Naisten seksikumppanien määrä on lisääntynyt

Suomalaisilla on nykyisin paljon enemmän seksikumppaneita kuin muutama vuosikymmen sitten.

Yksi merkittävä syy tähän on, että yhä harvemmat uskovat, että elämässä pitäisi solmia seksisuhde vain sen yhden ainoan ja oikean kumppanin kanssa. Ennen jopa enemmistö naisista meni naimisiin ensimmäisen seksikumppaninsa kanssa ja eli uskollisena hänen kanssaan läpi elämänsä. Nykyään näin tapahtuu enää suhteellisen harvoin. Nykyisin keski-ikäisistä naisista noin 15 prosenttia ja miehistä noin 10 prosenttia ilmoittaa, että heillä on ollut elämänsä aikana vain yksi seksikumppani.

Kuvio 1 ja 2

Miehet, joilla on vain yksi seksikumppani elämänsä aikana. Tiedot avattu tekstissä.

Naiset, joilla on vain yksi seksikumppani elämänsä aikana. Tiedot avattu tekstissä.

Vuoden 1971 tutkimuksessa keski-ikäisistä naisista joka toisella ja miehistä joka neljännellä oli ollut elämänsä aikana vain yksi seksikumppani. Naisten kokemukset useammista kumppaneista yleistyivät merkittävästi 1960-luvulla syntyneistä naisista alkaen. Tällöin syntyneiden seksuaalihistoria on ollut hyvin samankaltainen kuin myöhemmin syntyneillä naisilla.

Seksikumppanit elämän aikana

Vielä 1990-luvulla FINSEX-tutkimuksen tulokset herättivät vilkasta julkista keskustelua siksi, että miehet raportoivat selvästi useampia seksikumppaneita elämänsä aikana kuin naiset. Vastaavat tulokset on saatu kaikissa maissa aiemmin tehdyissä koko väestöä edustavissa seksuaalitutkimuksissa. 2000-luvulla miehet ja naiset ovat sen sijaan ilmoittaneet FINSEX-tutkimuksessa suunnilleen yhtä monia seksikumppaneita alle 40-vuotiaiden ikäryhmässä. Kaikki ikäryhmät huomioiden miehet raportoivat kuitenkin useampia kumppaneita kuin naiset.

Naisten kumppanimäärien nousu näkyy erityisen selvänä, kun verrataan eri syntymävuosiin kuuluvia naisia keskenään. Mitä tuoreemmista syntymävuosista on kyse, sitä enemmän seksikumppaneita naisilla on keskimäärin ollut. Kuviosta näkyy myös, kuinka tiettyinä vuosina syntyneille naisille on ajan myötä kertynyt lisää kumppaneita, kun samaa ikäryhmää on tutkittu kahdeksan vuoden välein. Miesten syntymävuosilla ei ole sen sijaan suurta yhteyttä siihen, kuinka paljon heille on keskimäärin kertynyt seksikumppaneita elämän aikana.

Kuvio 3 ja 4

Miesten yhdyntäkumppanien määrä elämänsä aikana eri tutkimusvuosina. Pääkohdat avattu tekstissä.

Naisten yhdyntäkumppanien määrä elämän aikana. Tiedot avattu tekstissä.

Seksikumppaneiden määrät ja sukupuolten erot vaihtelevat elämän aikana merkittävästi sen mukaan, miten niitä mitataan. Keskiarvoina ne näyttävät suurimmilta. Keski-ikäisillä miehillä ja naisilla on ollut eniten kumppaneita, miehillä keskimäärin 18–20, naisilla vastaavasti 10–13. Tätä vanhemmilla ihmisillä on ollut vähemmän kumppaneita, vaikka heillä on ollut enemmän elinvuosia aikaa kerryttää niitä. Kun haetaan vastaavat mediaanit eli keskiluvut, niin tavallisimmat kumppanimäärät ovat keski-ikäisillä miehillä 7–10 ja naisilla 5–7. Keskiarvot ovat kaksi kertaa näitä keskilukuja suuremmat siitä syystä, että jotkut raportoivat elämässään jopa satoja kumppaneita. Tämä vaikuttaa suuresti kyseisen ikäryhmän keskiarvoihin.

Kuvio 5 ja 6

Mediaani miesten yhdyntäkumppanien määrästä elämän aikana. Pääkohdat avattu tekstissä.

Mediaani naisten yhdyntäkumppanien määrästä elämän aikana. Pääkohdat avattu tekstissä.

Kun seksikumppaneiden määriä tarkastelee elämän ajalta jakaumien perusteella, niin lähes joka toisella alle 35-vuotiaalla miehellä ja naisella on ollut siihen ikään mennessä vähemmän kuin viisi kumppania. Toisaalta molemmista sukupuolista noin 30 prosentilla on ollut tähän ikään mennessä vähintään 10 kumppania. Yli 35-vuotiailla keski-ikäisillä miehillä tämä osuus on lähes puolet ja vastaavasti naisilla reilu kolmasosa. Yli 55-vuotiaista miehistä noin 40 prosenttia ja naisista noin 20 prosenttia kertoo itsellään olleen vähintään 10 seksikumppania. Vuonna 2015 kaikista miehistä 15 prosentilla ja naisista 7 prosentilla oli ollut elämän aikana vähintään 30 kumppania.

Miesten elämän aikaisten seksikumppaneiden määrät eivät ole juurikaan muuttuneet 1990-luvun alun jälkeen eivätkä myöskään vuodesta 2007 vuoteen 2015. Naisilla nämä määrät kasvoivat vahvasti vuoteen 2007 asti. Vuodesta 2007 vuoteen 2015 tämä kasvu on ollut naisilla selvästi hitaampaa.

Sukupuolierojen häviämisestä seksikumppaneiden määrissä kertoo osaltaan se, että viimeisten kahden vuoden aikana parisuhteen solmineilla miehillä ja naisilla kyseinen parisuhdekumppani on ollut keskilukujen perusteella heidän yhdeksäs seksikumppaninsa. Nämä ihmiset ovat olleet pääosin alle 35-vuotiaita. Nuoret ovat siten edenneet pitkälle siitä ajasta, jolloin mentiin naimisiin ensimmäisen kumppanin kanssa. Sukupuolierojen katoaminen on melko tuore asia, sillä vielä 1990-luvulla miesten samainen keskiluku oli keskimäärin kolme korkeampi (9) kuin vastaavasti naisilla (6).

Kumppanit viiden vuoden aikana

Kun ihmiset vakiintuvat perhe-elämään ja sen ruuhkavuosiin, niin heillä ei ymmärrettävästi ole enää kovin usein uusia seksikumppaneita. Eniten niitä on keski-iässä sinkuilla ja eronneilla. Suhteiden vakiintumista perheellistymisen seurauksena voi tarkastella sen avulla kuin monilla on ollut kolmenkymmenen ikävuoden jälkeen useampia seksikumppaneita viimeisten viiden vuoden aikana.

Kolmenkymmenen ikävuoden vaiheilla vielä noin joka toisella miehellä ja 40 prosentilla naisista oli ollut viimeisten viiden vuoden aikana useampia seksikumppaneita. Neljänkymmenen ikävuoden paikkeilla vastaavat osuudet olivat sekä miehillä että naisilla noin 30 prosenttia. Tätä vanhemmilla miehillä nämä osuudet olivat miehillä enää 15–30 prosenttia ja naisilla 10–20 prosenttia. Kaikki ikäryhmät yhdistäen seksikumppaneiden määrä oli tuoreimpien tietojen mukaan pudonnut viiden vuoden aikana miehillä ja etenkin nuorilla miehillä. Naisilla kumppaneiden määrä ei ollut sen sijaan juurikaan muuttunut viimeisten viiden vuoden aikana aiempiin tutkimuksiin verrattuna.

