1. Nuoret tarvitsevat tukea hyvinvointiin

Nuorten syrjäytymisen ja uupumisen ehkäisy on otettava keskeiseksi painopisteeksi hallitusohjelmassa. Nuorten hyvinvointiin liittyvät asiat ovat tällä hetkellä jakautuneet monen hallinnonalan kesken ilman, että niitä koordinoidaan järkevästi. Tähän on löydettävä ratkaisut niin, että myös lasten ja nuorten palvelut ja tuet muodostavat jatkumon, nuorten koko perhettä tuetaan ja palvelut kannattelevat hyvää arkea eri elämänvaiheissa.

Vaikka valtaosa nuorista voi hyvin, lapsiperheiden pitkään kestänyt eriarvoistumiskehitys näkyy nyt mm. erilaisten riskitekijöiden vahvana kasautumisena joukolle nuoria. Nuoren huono-osaisuus näkyy niin nuorten terveydentilassa, elämäntavoissa, opiskelussa kuin työllistymisessä. Hyvät ja saavutettavat seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut ovat tärkeä osa nuorten hyvinvointia. Hallituksen on turvattava maksuton ehkäisy jokaiselle alle 25-vuotiaalle. Tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja hedelmällisyydestä on tarjottava osana seksuaalikasvatusta kaikille nuorille.  

Myös sukupuolten väliset koulutus- ja osallisuuserot kasvavat; pojilla ja miehillä on tyttöjä ja naisia suurempi syrjäytymisriski. Hallituksen on tuettava jo varhaisessa vaiheessa erityisesti poikien ja nuorten miesten osallisuutta, koulutusta ja työllistymistä erityisen toimenpideohjelman avulla. Voimavarojen lisääminen perusopetukseen ja toisen asteen maksuttomuus ovat osa tarvittavien toimenpiteiden kokonaisuutta.

Hallituskaudella:

  • Hallitukseen valitaan edelleen perheministeri, joka koordinoi lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä toimia
  • Laaditaan perusteellinen selvitys maksuttoman toisen asteen koulutuksen toteuttamiseksi ja ryhdytään sen pohjalta toimenpiteisiin
  • Laaditaan toimenpideohjelma poikien ja nuorten miesten osallisuuden vahvistamiseksi
  • Toteutetaan maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille.