Porno koetaan entistä kiihottavammaksi

Pornografian käyttöön suhtaudutaan suomalaisten parissa sangen myönteisesti. Kaikista miehistä 83 prosenttia ja naisista 58 prosenttia piti pornografian katselua vuonna 2015 hyvin kiihottavana.

Ehdottomasti tätä mieltä oli miehistä 41 prosenttia ja naisista 21 prosenttia. Nämä tulokset kyseenalaistavat selkeästi oletukset, että porno olisi tarkoitettu vain miehille ja, että porno ei kiinnostaisi naisia. Pornoon suhtautumisen raja ei kulje sukupuolten välillä, vaan kummassakin sukupuolessa on pornoon eri tavoilla suhtautuvia.

Suhtautumista pornografian kiihottavuuteen on mahdollista verrata neljässä FINSEX-kyselyssä, jotka on tehty 1990- ja 2000-luvuilla. Molemmilla sukupuolilla näkyy selvä trendi sen suhteen, että yhä useampi mies ja nainen olivat kokeneet pornon katselun kiihottavaksi. Tämä on voinut liittyä yleiseen seksuaaliseen vapaamielisyyteen, seksuaalisten motiivien vahvistumiseen (itsetyydytys) tai pornon sisältöjen kehittymiseen vastaamaan paremmin sen katsojien seksuaalisia mieltymyksiä.

Kuvio 1 ja 2

Niiden miesten osuus, jotka pitävät pornografian katselua hyvin kiihottavana, on lisääntynyt vuoden 2015 kyselyyn.

Niiden naisten osuus, jotka pitävät pornon katselua hyvin kiihottavana, on lisääntynyt vuoden 2015 kyselyssä.

Kaikkein myönteisintä pornoon suhtautuminen on ollut 30–40-vuotiaiden ikäryhmässä. Tässä ikäryhmässä miehistä reilut 90 prosenttia ja naisista noin 75 prosenttia oli kokenut pornon katselun hyvin kiihottavaksi. 1990-luvun alun jälkeen tämä osuus oli kohonnut miehillä noin 20 prosenttiyksikköä ja naisilla noin 30 prosenttiyksikköä. Naisilla muutos oli siis ollut miehiä suurempi. Miehillä asenteet olivat muuttuneet suunnilleen yhtä paljon kaikissa ikäryhmissä. Vähiten oli muuttunut eläkeikäisten naisten suhtautuminen pornografiaan. Heistäkin joka kolmas piti kuitenkin vuonna 2015 pornon katselua hyvin kiihottavana.

Seksikauppojen suosio on kasvanut

Pornografian suosion rinnalla ovat lisääntyneet ihmisten vierailut seksikaupoissa. Seksikaupoissa on tarjolla paljon muutakin kuin pornografiaa, mutta kyse on samankaltaisesta lisääntyneestä kiinnostuksesta seksuaalisia välineitä ja -materiaaleja kohtaan. Vuonna 2015 miehistä 43 prosenttia ja naisista 36 prosenttia oli käynyt joskus ostoksilla seksikaupassa. Naisilla kokemukset seksikaupoista olivat lisääntyneet huomattavasti vuoden 2007 jälkeen. 30-vuotiaista kaksi kolmasosaa oli käynyt seksikaupassa. Vanhemmissa ikäluokissa miehillä oli naisia useammin kokemuksia seksikaupoista, mutta vuoden 2015 tulosten mukaan alle 35-vuotiaiden ikäryhmässä naiset olivat vierailleet seksikaupoissa jo miehiä useammin. Seksikauppojen sukupuolittunut leima on siis kadonnut.

Kuvio 3

Niiden vastaajien osuus eri ikäryhmissä, jotka ovat hankkineet seksikaupasta välineitä. Tiedot tekstissä.

Viimeisen vuoden aikana seksikaupassa oli käynyt ostoksilla 10 prosenttia molemmista sukupuolista. Alle 30-vuotiaista joka neljäs oli käynyt vuoden aikana seksikaupassa. Eläkeikäisistä puolestaan hyvin harvat olivat käyneet seksikaupassa viimeisen vuoden aikana.

Pornografian käytön erilaiset trendit

Pornografian käytön muutosten mittaamisessa on suuria käsitteellisiä haasteita. Pornografian sisällöt ja jakelutavat ovat muuttaneet viime vuosikymmeninä niin ratkaisevasti, että mikään mittari ei kunnolla kerro siitä, mitä pornon käytössä on oikeasti tapahtunut pidemmällä aikavälillä. Tämä haastaa sen yleisen oletuksen, että pornoa käytettäisiin koko ajan enemmän. Kun pornografiasta puhutaan 2000-luvulla, niin puhutaan aivan eri asiasta kuin varsinkin 1970-luvulla, jolloin pornoksi riittivät paljaat rinnat. Aiemmin pornoa ammennettiin kirjoista, lehdistä ja videoista, mutta nyt sitä haetaan yhä useammin Internetin sivustoilta.

