.

Kaikista sinkkunaisista 15 prosenttia olisi ollut mieluiten ilman yhdyntöjä. Sinkkumiehistä kolme prosenttia oli samaa mieltä – taas ilman erityistä yhteyttä vastaajan ikään. Yli 65-vuotiaista naissinkuista lähes puolet olisi ollut mieluiten ilman yhdyntöjä. Naisilla iällä on siis iso merkitys sille kaipaavatko he yhdyntöjä.

Kuvio 3

Sinkut, jotka olisivat mieluiten ilman sukupuoliyhteyksiä. Tiedot avattu tekstissä.

Sinkut ovat käytännössä aika usein vailla yhdyntöjä. Kaikista miessinkuista 26 prosentilla ja naissinkuista 45 prosentilla ei ollut yhtään yhdyntää viimeisen vuoden aikana. Nämä osuudet ovat vaihdelleet suuresti eri-ikäisillä sinkuilla. Selvällä enemmistöllä yli 60-vuotiaista mies- ja naissinkuista ei ole ollut vuoden aikana yhdyntää. Alle 30-vuotiailla tämä tilanne on vain reilulla kymmenesosalla.

Kuvio 4

Sinkkujen osuus, joilla ei ole ollut yhdyntöjä vuoden aikana. Tiedot on avattu tekstissä.

Parisuhteissa elävillä yhdyntähalukkuuteen vaikuttaa jonkin verran kuinka pitkään heidän parisuhteensa on kestänyt. Naimisissa olevilla alle 50-vuotiailla miehillä ja naisilla on melko harvoin tilanne, että heillä ei olisi ollut vuoden aikana lainkaan yhdyntöjä. Naimisissa olevilla yli 55-vuotiailla tämä osuus on merkittävästi isompi. Yli 65-vuotiaista joka neljännellä ei ole ollut yhtään yhdyntää vuoden kuluessa. Tätä selittää osaltaan, että aika monilla tämän ikäisillä naisilla ei ole halua yhdyntöjen kokemiseen.

Kuvio 5

Naimisissa olevat, joilla ei ole ollut yhdyntöjä vuoden aikana. Osuus on suurin yli 64-vuotiailla naisilla: 30 %.

Missä määrin yhdyntäkokemukset vastaavat sitä onko niitä halunnut?

Missä määrin sitten se, että ei ole ollut yhdyntää vuoden aikana on vastannut näiden ihmisten omaa toivetta? Tätä voi tarkastella katsomalla kuinka suuri osa näistä ihmisistä on vastannut, että ei olisi mieluiten lainkaan sukupuoliyhteydessä. Ilman yhdyntöjä vuoden aikana olleista miessinkuista kuusi prosenttia ja vastaavista naissinkuista 22 prosenttia vastasi, että he eivät halunneetkaan yhdyntöjä. Naimisissa olleista ja ilman yhdyntää olleista miehistä tämä tilanne vastasi omaa toivetta miehistä yhdeksällä prosentilla. Vastaavista naisista tätä mieltä oli 31 prosenttia. Tämä kertoo siitä, että silloin kun parin välillä ei ole ollut yhdyntöjä, tämä tilanne vastaa selvästi useammin naisen kuin miehen toivetta.

Kuvio 6

Eri pituisissa parisuhteissa olevien miesten ja naisten osuus, jotka olisivat mieluiten ilman sukupuoliyhteyksiä. Tiedot tekstissä.

Sukupuolten eroista kertoo myös, että niistä miehistä, joilla ei ollut yhtään yhdyntää viimeisen vuoden aikana, iästä riippumatta, vain muutamalla prosentilla tilanne vastasi heidän omaa toivettaan. Vastaavasti naisilla sen sijaan iällä oli tässä asiassa suuri merkitys. Alle 50-vuotiailla naisilla elämä ilman yhdyntöjä vastasi vain joka kymmenennen naisen omaa toivetta. Noin 60-vuotiailla naisilla se vastasi toiveita joka neljännellä ja noin 70-vuotiailla naisilla jo joka toisella. Mitä vanhemmista ikäryhmistä oli kyse, sitä useammin pariskunnan elämä ilman yhdyntöjä liittyi siihen, että nainen on voinut toteuttaa omaa toivettaan ja näkemystään siitä, että yhdynnät eivät ole tarpeellisia. Tämän taustalla voi olla erilaisten lääkitysten, sairauksien ja kivuliaisuuden vaikutuksia seksuaaliseen halukkuuteen.

Ketkä siis eivät halua seksiä?

Jäljellä on vielä kysymys, mitä tutkimus voi kertoa heistä, joilla ei ole lainkaan mielenkiintoa seksuaalisiin kokemuksiin. Ajoittain tästä aiheesta on keskusteltu käsitteen aseksuaalisuus kautta. Käsitteessä on se looginen ongelma, että kaikki ihmiset ovat jo syntymästään seksuaalisia olentoja riippumatta siitä haluavatko he tai hankkivatko he myöhemmin mitään seksuaalisina pitämiään kokemuksia.

Se on selvää, että tutkimus tuo esiin ihmisiä, joilla on vain vähäinen mielenkiinto seksuaalisia kokemuksia kohtaan, ainakin siinä kohtaa elämäänsä. Haasteena on se, miten ihmiset tulkitsevat hellyyden, romantiikan ja seksuaaliset kokemukset ja niiden rajankäynnin elämässään. Jokainen tulkitsee itse, mikä on seksuaaliseksi luettava kokemus. Sama tilanne voi olla toiselle seksuaalinen ja toiselle ei. Tulkintaan siitä, onko kokemus seksuaalinen vai ei, ei luulisi paljoa vaikuttavan se tuottaako kiihottumista ja nautintoa oma käsi vai esimerkiksi kumppanin käsi.

