Ovatko puolisot samaa mieltä lastenhankinnasta?

Tietovuoto / Tammikuu 2016

Suomalaismiesten ja naisten keskimääräiset lapsilukutoiveet eivät juuri eroa toisistaan. Miehet pitävät ihanteenaan 1.9 lasta ja naiset 2.0 lasta. Sukupuolten välillä ei siis keskimäärin ole suurta eroa perhekokotoiveiden suhteen. Silti puolisoiden näkemykset lastenhankinnasta eivät aina ole samansuuntaisia. Parien näkemyksiä lastenhankinnan suhteen on kuitenkin tutkittu melko vähän.

Väestöliiton Perhebarometrissa 2015 tiedusteltiin naisilta ja miehiltä heidän omia lastenhankinta-aikeitaan sekä käsityksiä puolison toiveista. Tutkimuksessa oli mukana sekä avio- että avopareja.

Runsaat 60 prosenttia pareista oli samaa mieltä lapsen hankinnasta. Näistä hieman alle 30 prosentissa kumpikin puoliso suunnitteli lapsen hankintaa, 8 prosentissa kumpikin oli epävarma, ja 27 prosentissa kumpikin oli sitä mieltä, ettei lapsia enää haluttu.

Kuvio 1

Puolisoiden lastenhankinta-aikeet. Tiedot avattu tekstissä kuvan alla.

Noin 27 prosentilla pareista puolisoiden näkemykset erosivat toisistaan jonkin verran. Näistä kaksi kolmasosaa oli sellaisia, joissa toinen olisi halunnut saada lapsia ja toinen epäröi, ja loput sellaisia, joissa toinen ei enää halunnut lapsia toisen ollessa vielä epävarma.

Runsaassa kymmenesosassa pareista (11%) puolisoiden näkemykset olivat täysin vastakkaisia. Useammin nämä parit olivat sellaisia, joissa nainen olisi halunnut lapsia ja mies ei (7%). Neljä prosenttia pareista oli sellaisia, joissa mies olisi halunnut lapsia, mutta nainen ei.

Kuvio 2

62 % puolisoista oli samaa mieltä lastenhankinnasta. Täysin eri mieltä oli heistä 11 %.

Pariskuntien lasten määrä ei juuri vaikuttanut puolisoiden näkemyseroihin. Yhtä mieltä oli eniten niiden joukossa, joilla ei ollut lapsia (65%). Vähiten yksimielisiä oltiin yksilapsisten parien keskuudessa (59 %). Täysin eri mieltä olevia pareja oli vähiten lapsettomien parien keskuudessa (9%). Sekä lapsettomien että lapsia jo saaneiden parien kohdalla täysin eri mieltä olevista pareista jonkin verran suurempi osa oli sellaisia, joissa nainen halusi saada lapsen tai lisää lapsia, mutta mies ei.

 

Lähde: Perhebarometri 2015, 20–40-vuotiaat vastaajat, joilla oli korkeintaan kolme lasta. Lomakkeella ei tiedusteltu puolison sukupuolta, joten on mahdollista, että mukana on myös samaa sukupuolta olevia pareja.

Kirjoittaja: Tutkija Anneli Miettinen

Avainsanat