Sinappikylvystä ehkäisypilleriin

Tämän julkaisun tarkoituksena on lähinnä kuvata sitä, kuinka eri aikakausina eläneet suomalaiset parit yrittivät vaikuttaa lapsilukuunsa. Tavoitteena on ts. tarkastella parien lastensa ajoitukseen ja määrään liittyviä tavoitteita ja sitä, minkälaisia edellytyksiä heillä oli näiden tavoitteiden toteuttamiseksi, kuinka yleisesti he näitä edellytyksiä omassa elämässään hyödynsivät ja sitä, miten he tavoitteidensa toteuttamisessa onnistuivat.

Parien lapsilukuunsa vaikuttamista tarkastellaan kolmena ajanjaksona: 1) 1910-lukua edeltävänä esitransitionaalisena kautena, 2) ensimmäisen hedelmällisyyden transition kautena, vuosina 1910-1964 ja 3) ns. toisen hedelmällisyyden transition kautena, 1960-luvun puolivälistä alkavana ajanjaksona. Jako perustuu lähinnä väestötieteessä esitettyihin hedelmällisyyden kehityksessä havaittuihin huomattaviin laskukohtiin.

Julkaisun tiedot

Julkaisun tiedot
Julkaisija Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos
Kirjoittaja Marketta Ritamies
ISBN 978-952-226-164-9
Taitto Mika Takoja
Sivumäärä 331

Kirjoittaja

Marketta Ritamies