Alkoholi, isyys ja valta

Ongelmajuovat isät miesten elämäntarinoissa

Tutkimus pureutuu aikuisten poikien elämäkertahaastattelujen kautta poika–ongelmajuova isä-tematiikkaan. Se selvittää, miten he ovat kokeneet suhteensa isään eli millaisia isä–poika-tarinoita on löydettävissä aineistosta. Siinä myös kysytään, millaisia isyys- ja mieheyskäsityksiä ongelmajuovien isien pojilla, nuorilla miehillä, on isistään. Lisäksi etsitään elämäkertoja, erityisesti isien ongelmia kehystäviä tulkintakehyksiä aineistosta.

Väitöskirjatutkimus on kvalitatiivinen. Aineistona toimivat 21–42-vuotiailta miehiltä kerätyt 21 elämäkertahaastattelua, joita on analysoitu triangulaatiota käyttäen narratiivisen analyysin, teema-analyysin ja kehysanalyysin keinoin.

Julkaisun tiedot

Julkaisun tiedot
Julkaisija Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto ry
Kirjoittaja Henna Pirskanen
ISBN 978-952-226-141-0
Sivumäärä 253

Kirjoittaja

Henna Pirskanen