Ainakin kaksi seksikumppania viimeisen vuoden aikana

Vaikka varsinkin naisten kumppanimäärät ovat lisääntyneet, niin silti tuoreimmat tutkimustiedot viittaavat siihen, että uusien seksisuhteiden solminta on suomalaisilla hieman hiipumassa. Niiden miesten ja naisten osuus, joilla on ollut vähintään kaksi seksikumppania viimeisen vuoden aikana, on supistunut vähän eri ikäryhmissä. Kaikki ikäryhmät huomioiden tämä osuus oli pudonnut miehillä jopa noin 25 prosentista noin 15 prosenttiin ja naisilla 15 prosentista noin 10 prosenttiin.

Kuvio 7 ja 8

Miehet, joilla on ollut vähintään kaksi seksikumppania vuoden aikana. Tiedot avattu tekstissä.

Naiset, joilla on ollut vähintään kaksi seksikumppania vuoden aikana. Tiedot avattu tekstissä.

Useimmiten monia kumppaneita oli ollut viimeisen vuoden aikana noin parikymppisillä. Miehillä tämä osuus oli kuitenkin pudonnut noin 20-vuotiailla 40 prosentista jopa noin 20 prosenttiin ja 30-vuotiailla 25 prosentista 15 prosenttiin. Vastaavan ikäisillä naisilla oli vuonna 2015 vähintään kaksi kumppania viimeisen vuoden aikana vastaavissa ikäryhmissä yhtä usein kuin 1990-luvun ja vuoden 2007 tutkimuksissa. Noin 20-vuotiailla naisilla tämä osuus oli noin kolmasosa ja noin 30-vuotiailla vajaa viidesosa. Noin viidellä prosentilla miehistä ja naisista oli ollut vuoden aikana ainakin kaksi seksikumppania vielä 70-vuotiaidenkin ikäryhmässä.

Vastaajien tuoreimpien seksisuhteiden yleisyydestä kertoo myös se, oliko heillä ollut viimeisen vuoden aikana ainakin yksi uusi seksikumppani. Nämä osuudet olivat melko samoja kuin vastaajilla, joilla oli ollut viimeisen vuoden aikana ainakin kaksi seksikumppania. Jos kumppaneita oli ollut vuoden aikana useampi kuin yksi, niin ainakin joku heistä oli ollut tämän perusteella uusi kumppani.

Vuonna 2015 kaikista miehistä 13 prosentilla ja naisista 12 prosentilla oli ollut ilmoituksensa mukaan uusi seksikumppani viimeisen vuoden aikana. 18–24-vuotiaista naisista 38 prosentilla ja saman ikäisistä miehistä 19 prosentilla oli ollut uusi seksikumppani. 25–34-vuotiailla vastaavat osuudet olivat vajaa viidesosa molemmilla sukupuolilla. Nuorten ikäluokissa naiset siis solmivat ahkerammin uusia seksisuhteita kuin miehet. Keski-iässä miehet sen sijaan ovat solmineet uusia seksisuhteita selvästi naisia useammin.

Millaiset ihmiset solmivat paljon seksisuhteita?

Millaiset ihmiset sitten solmivat muita useammin useita seksisuhteita? Tällaisia yksittäisiä asioita ovat FINSEX-tutkimuksessa muun muassa miesten ja naisten muita suurempi seksuaalinen halu ja yhdyntähalu, varhaisempi seksikokemusten aloittaminen, aktiivisempi itsetyydytys, monipuolisemmat seksitavat ja parempi seksuaalinen itsetunto. Näillä ihmisillä on monilla tavoin arvioituna muita suurempi seksuaalinen intressi ja suurempi halukkuus erilaisiin seksikokemuksiin. He sallivat niitä myös muille ihmisille.

