Toimintasuunnitelma 2023

Julkaisun tiedot

Julkaisun tiedot
Julkaisija Väestöliitto
Kirjoittaja Väestöliitto ry
Kustantaja Väestöliitto
Taitto Sanna Härkönen

Kirjoittaja

Väestöliitto ry

Toimitusjohtajan alkusanat

Eija Koivurannan kuva.Väestöliiton tavoitteena on edistää perheiden, lasten ja nuorten sekä koko väestön hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Ihmisoikeudet ja kestävän kehityksen periaatteet, samoin kuin hyvän hallinnon toimintatapa läpäisevät kaikkia toimintojamme.

Kampanjoimme alkuvuodesta 2023 tunnuksella “jokainen on rakkauden arvoinen”. Syyskauden kampanjateemamme on “kaikkien kotien onneksi”. Nostamme aikuisten ja nuorten palvelutoiminnoissamme entistä selkeämmin keskiöön toimivat ihmissuhteet.

Vaikutamme sen puolesta, että moderni väestöpolitiikka vahvistuu politiikan agendalla ja että kestävää väestönkehitystä edistetään suunnitelmallisesti: lapsitoiveita tuetaan, perheiden monimuotoisuus huomioidaan palveluissa ja etuuksissa, maahanmuuton byrokratiaa puretaan ja kotoutumisesta kannetaan vastuuta niin työpaikoilla kuin laajemmin yhteiskunnassa. Tavoittelemme myös Väestöliitolle entistä laajempaa palveluvalikoimaa kotoutumisen tueksi.

Väestöntutkimuslaitoksen monivuotiset tutkimushankkeet tuottavat tietoa sosiaalisten verkostojen merkityksestä ja tukevat innovatiivista ihmissuhdetyötä ja väestöpolitiikkaa.

Kansainvälisen työn kohteena ovat haavoittuvimmassa asemassa olevien seksuaalioikeudet. Edistämme niitä kehitysohjelmamme kautta sekä vaikuttamistyön keinoin kotimaisten ja kansainvälisten verkostojen tuella.

Muokkaamme tämän päivän ja tulevaisuuden järjestötyön toimintamallia. Tarjoamme erilaisia liittymisen ja kiinnittymisen tapoja Väestöliiton toimintaan. Tavoitteemme on vetovoimainen ja vaikuttava Väestöliitto-yhteisö, jota kuunnellaan ja joka saavuttaa erilaisia ihmisiä taustasta riippumatta. Olemme valmiina vahvistamaan yhteistyötä jäsenjärjestöjemme kanssa niiden toiveita vastaavissa teemoissa ja toiminnoissa. Väestöliitto-yhteisö on myös vuorovaikutteinen ja ihmisläheinen työyhteisö.

Hyvä kysymys -palvelualustaa ja Väestöliiton verkkosivustoa hyödynnetään ja markkinoidaan omassa toiminnassa ja kumppanuuksissa. Väestöliitto on myös saanut määräajaksi vastuulleen hyvinvointialueiden perhekeskusten sähköisen Omaperhe-asiointikanavan sisällönhallinnan. Julkisen sektorin ja järjestöjen toiminnot täydentävät hyvin toisiaan.

Rahoituksessa rakennamme monipuolisten avustushakujen ja konsernimme oman kehittyvän yritystoiminnan rinnalle systemaattista varainhankintaa. Lahjoittaminen on yksi tapa osallistua Väestöliiton tavoitteiden ja toimintojen toteutukseen ja tulla toimijaksi Väestöliitto-yhteisöön. Toimintamme koostuu vuonna 2023 tutkimuksesta, hyvinvointia vahvistavista palveluista ja vaikuttamistyöstä. Haluamme näkyä järjestökentällä luotettavana ja ihmisläheisenä, oikeudenmukaista yhteiskuntaa, hyviä ihmissuhteita ja ihmisoikeuksia sekä kestävää väestönkehitystä rohkeasti rakentavana toimijana.

Strategia vuoden 2023 toiminnan taustalla

Väestöliiton strategia 2021–2025 kuvana.Toimintamme perustuu sekä tutkittuun tietoon että ihmisten kohtaamisista saatuun kokemusperäiseen tietoon. Toimimme ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden puolesta.

Toimintamme rakentuu myös vahvasti kestävän kehityksen tavoitteille. Tavoittelemme tulevaisuutta, jossa ihmiset voivat hyvin ja löytävät yhteyden toisiinsa. Noudatamme järjestösektorin hyvän hallinnon periaatteita. Seuraamme ja arvioimme toiminnassamme näiden periaatteiden toteutumista läpileikkaavasti kaikessa toiminnassamme. Olemme helposti lähestyttäviä ja viestimme selkeästi. Olemme toivon, onnellisuuden ja ihmisoikeuksien asialla.

Arvot, joiden haluamme näkyvän toiminnassamme kaikilla tasoilla ovat:

 •     Luotettavuus
 •     Ihmisläheisyys
 •     Oikeudenmukaisuus
 •     Rohkeus

 

Strategiset ohjelmamme Neljä ohjelmaa kokoavat Väestöliiton strategiset tavoitteet vuosille 2021–2025.

1. Kestävä väestönkehitys

Kestävä väestönkehitys pitää sisällään syntyvyyden, lastensaantitoiveet, seksuaali- ja lisääntymisoikeudet sekä ihmissuhteiden ja yhteisöjen hyvinvoinnin.

Tavoitteitamme ovat:

1.  Väestöpoliittinen keskustelu pysyy yllä ja Väestöpoliittinen ohjelma näkyy Suomen linjauksissa.

 •     Edistämme tutkitusti kestävää väestönkehitystä ja ikääntyvän väestön kriisinsietokykyä
 •     Tuemme hanketoiminnassamme Suomeen muuttaneiden kotoutumista
 •     Tarjoamme keskeisiä väestöindikaattoreita päättäjien ja alueiden käyttöön

2.  Tuomme väestön perhepoliittisia toiveita esiin.

 •     Vaikutamme eduskuntavaalien 2023 alla
 •     Uuteen hallitusohjelmaan tulee väestöpoliittinen osuus
 •     Uudistamme Perhebarometrit ilmestymään teemoittain nelivuotissykleissä: perhepolitiikka, syntyvyys, parisuhteet, läheissuhteet
 •     Lanseeraamme vuorovaikutteisen tapahtuman ’Väestöpäivät’

3.  Seuraamme lastensaannin toiveisiin ja toteutumiseen vaikuttavia tekijöitä.

 •     Välitämme tuloksellisesti tuoretta tutkimustietoa (mediaosumat ja päättäjäyhteydet, myös EU:ssa)

4.  Lisääntymis- ja seksuaaliterveyspalvelut paranevat ja sisältävät myös hedelmällisyysneuvontaa.

 •     SYNTY-verkoston tiekartta etenee sekä valtiohallinnon että järjestöjen toimesta

5.  Haluamme Suomen olevan hyvä uusi kotimaa tänne muuttaneille.

 •     Omassa toiminnassaan Väestöliitto tarjoaa maksuttomia palveluja maahan muuttaneiden kotoutumisen tueksi.

2. Seksuaalioikeudet ja kehitys

Väestöliiton kansainvälisessä toiminnassa vuonna 2023 tavoitellaan sisältöjen lisäksi toiminnan tunnettuuden vahvistamista osana Väestöliiton brändiä.

Tavoitteitamme ovat:

 1. Suomi edistää seksuaalioikeuksia ulkopolitiikassaan, varsinkin kehityspolitiikassa ja humanitaarisessa avussa.
 •    Rahallinen tuki UNFPA:lle ja seksuaalioikeusjärjestöille (IPPF, MSI, IPAS) pysyy samalla tasolla tai kasvaa
 •    Poliittiset päättäjät ja virkamiehet pitävät seksuaalioikeuksia näkyvästi esillä eri foorumeilla
 •    Virkamiehet ja päättäjät käyttävät Väestöliiton asiantuntemusta tukenaan päätöksenteossa
 1. Kehitysyhteistyöohjelma edistää seksuaalioikeuksia tuloksellisesti.
 •     Kehitysyhteistyöohjelma vahvistaa haavoittuvimmassa asemassa olevien oikeuksia
 •     Kumppanijärjestöjen osaaminen vahvistuu
 1. Suuren yleisön tuki Väestöliiton kehitysyhteistyölle ja seksuaalioikeuksien edistämiselle kasvaa.
 •     Väestöliiton seksuaalioikeuksiin ja kehitykseen liittyvät viestintäkampanjat ovat onnistuneita
 •     Kehitämme globaalikasvatuksen avulla uusia tapoja tavoittaa kohderyhmiä
 •     Korostamme viestinnässämme sitä, että Väestöliitto on Suomen johtava seksuaalioikeuksien edistäjä myös globaalisti.

 3. Turvallinen läheisyys

Turvallinen läheisyys -ohjelmassa ylläpidämme ja kehitämme ihmissuhdepalveluja lasten ja nuorten turvallisen kasvun sekä vanhemmuuden, isovanhemmuuden ja muiden perhesuhteiden tueksi.

 •     Palvelujen ytimessä on turvallisuus; turvallisten ihmissuhteiden tukeminen
 •     Kohtaamme kaikki palveluissamme olevat ihmiset yhdenvertaisesti
 •     Asiakastyömme on aina asiakaslähtöistä
 •    Kehitämme palvelujamme asiakkaan näkökulmasta pääosin digitaalisesti; tavoitteena ovat onnistuneet dialogiset kohtaamiset turvallisen tilan periaatteita noudattaen.

Tavoitteitamme vuodelle 2023 ovat:

 •     Asiakaslähtöisyyden korostaminen
 •     Uusien rahoitusten aktiivinen valmistelu
 •     Väestöliiton brändin vahvistaminen vahvalla viestinnällä ja palveluiden oikeanlaisella jaottelulla.

 4. Väestöliitto-yhteisön rakentaminen

Järjestönä haluamme olla yhteiskunnan eri toimijoita kokoava, ihmisoikeuksia puolustava ja hyvinvointia rakentava Väestöliitto-yhteisö. Väestöliitto-yhteisö koostuu sekä sisäisistä toiminnoista että ulkoisista yhteistyöverkostoista ja kumppanuuksista. Kutsumme eri toimijoita osallistumaan yhteisöömme: käyttämään palvelujamme ja keskustelemaan niistä, perehtymään tutkimustuloksiimme, seuraamaan ja muotoilemaan yhteiskunnallista vaikuttamistyötämme, rakentamaan kumppanuuksia sekä tekemään lahjoituksia työhömme. Väestöliitto-yhteisön rakentamisessa tuemme ja kannustamme yhteistyön tekemiseen.

Tavoitteitamme vuodelle 2023 ovat:

 1.     Vaikuttajien ja Väestöliiton vuorovaikutus kasvaa: vaikuttajat arvostavat Väestöliiton toimintaa ja käyttävät Väestöliiton asiantuntemusta tukenaan päätöksenteossa.
 2.     Merkittävät kumppanuudet sekä yhteistyö jäsenjärjestöjemme kanssa vahvistuu.
 3.     Tavalliset ihmiset kiinnittyvät Väestöliitto-yhteisöön ja heidän kokemuksensa yhteisöön liittymisestä on myönteinen. Väestöliiton tavoitteet ja toiminta tunnetaan yleisesti ja ne on samalla kuvattu teemoittain selkeästi.
 4.     Tarjoamme uusia liittymisen tapoja ihmisille. Varainhankinnan ja toiminnan kehittämisen lisäksi tulee mahdollisuus myös erilaisiin tapoihin seurata ja tukea Väestöliittoa.

 

Vaikuttamistyön kokonaisuus yhdistää eri teemoja ja asiantuntijuutta  

Pyrimme vuonna 2023 vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon ja lainsäädännön kehittämiseen erilaisten lausuntojen ja kannanottojen myötä. Vaikuttamistyössä monialaisuus on vahvuutemme, ja pystymme ottamaan kantaa laajoihin asiakokonaisuuksiin. Vaikuttamistyön taustalla Väestöliitolla on ainutlaatuinen mahdollisuus saada tutkittua tietoa oman Väestöntutkimuslaitoksen kautta.

Eduskuntavaalit 2023

Väestöliitto esittää, että kevään eduskuntavaalien 2023 jälkeiseen hallitusohjelmaan tulisi sisällyttää seuraavat asiat:

Lista Väestöliiton tavoitteista eduskuntavaaleissa 2023 ja hallitusohjelmassa. Vaalitavoitteemme löytyvät tarkemmin Väestöliiton verkkosivuilta.
Lista Väestöliiton tavoitteista eduskuntavaaleissa 2023 ja hallitusohjelmassa. Vaalitavoitteemme löytyvät tarkemmin Väestöliiton verkkosivuilta.

 

Kestävä väestönkehitys, tutkimustoiminta ja vaikuttaminen 2023  

Perhebarometri

Vuonna 2023 levitämme edelleen tuloksia Perhebarometrista 2022: Miksi lapsia halutaan? Jalkautamme tuloksia myös perhetyön ammattilaisille.

Syksyllä 2023 ilmestyvän Perhebarometrin aiheena on aikuisväestön sekä erityisesti lapsiperheiden perhepoliittiset toiveet ja näkemykset sekä niiden muutokset viime vuosikymmenten aikana.

Suunnittelemme vuoden 2024 Perhebarometria parisuhteista yhteistyössä muun muassa Parisuhdekeskus Katajan kanssa. Väestöntutkimuslaitoksen (VTL) pääteemoina ovat kolme kokonaisuutta: Väestönkehitys, Syntyvyys ja perheiden hyvinvointi sekä Ikääntyminen ja sukupolvet.

Laki ja monimuotoiset perheet:
VN TEAS -tutkimus- ja kehittämishanke

Hankkeessa useat VTL:n tutkijat ovat keränneet kysely- ja fokusryhmäaineistoja erilaisten perheiden kohtaamista juridisista haasteista.
Hankkeen tuloksia julkaistaan alkuvuodesta 2023 ja hyödynnetään muun muassa Väestöliiton perhepoliittisessa vaikuttamisessa eduskuntavaalien alla.

Sosiaaliset verkostot, syntyvyys ja hyvinvointi ikääntyvässä Suomessa (NetResilience):

Kyseessä on syksyllä 2021 aloittanut laaja kuusivuotinen NetResilience-tutkimuskonsortio, joka on Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama.

Konsortion toiminta on seuraavien vuosien tutkimuksen ja väestöpoliittisen vaikuttamisen keskiössä. Tämän hankkeen rinnalla aloitamme toimintavuonna uudessa Europe Horizon Towards a Resilient Future of Europe (FutuRes) -konsortiossa, joka laajentaa NetResilience -hankkeen tutkimusta ja vaikuttamista EU-tasolle.

Muu tutkimusyhteistyö

Osallistumme yhteispohjoismaiseen Nordforskin rahoittamaan tutkimusprojektiin Social Networks and Ethnic Integration, jossa tarkastellaan eri etnistä alkuperää olevien ihmisten välisiä perhesuhteita Tanskassa, Ruotsissa ja Suomessa.

Tavoitteena on myös turvata rahoitus ja toteuttaa Sukupolvien ketju -hankkeen neljäs tutkimusaalto ja Survey of Health, Ageing and Retirement kymmenes tutkimusaalto.

Toimintavuonna 2023 toteutetaan myös uusi seksuaalista käyttäytymistä koskeva kysely osana EU:n COST-tutkimusverkostohanketta. Samalla jatketaan suomalaisten parisuhteita ja seksuaalista hyvinvointia monia vuosikymmeniä seuranneen FINSEX-kyselytutkimuksen käyttöä tieteellisessä tutkimuksessa sekä tulosten raportointia suurelle yleisölle.

