Hans Hämäläisen väitös perhesukupolvien välisestä avusta

13.3.2017

Autetaanko aikuisia lapsia enemmän kuin iäkkäitä vanhempia? Annetaanko apua iäkkäiden vanhempien ja aikuisten lasten tarpeiden mukaan? Lisäävätkö auttamismahdollisuudet molempien sukupolvien auttamista? Entä kuinka iäkkäiden vanhempien ja aikuisten lasten auttamista perustellaan?

Muun muassa näihin kysymyksiin vastataan VTM Hans Hämäläisen yhteiskuntapolitiikan alan väitöskirjassa Perhesukupolvien välinen apu, jossa tutkitaan omien iäkkäiden vanhempien ja aikuisten lasten auttamista.

Väitöskirja on tehty osana Väestöliiton sekä Helsingin yliopiston Sukupolvien ketju -tutkimushanketta ja siinä käytetään hankkeessa suurilta ikäluokilta kerättyjä postikyselyitä sekä suurille ikäluokille tehtyjä haastatteluita. Väitöskirjassa keskitytään tarkastelemaan suurten ikäluokkien iäkkäille vanhemmilleen sekä aikuisille lapsilleen antamaa taloudellista tukea, käytännön apua sekä vanhemmille annettua hoiva-apua ja aikuisille lapsille tarjottua lastenhoitoapua eli lastenlasten hoitamista.

Suuret ikäluokat antavat yleisemmin apua aikuisille lapsilleen kuin omille vanhemmilleen. Auttamisessa on kuitenkin eroja eri auttamistapojen kohdalla. Taloudellista tukea annetaan lähes yksinomaan aikuisille lapsille ja vain harva auttaa vanhempiaan taloudellisesti. Suuret ikäluokat auttavat aikuisia lapsiaan myös lastenlasten hoidossa yleisemmin kuin antavat hoiva-apua iäkkäille vanhemmilleen. Sen sijaan käytännön apua, kuten apua koti- ja pihatöissä suuret ikäluokat antavat hieman yleisemmin vanhemmilleen kuin lapsilleen.

Avun tarpeet ovat yhteydessä vanhempien ja lasten tukemiseen, mutta paremmat mahdollisuudet auttaa lisäävät lähinnä aikuisten lasten auttamista. Esimerkiksi eläkkeellä olevat auttavat aikuisia lapsiaan yleisemmin kuin työssäkäyvät, mutta vastaavaa yhteyttä ei ole vanhempien tukemiseen. Haastatteluissa vanhempien auttamista perustellaankin heidän avuntarpeillaan, kun taas lapsia kerrotaan tuettavan omien mahdollisuuksien mukaan ja myös ilman, että lapsilla olisi tarvetta avulle. Haastateltavat kokevat vanhempien satunnaisen auttamisen mielekkääksi, mutta heidän intensiiviseen tukemiseen suhtaudutaan vastahakoisemmin. Aikuisten lasten tukemiseen halutaan puolestaan sitoutua tiiviimmin ja etenkin lastenhoitoapua haastateltavat kertovat pyrkivänsä antamaan niin paljon kuin vain mahdollista.

 

VTM Hans Hämäläisen väitös 17.3.2017 kello 10. Väitöstilaisuus järjestetään Helsingin yliopiston päärakennuksessa, auditorium XII, Unioninkatu 34, 3. krs.

Hans Hämäläinen. 2017. Perhesukupolvien välinen apu - Tutkimus suurten ikäluokkien vanhemmilleen ja aikuisille lapsilleen antamasta avusta. (PDF)

 
 
 

Hans Hämäläisen väitös perhesukupolvien välisestä avusta