Pornon käsitteen ja sisällön valtavaa muutosta ilmentävät vastaukset tutkimuksen kysymykseen ”Oletteko viimeksi kuluneen vuoden aikana lukenut tai selaillut jotakin lehteä tai kirjaa, jota mielestänne voisi sanoa pornografiseksi?”. Vuonna 1971 tähän vastasi myöntävästi 82 prosenttia miehistä ja 60 prosenttia naisista. Vuonna 1992 vastaava osuus oli miehillä 58 prosenttia ja naisilla 25 prosenttia ja vuonna 2015 enää 34 prosenttia miehillä ja 19 prosenttia naisilla. Onko pornon käyttö siis romahtanut Suomessa vajaan 50 vuoden aikana? Ei sentään. Muutoksen taustalla on se, että nykypäivänä pornon käyttöä ei voi mitata samalla tavalla kuin oli mahdollista 1970-luvulla. Uudet tavat tuottaa ja jaella pornoa jäävät helposti huomiotta. Lisäksi enää harvat pitävät 1970-luvun pornoa nykypäivän pornona.

Yksi tapa tarkastella pornon käyttötapojen muutoksia on kysymys siitä, kuinka seksivideoiden tai DVD:n käyttö on muuttunut ajan myötä. Tämä kysymys on esitetty vastaajille vuodesta 1992 lähtien. Oheisissa kuvioissa on keskitytty niihin miehiin ja naisiin, jotka raportoivat käyttäneensä seksivideoita tai DVD:tä viimeisen vuoden aikana ainakin muutaman kerran. Kyse on ollut siis tietoisesta valinnasta nähdä tällaista pornoa eikä satunnaisesta pornon näkemisestä. Vuonna 2015 ainakin kerran tällaista pornoa oli nähnyt 32 prosenttia kaikista miehistä ja 15 prosenttia naisista.

Kuviot 4 ja 5

Niiden miesten osuus, jotka ovat katsoneet seksivideota muutaman kerran vuoden aikana. TIedot avattu tekstissä.

Naisten osuus, jotka ovat katsoneet seksivideota tai -DVD:tä viimeisen vuoden aikana. Tiedot tekstissä.

Ajallisessa vertailussa seksivideoiden ja DVD-levyjen käyttö lisääntyi molemmilla sukupuolilla vuodesta 1992 vuoteen 2007, miehillä naisia enemmän. Miesten pornon käyttö oli kaikissa ikäryhmissä 2–3 kertaa yleisempää kuin naisilla. Se sopi miehillä naisia paremmin heidän visuaaliseen seksuaaliseen mielenkiintoonsa. Sukupuolten eroja on selittänyt myös miesten naisia huomattavasti aktiivisempi itsetyydytys, jolle on haettu lisäkiihotusta pornosta.

Vuoden 2007 jälkeen seksivideoiden ja DVD-levyjen suosio on suorastaan romahtanut erityisesti nuorten miesten joukossa. Tätä selittää se, että pornoa on haettu videoiden sijasta yhä useammin Internetistä. Videoiden käyttö on vähentynyt kaikissa ikäryhmissä, ja myös naisilla.

Seksilehdet ovat kokeneet saman kohtalon kuin videot ja DVD:t. Miehillä seksilehtien käyttö oli vielä 1990-luvulla yhtä aktiivista kuin videoiden katselu. Niiden suosio romahti vuonna 2007. Osaksi tämä johtui siitä, että niitä ei ollut juurikaan enää tarjolla. Sekä miehillä että naisilla seksilehtien lukeminen tai katselu oli vuonna 2007 harvinaisempaa kuin videoiden katselu. Miehistä vielä noin kolmasosa oli tällöin katsellut seksilehtiä. Naisista näin oli tehnyt enää muutama prosentti. Vuonna 2015 seksilehtiä oli katsellut vuoden aikana ainakin kerran enää 33 prosenttia miehistä ja 9 prosenttia naisista.

Kuviot 6 ja 7

Miesten osuus, jotka ovat lukeneet seksilehtiä viimeisen vuoden aikana. Määrät ovat laskeneet huimasti vuoden 2015 kyselyyn.

Naisten osuus, jotka ovat lukeneet seksilehtiä viimeisen vuoden aikana. Tiedot avattu tekstissä.