Lisäksi osallistumme The European Sexual Medicine Network -verkostoon, jossa tuotetaan yhteiseurooppalaisia standardeja seksuaali- ja lisääntymisterveyden yliopisto-opetukseen lääketieteen koulutusohjelmissa.

Tapahtumat

Kehitämme tutkimuslaitoksen suosittuja kevätjuhliamme uuteen muotoon: Väestöpäivät toukokuussa 2023 kutsuvat päättäjiä, sidosryhmiä ja asiantuntijoita vuorovaikutteiseen tapahtumaan YK:n perheen päivänä. Tutkijamme ja yhteistyökumppanimme tuottavat erilaisia sisältöjä, kuten väestötrendien interaktiivisen esittelyn, ‘kysy mitä vaan’ -sessioita, asiantuntijoiden ‘speed dating’ -tapaamisia Väestöliiton sisä- ja ulkotiloissa.

Tutkittuun tietoon pohjautuva vaikuttaminen

Kehitämme uusia väestöindikaattoreita, joissa esitetään keskeisiä tietoja Suomen syntyvyydestä ja väestön ikääntymisestä.

Väestötrendit-sivustolla jatkamme syksyllä 2020 ilmestyneen Väestöpoliittisen raportin tulosten ja johtopäätösten jalkauttamista päättäjille ja asiantuntijoille.

Osallistumme Väestönmuutos-ohjelman väestöpoliittiseen tietopakettiin päättäjille. Osallistumme yhteispohjoismaiseen Nordforskin rahoittamaan tutkimusprojektiin Social Networks and Ethnic Integration, jossa tarkastellaan eri etnistä alkuperää olevien ihmisten välisiä perhesuhteita Tanskassa, Ruotsissa ja Suomessa.

Perusrahoitus

OKM:n avustus: Väestöntutkimuslaitoksen perusrahoitusta koskeva päätös saadaan toimintasuunnitelman hyväksymisen jälkeen.

Kehittämistyö monikulttuurisuudessa

Maahan muuttaneiden osallisuus suomalaisessa yhteiskunnassa: WOMENTO-toiminta.

Womento-mentoroinnissa tarjotaan maahan muuttaneille korkeakoulutetuille naisille työuramentorointia. Väestöliitto on ainoa järjestö, joka tarjoaa valtakunnallista etämentorointia suomeksi. Vuonna 2023 mentorointiohjelmaa kehitetään ja siinä tuotetaan digitaalisia materiaaleja. Lisäksi on haettu hankerahoitusta työelämän monimuotoisuuden ja työyhteisöön mukaan kuulumisen eli inkluusion kehittämisen teemasta.

Seksuaalioikeudet, kehityspolitiikka ja vaikuttaminen hyvinvointiin maailmalla 2023  

Päämääriämme ovat:

 •    Seksuaalioikeudet – erityisesti nuorten, naisten ja tyttöjen, vammaisten sekä sateenkaari-ihmisten oikeudet – paranevat kehittyvissä maissa.
 •    Suomi ja EU sitoutuvat vahvemmin kehityspolitiikassaan ja -rahoituksessaan seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistämiseen.
 •    Kumppanuudet ja yhteistoiminta seksuaalioikeuksien edistämiseksi vahvistuvat.
 •    Seksuaalioikeudet ovat jatkossa vahva osa Suomen kehityspolitiikkaa ja talousarvioita.
 •    Päätöksentekijät nostavat näitä kysymyksiä aktiivisesti esille ja edistävät niitä eri foorumeilla.
 •    Teema on näkyvä osa julkista keskustelua Suomessa.