Seksuaalisen mielenkiinnon puuttumista voi lähestyä katsomalla kuinka paljon FINSEX-tutkimuksen kyselyissä on yhteensä ollut sellaisia vastaajia, jotka eivät ole ilmoituksensa mukaan olleet koskaan yhdynnässä eikä heillä ole myöskään koskaan ollut kokemusta itsetyydytyksestä. Näitä vastaajia on ollut vuosien varrella noin yksi prosentti. Aivan nuorimpia vastaajia lukuun ottamatta (joista kaikki eivät ole vielä ehtineet hankkia haluamiaan kokemuksia) eri-ikäiset vastaajat ovat antaneet tästä eri tutkimusvuosina hyvin samanlaiset vastaukset.

Hyvin monilla ei ole ollut tutkimushetkellä mahdollisuuksia saada toivomiaan seksuaalisia kokemuksia. Tämä on voinut johtua siitä, että heillä ei ole ollut toivottua seksuaalikumppania tai sitten heidän kumppaninsa ei ole ollut halukas ainakaan yhdyntöjä sisältävään seksiin. Monet seksiä kaipaavista kompensoivat tätä tilannetta itsetyydytyksellä.

FINSEX-tutkimuksessa on ollut yhteensä kaksi prosenttia vastaajia, jotka eivät ole olleet yhdynnässä viimeisen vuoden aikana ja joilla ei ole ilmoituksensa mukaan lainkaan kokemusta itsetyydytyksestä. Kaikista vastaajista viisi prosenttia on ollut vuosien varrella heitä, joilla ei ole ollut yhdyntää tai itsetyydytystä viimeisen vuoden aikana. Toisin ilmaistuna joka toisella heistä, joilla ei ollut vuoden aikana yhdyntää, ei ollut tänä aikana myöskään itsetyydytystä.

Kiinnostus ja mahdollisuudet harrastaa yhdyntöjä ja itsetyydytystä ovat kasautuneet ihmisillä hyvin vaihtelevasti toisiinsa. Viimeisen viikon aikana molempia kertoi kokeneensa kaikista vastaajista 13 prosenttia ja viimeisen kuukauden aikana 30 prosenttia. Viimeisen vuoden ajalta tämä yhteinen kokemusosuus oli 52 prosenttia. Toisaalta 37 prosenttia heistä, joilla oli ollut yhdyntöjä vuoden aikana, ei ollut tänä aikana lainkaan itsetyydyttänyt. Ja vielä: heistä joilla ei ollut vuoden aikana yhdyntää, joka viidennellä oli ollut viimeisen viikon aikana itsetyydytystä. Ihmisillä on siis hyvin vaihtelevia kokemuksia ja tarpeita seksuaalisen tyydytyksen ja sen hankintatapojen suhteen.

Mitä tästä voi päätellä?

Hyvin harvoilla suomalaisilla ei ole FINSEX-tutkimuksen mukaan mitään kiinnostusta seksuaalisia kokemuksia ja niistä saatavaa nautintoa kohtaan. Heitäkin kuitenkin on. Miehillä seksiä haluamattomien osuus on vain prosentin luokkaa riippumatta siitä, minkä ikäisiä he ovat ja onko heillä parisuhde. Naisilla sen sijaan ikääntyminen näyttää liittyvän merkittävästi siihen, että seksiä haluamattomien osuus on suurempi. Se koskee sekä sitä, haluaako elämänsä siinä vaiheessa yleensä seksuaalista suhdetta tai kokea yhdyntöjä. Se koskee yhtä hyvin ikääntyviä sinkkunaisia, naimisissa olevia ikääntyviä naisia ja vuosikymmeniä pitkissä avioliitossaan eläneitä naisia. Näissä väestöryhmissä on myös sekä naisilla että miehillä selvästi muita useammin tilanne, että heillä ei ole ollut lainkaan yhdyntöjä ainakaan viimeisen vuoden aikana.

Ikääntyvissä naisissa on siis vastaavia miehiä selvästi useammin heitä, jotka eivät halua seksiä. Tästä on seurannut se, että ikääntyvät miehet ovat eläneet sangen usein parisuhteissa, joissa he haluaisivat seksiä, mutta heidän puolisonsa ei ole sitä suhteen siinä vaiheessa halunnut. Tämä on vaikuttanut siihen, että ikääntyvät parit elävät sangen usein kokonaan ilman yhdyntöjä.

Myös sinkkuna elävillä päälle kuusikymppisillä miehillä on ilmeisiä vaikeuksia löytää seksiin halukkaita naisia. Tähän viittaa se, että vain harvat heistä halusivat elää ilman seksiä, mutta isolla enemmistöllä heistä ei ollut kuitenkaan yhdyntää viimeisen vuoden aikana. Tämä voi selittää sitä, miksi ikääntyvät miehet pyrkivät välillä hakemaan kumppaneikseen selvästi itseään nuorempia naisia. Nämä tulokset sopivat yhteen myös FINSEX-tutkimuksessa aiemmin raportoidun tiedon kanssa siitä, että eri-ikäisten miesten seksuaalinen halu sopii yhteen keskimäärin heitä 20 vuotta nuorempien naisten kanssa.

Lisätietoja

Osmo Kontula, tutkimusprofessori
osmo.kontula@vaestoliitto.fi

Viittaaminen

Kontula, O. (2019). Ketkä eivät halua seksiä?. Tietovuoto-artikkeli 5/2019. Helsinki: Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos. Saatavilla: https://www.vaestoliitto.fi/artikkelit/ketka-eivat-halua-seksia/ [Viitattu: ##.##.20##].

Avainsanat