Työn ja perheen yhteensovittamisen vaikeus lastenhankinnan esteenä?

Tietovuoto / Heinäkuu 2016

Useampi kuin joka kolmas 20–40-vuotias nainen pitää työn ja pienen lapsen hoidon yhteensovittamisen vaikeuksia vähintään jokseenkin tärkeänä syynä siirtää lapsensaantia. Miehistä tämä syy on tärkeä joka viidennelle. Väestöliiton Perhebarometri 2015 selvitti suomalaisten lastensaantia koskevia aikeita ja syitä epäröintiin 0-3-lapsisten miesten ja naisten keskuudessa. Pienten lasten hoidon järjestämisen lisäksi vastaajat arvioivat perhevapaista aiheutuvien katkosten merkitystä lastensaantia koskevien päätösten taustalla. Perhevapaista aiheutuvat katkokset arveluttivat lähes joka viidettä vastaajaa.

Lapsettomien tai jo lapsia saaneiden välillä ei juuri ollut eroa sen suhteen, missä määrin työn ja perheen yhteensovittamisen ongelmia pidettiin syynä lapsensaannin siirtämiselle. Huolestuneimpia työn ja pienten lasten hoidon yhteensovituksesta olivat kuitenkin lapsettomat nuoret aikuiset: lähes 40 prosenttia korkeintaan 30-vuotiasta lapsettomista naisista ja 30 prosenttia saman ikäisistä miehistä piti työn ja perheen yhteensovittamisen ongelmia tärkeänä syynä siirtää lapsensaantia.

Kuvio 1

Työn ja perheen yhteensovittamisen vaikeudet ovat syy lapsensaannin siirtämiseen 36 % lapsettomista naisvastaajista.

Työn ja perheen yhteensovittamisen vaikeudet mainittiin hieman useammin yksityisellä sektorilla toimivien vastaajien keskuudessa (31 %) kuin julkisella tai järjestösektorilla toimivien keskuudessa (25 %) syyksi lastenhankinnan epäröintiin. Yksityisellä sektorilla toimivista naisista kuitenkin lähes 38 % piti työn ja perheen yhteensovittamisen vaikeutta tärkeänä syynä siirtää lapsensaantia. Määräaikaisessa tai toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevien välillä ei sen sijaan ollut eroa.

Kuvio 2

Työn ja perheen yhteensovittamisen vaikeudet yksityisellä ja julkisella sektorilla naisilla ja miehillä. Tiedot tekstissä.

Vastaajien koulutustasolla oli yhteys tämän syyn tärkeänä pitämiseen. Korkeasti koulutetuista naisista runsaat 40 prosenttia katsoi, että työn ja pienen lapsen hoidon yhteensovittamisen vaikeudet olivat heillä merkittävä syy siirtää lapsensaantia myöhemmäksi.

Kuvio 3

Yliopistokoulutetuista naisista 41 % mainitsi työn ja perheen yhteensovittamisen vaikeuden isoimmaksi syyksi siirtää lastensaantia.

Vaikka työn ja perheen yhteensovittamisen haasteet koskettivat useammin naisia kuin miehiä, barometrin tietojen perusteella moni suomalaismieskin näyttää pohtivan samoja kysymyksiä. On toki mahdollista, että he ovat arvioineet työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen ongelmia enemmän kumppaninsa kuin omasta näkökulmastaan. Kuitenkin lähes joka kymmenes mies piti perhevapaan aiheuttamaa katkosta työssä tärkeänä syynä epäröidä lastensaantia omalla kohdallaan. Suomalaisisät osallistuvat nykyään yhä enemmän lastenhoitoon, joten on mahdollista, että isien ja äitien kokemukset työn ja perheen yhteensovittamisen ongelmista ovat vähitellen muuttumassa yhä samankaltaisemmiksi.

Lisätietoja

Tutkija Anneli Miettinen

Perhebarometri 2015. Miksi syntyvyys laskee. Suomalaisten lastensaantiin liittyviä toiveita ja odotuksia. Väestöntutkimuslaitos. Katsauksia E49.

Avainsanat