Yli 60-vuotiaiden parisuhdehistoriat muistuttavat toisiaan

Yksi pitkä avioliitto on yleisin länsi- ja pohjoiseurooppalaisten liittohistoriatyyppi, selviää eurooppalaisen ikääntymistutkimuksen Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe (SHARE) elinkaarihaastatteluista. Vaihtelua kuitenkin löytyi.

Luokittelu tehtiin algoritmin perusteella, joka pyrkii tekemään parisuhdestatusta kuvaavista elinkaarista keskenään mahdollisimman samanlaisia ryhmiä. Algoritmi jakoi ihmisten elinkaaret ryhmiin eli klustereihin ja samalla ehdottaa sopivaa määrää ryhmittelyjä. Tässä tapauksessa niitä oli viisi: 1 avioliitto (marriage), 2 useampi avioliitto (remarriage), 3 purkautuneet liitot (dissolution), 4 useampi avoliitto (serial cohabitation), 5 sinkku (single). Alla olevassa kuvassa on jokaisen parisuhdestatuksen osuus kunakin ikävuotena 15–60-vuotiaana.

Yli 60-vuotiaiden suomalaisten parisuhdehistoriat

Yli 60-vuotiaiden eurooppalaisten parisuhdehistoriat

Avioliittoklusterille (1) oli ominaista lyhyt seurustelujakso ja mahdollisesti avoliitto, jonka jälkeen avioliitto solmittiin 20–30-vuotiaana. Liittohistorioita, jotka koostuvat pääosin yhdestä pitkästä liitosta oli 65 prosenttia länsi- ja pohjoiseurooppalaisten parisuhde-elinkaarista.

Vastaajamäärät klustereittain

Vastaajamäärät klustereittain

Useamman avioliiton (2) ryhmään kuuluvat menivät yleensä naimisiin noin 20-vuotiaana ja erosivat kymmenen ensimmäisen avioliittovuoden aikana. Useimmat menivät uudelleen naimisiin 30–40-vuotiaina. Uusia avioliittoja edelsi usein avoliitto.

Purkautuneiden liittojen (3) ryhmä oli käytännössä identtinen kahden ensimmäisen ryhmän kanssa noin 25 ikävuoteen asti. Toisin kuin klusterissa (2), ihmiset jäivät kuitenkin sinkuiksi tai leskiksi tai alkoivat seurustella tai elää avoliitossa avioeron jälkeen, mutta eivät yleensä menneet uudelleen naimisiin.

Useamman avoliiton klusterissa parisuhdestatus vaihtuu suhteellisen usein, useimmiten avoliitosta välivaihdon kautta toiseen. Tämä näkyy ehkä selkeämmin alla olevasta kuvasta, jossa jokainen ohut viiva kuvaa yhtä parisuhteiden elinkaarta (vrt. esim. 1 ryhmä, jossa vaihtelua vähemmän eli väri pysyy pitkään punaisena).

Parisuhdehistoriat indeksikuvaajan avulla esitettynä

Parisuhdehistoriat indeksikuvaajan avulla esitettynä

Suurin osa sinkku-ryhmässä ei koskaan seurustellut tai asunut yhdessä. Ne, jotka seurustelivat tai olivat avoliitossa, palasivat elämään sinkkuna muutamassa vuodessa.

Klusterit olivat samankaltaisia väestöllisiltä ominaisuuksiltaan, paria poikkeusta lukuunottamatta: miehet olivat yliedustettuina sinkkuryhmässä (5) ja naiset purkautuneen liiton (3) ryhmässä. Vaikka koulutuserot olivat yleensä merkityksettömiä, miesten koulutustaso ali sitä alempi, mitä vähemmän he olivat elämänsä aikana parisuhteessa. Naisilla tilanne oli päinvastainen.

Koulutus klustereittain ja sukupuolittain

Koulutus klustereittain ja sukupuolittain

Seuraavassa vaiheessa tutkimus keskittyy tarkastelemaan parisuhdehistorioiden yhteyttä hyvinvointiin, ja siitä tullaan julkaisemaan tulevaisuudessa oma Tietovuoto-artikkeli.

Lisätietoja

Miika Mäki

Viittaaminen

Mäki, M (2022). Yli 60-vuotiaiden parisuhdehistoriat muistuttavat toisiaan. Tietovuoto-artikkeli 3/2022. Helsinki: Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos. Saatavilla: https://www.vaestoliitto.fi/artikkelit/yli-60-vuotiaiden-parisuhdehistoriat-muistuttavat-toisiaan/ [Viitattu: ##.##.20##].


Tutkimus on tehty maailman suurimmalla ikääntymistutkimusaineistolla SHARE:lla (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe), jota Väestöliitto kerää Suomessa. Lisätietoa aineistosta osoitteesta vaestoliitto.fi/SHARE.