Kumppanin tapaaminen verkossa yhä yleisempää ja yhteydessä perheellistymiseen

Tulevan kumppanin tapaaminen internetin välityksellä on yhä yleisempää. Yhdysvalloissa on arvioitu, että uusista parisuhteista jopa 20 prosenttia alkaa verkossa.

Saksalaisia nuoria aikuisia koskevalla kyselyaineistolla tehty tutkimus osoittaa, että myös Euroopassa seurustelukumppanin tapaaminen verkossa on yleistynyt. Vuonna 2008 kyselyn vastaajista noin 5 prosenttia kertoi tavanneensa nykyisen kumppaninsa verkossa, mutta kahdeksan vuotta myöhemmin uuden kumppanin löytäneistä jo yli 20 prosenttia oli tavannut hänet verkossa (Kuvio 1).

Puolison tapaaminen internetissä in lisääntynyt vuodesta 2008 vuoteen 2016.
Kuvio 1. Vastaajat, jotka ovat tavanneet puolisonsa internetissä 2008/2009 ja he, jotka ovat tavanneet uuden puolison internetissä aikavälillä 2010–2016 (%)

Saksalaistutkimuksen vastaajina olivat nuoret aikuiset kolmesta eri ikäluokasta: nuorin ikäluokka oli tutkimuksen alkaessa 17–19-vuotiaita, keskimmäinen ikäluokka 27–29-vuotiaita ja vanhin ikäluokka 37–39-vuotiaita.

”Nettideittailua” on viime vuosina tutkittu paljon, mutta vähemmän tutkimusta on siitä, ketkä verkossa tavanneista päätyvät pysyvämpään parisuhteeseen ja onko verkossa tapaaminen yhteydessä parisuhdetyytyväisyyteen tai perheellistymiseen. Saksalaisaineistolla tehdyssä tutkimuksessa selvisi, että verkossa kumppanin tavanneet olivat persoonallisuudeltaan vähemmän ekstroverttejä eli ulospäinsuuntautuneita kuin muulla tavoin tavanneet.

Vanhimmassa ikäryhmässä verkossa kumppaninsa tavanneista suurempi osuus oli naisia kuin muulla tavoin tavanneista. Vanhimman ikäryhmän verkossa tavanneet olivat myös todennäköisemmin tavanneet kumppaninsa aika äskettäin ja suhde oli näin ollen kestoltaan lyhyempi kuin muulla tavoin tavanneilla. Vanhimmassa ikäryhmässä kumppaninsa verkossa tapasivat todennäköisemmin persoonallisuuspiirteiltään uusille kokemuksille avoimet henkilöt verrattuna muulla tavoin tavanneisiin.

Samalla saksalaisaineistolla tutkittiin myös, onko verkossa tapaamisella yhteyttä parisuhdetyytyväisyyteen, yhteen muuttamiseen, lastenhankinta-aikeisiin, lasten saamiseen tai vastaavasti eroaikeisiin tai suhteen päättymiseen eri ikäryhmissä.

Nuorimman ikäryhmän vastaajilla oli todennäköisemmin lastenhankinta-aikeita, jos he olivat tavanneet kumppaninsa verkossa verrattuna muulla tavoin tavanneisiin. Nuorimmassa ikäryhmässä parisuhde verkossa tavatun kumppanin kanssa tosin päättyi myös todennäköisemmin eroon kuin parisuhde muulla tavoin tavatun kumppanin kanssa. Lapsettomat vanhimman ikäryhmän vastaajat, jotka tapasivat kumppaninsa verkossa, saivat muulla tavoin tavanneita todennäköisemmin ensimmäisen lapsen tutkimuksen seuranta-aikana.

Kumppanin tapaaminen verkossa ei ollut yhteydessä parisuhdetyytyväisyyteen, yhteen muuttamiseen tai eroaikeisiin missään ikäryhmässä.

Digitalisaation on usein oletettu vaikuttavan parisuhdemarkkinoihin, parisuhteiden muodostumiseen ja perheellistymiseen. Hypoteeseja on esitetty sekä internetin parisuhteiden muodostumista ja perheellistymistä nopeuttavan että hidastavan vaikutuksen puolesta. Aihepiiriin liittyvää empiiristä tutkimusta on tehty pääasiassa yhdysvaltalaisilla aineistoilla ja tässä esitellyt tutkimustulokset ovat niitä harvoja, jotka koskevat eurooppalaisia nuoria aikuisia. Myös Euroopassa kumppanin tapaaminen verkossa yleistyy ja edellä esitettyjen tulosten perustella verkossa tapaaminen saattaa nopeuttaa perheellistymistä erityisesti 30–40-vuotiailla.

Lisätietoja:

Mirkka Danielsbacka
etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi

Antti O. Tanskanen
etunimi.sukunimi@utu.fi

Tietovuoto perustuu artikkeleihin:

Mirkka Danielsbacka , Antti O. Tanskanen & Francesco C. Billari (2019): Who meets online? Personality traits and sociodemographic characteristics associated with online partnering in Germany. Personality and Individual Differences, 143, 139–144. https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.02.024

Mirkka Danielsbacka , Antti O. Tanskanen & Francesco C. Billari (2020): Meeting online and family-related outcomes: evidence from three German cohorts, Journal of Family Studies. https://doi.org/10.1080/13229400.2020.1835694


Tutkimuksen aineistona oli saksalainen Panel Analysis of Intimate Relationships and Family Dynamics (pairfam), jossa vastaajina ovat nuoret aikuiset kolmesta syntymäkohortist (syntyneet vuosina 1971–1973, 1981–1983 ja 1991–1993). Aineisto on kerätty vuosittain toistettavilla kyselyillä vuosien 2008 ja 2016 välillä.

Viittaaminen

Danielsbacka, M & Tanskanen, A. (2021). Kumppanin tapaaminen verkossa yhä yleisempää ja yhteydessä perheellistymiseen. Tietovuoto-artikkeli 4/2021. Helsinki: Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos. Saatavilla: https://www.vaestoliitto.fi/artikkelit/kumppanin-tapaaminen-verkossa-yha-yleisempaa-ja-yhteydessa-perheellistymiseen/ [Viitattu: ##.##.20##].