Nettiseksin voittokulku

Edellä on jo viitattu siihen, että pornon perinteisten jakelutapojen suosion suoranaista romahdusta on selittänyt maksuttoman nettipornon käytön samanaikainen kasvu. Se on näkynyt sekä miehillä että naisilla kaikissa ikäryhmissä vanhimpia naisia lukuun ottamatta. Nettiseksin käyttö on yleistynyt hyvin vahvasti vuodesta 2007 vuoteen 2015. Vuonna 2015 kaikista miehistä 70 prosenttia ja naisista 25 oli käyttänyt vuoden aikana nettipornoa. Naisilla nettipornon käytön suurta muutosta nuoremmissa ikäluokissa kuvaa se, että 20-vuotiaiden ikäluokasta nettipornoa oli katsellut jo 60 prosenttia. Tämä kasvu on varmasti jatkunut sen jälkeenkin.

Kuvio 8

Kuinka moni on katsellut pornoa internetin maksuttomilta sivuilta vuoden aikana, eri iät ja sukupuolet. Tiedot tekstissä.

Nuorista ja keski-ikäisistä miehistä noin 90 prosenttia oli katsellut vuoden aikana nettipornoa. Tässä ei ole valitettavasti mahdollisuutta tarjota tietoa nettipornon käyttökerroista. Huomionarvoista on, että vanhimmistakin miehistä noin puolet oli käyttänyt nettipornoa. Näissä ikäryhmissä nettopornon suosio oli lisääntynyt suhteessa kaikkein eniten vuoden 2007 jälkeen. Nämä osuudet tulevat kasvamaan edelleen lähivuosina senkin perusteella, että olen aiemmin todennut (Kontula 2013) miesten pornografian käytön jatkuvan ikääntyvillä lähes yhtä aktiivisena kuin nuorempina.

Osa ihmisistä oli käyttänyt myös netin maksullisia pornosivuja. Heidän osuutensa oli vain muutamia prosentteja kaikista nettipornon käyttäjistä. Vuonna 2015 kaikenikäisistä miehistä yhteensä viisi prosenttia oli vieraillut maksullisilla sivuilla. Ikäryhmittäin tässä osuudessa ei ollut juuri eroja. Maksullisten sivujen käytössä oli ollut vain vähäistä kasvua vuoden 2007 jälkeen. Naisilla maksullisten sivujen käyttö on ollut hyvin vähäistä.

Tutkimuksessa on kysytty myös ovatko ihmiset koskaan soittaneet maksullisiin puhelinseksipalvelunumeroihin. Vuonna 2015 miehistä yhteensä 13 prosenttia raportoi soittaneensa aiempina vuosina tällaisiin numeroihin. Vuonna 1999 vastaava osuus oli 8 prosenttia. Nuorimmissa ikäryhmissä tämä osuus oli vuonna 2015 noin viidennes. Naisista maksullisiin puhelimiin oli soittanut aiempina vuosina kolme prosenttia.

Viimeisen vuoden aikana maksullisiin puhelimiin oli soittanut vuoden 2015 tulosten mukaan enää kaksi prosenttia miehistä. Vuonna 1999 tämä osuus oli vielä kuusi prosenttia. Näiden puheluiden suosio on siis hiipunut miehillä hyvin paljon. Naisilla soittajien osuus oli jäänyt alle prosentin.

Osa maksullisesta pornosta on tarkoittanut suoraa henkilökohtaista maksullista seksuaalista yhteyttä jonkun ihmisen kanssa Internetin välityksellä. Vuoden 2015 kyselyssä oli kysymys ”Oletteko ollut suorassa seksuaalisessa vuorovaikutussuhteessa Internetin välityksellä”? Tällaisessa yhteydessä kertoi olleensa aiempina vuosina seitsemän prosenttia sekä miehistä että naisista. Näitä kokemuksia oli ollut lähes pelkästään alle 50-vuotiailla miehillä ja alle 40-vuotiailla naisilla. Heistä vähän yli 10 prosenttia kertoi tällaisen suhteen kokeneensa.

Viimeisen vuoden aikana tällainen suora henkilökohtainen seksisuhde netin välityksellä oli ollut kolmella prosentilla miehistä ja kahdella prosentilla naisista. Yleisimpiä nämä suhteet olivat olleet alle 25-vuotiailla miehillä (5 %) ja naisilla (6 %).

Miehistä iso enemmistö on kiinnostunut pornografiasta. Vuonna 2015 alle 50-vuotiaista miehistä yli 90 prosenttia oli katsellut vuoden aikana jotakin pornoa ja alle 65-vuotiailla miehillä tämä osuus oli kolme neljäsosaa. Tätäkin vanhemmista miehistä yli puolet oli katsellut pornoa.