Tätä yleistä tulosta voi tarkentaa tarkastelemalla, miten ne miehet ja naiset, joilla on ollut vähintään 20 seksikumppania elämänsä aikana poikkeavat muista. Nämä suhteet ovat olleet pääosin ”puhtaita” seksisuhteita, sillä vain vajaalla viidesosalla tähän ryhmään kuuluneista miehistä ja naisista oli ollut elämän aikana useampi kuin kaksi avo- tai avioliittoa. Joka toisella oli ollut vain yksi tällainen liitto. Noin neljä viidesosaa oli sitä mieltä, että tilapäinenkin suhde voi olla molemmille osapuolille tyydyttävä ja, että seksin harrastaminen ilman rakkautta on oikein. Lisäksi miehistä 44 prosenttia ja naisista 33 prosenttia olisi ollut valmis seksisuhteeseen yhtä aikaa useamman henkilön kanssa.

Alttiudesta solmia uusia suhteita kertoo se, että kolmasosalla yli 20 seksisuhdetta elämänsä aikana solmineista oli ollut uusi seksikumppania viimeisen vuoden aikana. Aika monilla heistä (miehet 28 % ja naiset 17 %) oli ollut vuoden aikana kaksi samanaikaista seksisuhdetta. Miehistä joka toinen ja naisista 40 prosenttia olisi halunnut olla yhdynnässä ainakin kolme kertaa viikossa. Seksuaalista halua oli tuntenut ainakin kerran päivässä 45 prosenttia miehistä ja 23 prosenttia naisista. Naisista 60 prosenttia ja miehistä 53 prosenttia oli käynyt ostoksilla seksikaupassa.

Itsetyydytystä oli harrastanut viimeisen viikon aikana 41 prosenttia naisista ja 37 prosenttia miehistä, joilla oli ollut elämässään yli 20 seksikumppani. Tähän ryhmään kuuluneista miehistä ja naisista 30 prosenttia oli antanut kumppanilleen suuseksiä useimmilla kerroilla. Näillä ihmisillä oli sangen usein hyvä seksuaalinen itsetunto; naisista 65 prosenttia ja miehistä 60 prosenttia piti itseään seksuaaliasioissa varsin taitavana.

Mitä tutkimus meille siis kertoo?

Tuloksissa on merkille pantavaa, että alle 40-vuotiaat naiset ilmoittavat nykyisin yhtä monia seksikumppaneita elämänsä aikana kuin miehet. Tämä ansiosta tutkimustulokset ovat loogisia, sillä sukupuolten välillä ei voi olla matemaattisista syistä suuria eroja. Samalla naisten suhtautuminen tilapäisiin suhteisiin on muuttunut myönteisemmäksi. Nuorista alle 35-vuotiaista miehistä ja naisista neljä viidestä pitää nykyisin tilapäisiä suhteita tyydyttävinä. Tästä huolimatta kumppaneiden määrän kasvu on viime vuosina pysähtynyt.

Suuremmat kumppanimäärät kasautuvat ihmisille, joita voi kutsua taipumukseltaan monisuhteisiksi. Heillä on ollut seksisuhteiden lisäksi muita useammin myös rakkauksia ja parisuhteita. Melkein puolet heistä on rakastunut elämänsä aikana ainakin neljä kertaa. Heillä on myös positiivinen asenne sekä omiin, että muiden ihmisten tilapäisiin suhteisiin. He eivät välitä paljokaan siitä, hyväksyvätkö kaikki heidän arvonsa ja elämäntapansa. Molemmilla sukupuolilla monisuhteisuuteen on liittynyt vahva seksuaalinen itsetunto ja tavallista suurempi seksuaalinen halukkuus. Monisuhteisilla on usein muita ihmisiä suurempi motiivi uusiin suhteisiin sekä vahvempi luottamus siihen, että he pystyvät halutessaan saamaan itselleen kumppaneita. Seksuaalikokemusten laadussa ei sen sijaan ole eroa vähemmän monisuhteisiin ihmisiin.

Lisätietoja

Osmo Kontula, tutkimusprofessori
etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi

Viittaaminen

Kontula, O. (2017). Naisten seksikumppanien määrä on lisääntynyt. Tietovuoto-artikkeli 4/2017. Helsinki: Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos. Saatavilla: https://www.vaestoliitto.fi/artikkelit/naisten-seksikumppanien-maara-on-lisaantynyt/ [Viitattu: ##.##.20##].

Avainsanat