Yli 50-vuotiaat sinkut toivovat kumppania

50+-vuotiaiden parisuhdekulttuuri on murroksessa. Miesten pidentyneen eliniän myötä pitkät liitot ovat yhä pidempiä, mutta samalla parisuhdemarkkinat ovat monipuolistuneet.

Väestöliiton tuoreimman Perhebarometrin mukaan yhä useammin erotaan ja solmitaan uusia liittoja myös elämän jälkipuoliskolla. Nimenomaan viisikymppisten suomalaisten eronneisuus on kasvanut niin paljon, että heitä voi pitää koko väestön eronneisuuden ‘moottorina’. Myös niiden suomalaisten, jotka eivät ole koskaan eläneet kumppanin kanssa, määrä on kasvanut. Siten yhä useampi 50 vuotta täyttänyt elää sinkkuna.  

Miten tyytyväisiä vailla parisuhdetta elävät 50+-vuotiaat ovat? 

Tässä tietovuodossa kuvaamme ensi kertaa yli 50-vuotiaiden sinkkujen toiveita parisuhteista ja tyytyväisyydestä elämään ilman kumppania. Hyödynnämme SHARE Suomen tuoreinta aaltoa, jossa kysyttiin yli 50-vuotiaiden parisuhteista ja parisuhdetoiveista. Useimmista muista aineistoista poiketen kysyimme siviilisäädyn lisäksi myös vastaajien mahdollisista muualla asuvista kumppaneista ja seurustelusuhteista.  Kysely toteutettiin talvella 2020 käyntihaastatteluin. Parisuhdetoiveista kysyimme maakohtaisen erilliskysymyksen avulla. 

Vastanneista noin neljä viidestä oli avio- tai avoliitossa ja noin joka kahdeskymmenes seurusteli tai harrasti satunnaisia suhteita. Noin joka kuudennella ei ollut vastaushetkellä parisuhdetta. Kutsumme näitä vastaajia tässä ”vailla parisuhdetta eläviksi” tai ”sinkuiksi”. Sana ”sinkku” ei siis tässä viittaa mihinkään tiettyyn elämäntyyliin ja on tärkeää pitää mielessä, että moni vastaaja ei välttämättä koe termiä sinkku osuvaksi omalla kohdallaan. 

Vastanneista noin neljä viidestä oli avio- tai avoliitossa ja noin joka kahdeskymmenes seurusteli tai harrasti satunnaisia suhteita.
Kuvio 1: Vastanneet parisuhdetyypin ja sukupuolen mukaan sekä kaikki.

Vaikka valtaosa elää vakituisessa suhteessa, toiveet sellaisesta olivat vielä yleisempiä. Sinkkuvastaajista reilusti alle puolet piti ilman kumppania elämistä ihanteellisena elämäntyylinään, jos voisivat valita. 

Kuvion sisältö tekstissä.
Kuvio 2: ”Mikä olisi itsellenne ihanteellinen elämäntyyli, jos voisitte valita?” Sukupuolittain ja kaikki, vastaajina sinkut.

On hyvä muistaa, että sinkkuvastaajia oli aineistossa vain vähän, 136 henkilöä. Niinpä tarkemmat analyysit taustamuuttujien mukaan ovat vailla tilastollista luotettavuutta. Silti näyttää, että yli 50-vuotiaille sinkkunaisille on miehiä tyypillisempää pitää sinkkuutta ihanteellisena elämäntyylinä, kun taas miehet ovat naisia avoimempia seurustelulle ja satunnaisille suhteille. Tulos selittynee osittain sillä, että naiset ovat aineistossa keskimäärin miehiä vanhempia. Mitä vanhempi vastaaja, sitä tyypillisempää on haluta joko vakituinen kumppani tai ei suhdetta ollenkaan.  

Se, ettei parisuhdetta ole, ei kuitenkaan rajoita vastaajien elämäntyytyväisyyttä. Tämä ilmenee vastauksista kysymykseen ”Kuinka tyytyväinen olette tässä elämänvaiheessa elämiseen ilman vakituista kumppania?” Vain noin joka kymmenes kokee, ettei ole tyytyväinen, joskin miesten keskuudessa osuus on huomattavasti suurempi. 

Sisältö tekstissä.
Kuvio 3: ”Kuinka tyytyväinen olette tässä elämänvaiheessa elämiseen ilman vakituista kumppania?” Sukupuolittain ja kaikki, vastaajina sinkut.

Tämän perusteella ikääntyvät sinkut eivät suinkaan ole vain se yksinäisten ja hauraiden joukko, jona heidät usein esitetään. Parisuhde on parhaimmillaan tärkeä voimavara, mutta monet muut tekijät voivat olla aivan yhtä riittäviä hyvän elämän turvaamiseksi. Ystävien lisäksi tähän kuuluvat muiden perhejäsenten tuoma onnellisuus ja elämän merkityksellisyys, kuten Perhebarometrimme viimeinen luku osoitti.

Lisätiedot

Tutkija Tiia Sorsa
tiia.sorsa@vaestoliitto.fi

Viittaaminen

Sorsa, Tiia. (2021). Yli 50-vuotiaat sinkut toivovat kumppania. Tietovuoto-artikkeli 12/2021. Helsinki: Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos. Saatavilla: https://www.vaestoliitto.fi/artikkelit/yli-50-vuotiaat-sinkut-toivovat-kumppania/ [Viitattu: ##.##.20##].


Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe eli SHARE on 28 maassa toteutettava ikääntymistutkimus. Hankkeessa otetaan selvää yli 50-vuotiaiden eurooppalaisten elämänkuluista käyntihaastattelujen avulla. Sen tuottaman tutkimustiedon avulla voidaan ratkoa ikääntyvän väestön haasteita. Lue lisää SHARE-tutkimuksesta.

Väestöliiton vuoden 2021 Perhebarometri selvittää ensimmäistä kertaa suomalaisten yli 50-vuotiaiden parisuhteiden trendejä ja tilannetta. Tätä ikäryhmää edustavilla ja laajoilla rekisteri- ja kyselytutkimusaineistoilla tarkastellen piirtyy kiinnostava kuva moninaisista perhe- ja parisuhdehistorioista. Lue lisää Perhebarometristä Vanhenee kuin hyvä viini.