Naisilla pornografian käytön ikäerot olivat suuremmat kuin miehillä. Alle 25-vuotiaista naisista jotakin pornoa oli katsellut vuoden aikana 71 prosenttia ja Alle 50-vuotisista naisista sitä oli katsonut lähes 60 prosenttia. Viisikymppisillä naisista pornoa oli katsellut kolmasosa, kuusikymppisistä viidesosa ja eläkeikäisistä vain kymmenesosa. Vanhimmissa ikäryhmissä miesten pornon käytön aktiivisuus oli siis tuntuvasti aktiivisempaa kuin saman ikäisillä naisilla. Tämän sukupolven naiset eivät ole tottuneet käyttämään pornoa omassa nuoruudessaan.

Millaiset naiset ja miehet suosivat ja käyttävät pornografiaa

Tuloksissa on merkillepantavaa, että naiset ovat suhtautuneet jatkuvasti yhä myönteisemmin pornoon, ja varsinkin nuoret naiset ovat ryhtyneet viime vuosina käyttämään aktiivisesti maksutonta nettipornoa. Tämä voi tuntua yllättävältä. Yksi keskeinen selittävä tekijä tämän kehityksen taustalla on naisten vahvasti lisääntynyt itsetyydytys, myös parisuhteissa elävillä naisilla. Yhä useammat naiset ovat hakeneet itsetyydytykselleen stimulaatiota ja kiihotusta pornosta. Tämä kehitys tulee epäilemättä jatkumaan. Pornoa käytetään myös parisuhteissa aiempaa useammin lisäämään kiihottuneisuutta ennen yhteistä rakastelua. Jos yhteistä rauhallista aikaa on niukalti, niin tämä voi helpottaa oikeaan tunnelmaan pääsemistä.

Pornografian käytöllä on edelleen vahvempi yhteys miesten kuin naisten itsetyydytykseen. Viimeisen kuukauden aikana itsetyydytystä harjoittaneista miehistä 87 prosenttia ja vastaavista naisista 42 prosenttia oli katsellut vuoden aikana nettipornoa. Seksivideoiden ja seksilehtien katselu muutamia kertoja vuoden aikana oli ollut näillä miehillä ja naisilla noin neljä kertaa tätä harvinaisempaa. Niistä miehistä, jotka eivät olleet lainkaan itsetyydyttäneet viimeisen vuoden aikana 28 prosenttia oli katsellut nettiseksiä. Naisilla tämä osuus oli vain kolme prosenttia. Monet miehet olivat siis hakeneet nettiseksistä visuaalista seksuaalista tyydytystä, vaikka eivät olleet tarvinneet lisäkiihotusta itsetyydytykseen.

Enemmistö naisista kokee pornografian katselun hyvin kiihottavaksi. Tämä kokemus liittyi kaikkien useimmin juuri aktiiviin itsetyydytykseen, erilaiseen pornon käyttöön, seksikaupoissa käyntiin, usein toistuvaan seksuaaliseen halukkuuteen ja monipuolisiin seksitapoihin oman kumppanin kanssa. Nettipornon käyttö liittyi näihin samoihin asioihin. Eli pornoa aktiivisemmin käyttävät naiset itsetyydyttivät muita useammin, kokivat pornon käytön usein kiihottavaksi, halusivat seksiä muita useammin ja harrastivat monipuolisempaa seksiä. He olivat myös seksuaaliasioissa muita vapaamielisempiä. Pornoa käyttävillä naisilla oli siis monipuolista kiinnostusta seksuaaliasioita kohtaan. Pornon käyttö on yksi merkittävä osatekijä varsinkin nuorten naisten seksuaalisissa mielikuvissa ja seksuaalisessa aktiivisuudessa. Miesten seksuaalielämässä pornolla on ollut tämä asema jo aikaisemmin.

Lisätietoja

Osmo Kontula, tutkimusprofessori
etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi

Viittaaminen

Kontula, O. (2017). Porno koetaan entistä kiihottavammaksi. Tietovuoto-artikkeli 12/2017. Helsinki: Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos. Saatavilla: https://www.vaestoliitto.fi/artikkelit/porno-koetaan-entista-kiihottavammaksi/ [Viitattu: ##.##.20##].

Lähde:

Kontula, Osmo (2013). Seksuaalisuus. Teoksessa Gerontologia (toim. Eino Heikkinen, Jyrki Jyrkämä ja Taina Rantanen). Duodecim. Helsinki 2013. s. 351-363.