Aloitimme vuonna 2022 ulkoministeriön uutena ohjelmatukijärjestönä, ja vuonna 2023 jatkamme seksuaalioikeuksia edistävän kehitysyhteistyöohjelman toteuttamista ja kehittämistä. Edistämme haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten seksuaalioikeuksia kehitysyhteistyöhankkeiden keinoin seitsemässä ohjelmamaassa. Tuomme kehitysviestinnällä ja globaalikasvatuksella nuorille ja erityisesti pojille tietoa seksuaalioikeuksista ja kestävän kehityksen tavoitteista.

Vuoden 2023 vaikuttamistyön painopisteet

 •     Seksuaalioikeuksien edistäminen ja kohdennettujen kehitysyhteistyömäärärahojen turvaaminen.
 •     Kehityspolitiikassa huomioidaan, että koronapandemia on vaarantanut haavoittuvassa asemassa olevien oikeudet sekä seksuaalioikeuksien turvaamisen.
 •     Vaikuttaminen siihen, että vuonna 2023 aloittavan uuden hallituksen kehityspoliittisessa ohjelmassa seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet on yksi keskeisistä painopisteistä.

Verkostoyhteistyö

 •     Jatkamme työtämme vahvojen verkostojen kautta.
 •     Teemme poliittista vaikuttamistyötä pitämällä säännöllisesti yhteyttä kansanedustajiin ja europarlamentaarikkoihin, ulkoministeriön, EU:n ja sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehiin sekä kehitysyhteistyöjärjestöihin.
 •     Suomessa foorumeina toimivat Eduskunnan seksuaalioikeudet- ja kehitysryhmä sekä kahdesti vuodessa kokoontuva Perjantairyhmä. Jälkimmäisessä on jäseninä kansanedustajien lisäksi sosiaalisen kehityksen parissa toimivia virkamiehiä, kehityspoliittisen toimikunnan edustajia sekä kehitysyhteistyöjärjestöjä. Väestöliiton kansainvälisen kehityksen tiimi toimii ryhmien sihteeristönä.
 •     Koordinoimme ja kehitämme vuonna 2018 perustettua suomalaisista kansalaisjärjestöistä koostuvaa seksuaalioikeusverkostoa.
 •     Olemme Countdown2030Europen jäsen ja lisäksi olemme mukana OneUN in Finland -koordinaatioryhmässä, Kehityspoliittisessa toimikunnassa, Maailma.net-portaalissa, Setan kansainvälisten asioiden toimikunnassa ja ICSW-ryhmässä.
 •     Toimimme myös puheenjohtajana Fingon Gender ja kehitys -työryhmässä sekä Suomen 1325-verkostossa.
 •     Jatkamme YK:n seksuaali- ja lisääntymisterveysjärjestö UNFPAn kumppanina Suomessa ja teemme UNFPAan liittyvä vaikuttamistyötä ja viestintää.

Turvallinen läheisyys toimintavuonna 2023 

Tukea nuorten seksuaalisuuteen ja ihmissuhteisiin

Väestöliitto tukee 13–19-vuotiaiden nuorten sekä 20–34-vuotiaiden nuorten aikuisten seksuaalista hyvinvointia ja kykyä toimia intiimeissä ihmissuhteissa. Matalan kynnyksen maksuttomissa chat-palveluissa nuoret saavat asiantuntijan keskusteluapua mieltään painaviin kysymyksiin, liittyivät ne sitten omaan kehoon, identiteettiin, seksiin liittyviin ongelmiin, deittailun kiemuroihin tai suhteen jatkoa koskeviin pohdintoihin.

Rahoituksen rungon muodostaa STEA-avustuskohteiden rahoitus. Tämä rahoituspäätös ja suurin osa muista kotimaan toimintojen rahoituspäätöksistä saadaan toimintasuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Pyrimme turvaamaan toiminnan laajuutta ja kehittymistä myös muilla rahoituksilla.

Urheiluharrastuksessa kohdattua häirintää kitkemässä

Väestöliitto jatkaa työtään seksuaalisen häirinnän, epäasiallisen käytöksen ja seksuaaliväkivallan vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi urheiluharrastuksen parissa yhteistyössä suomalaisen urheilun kanssa. Et ole yksin -palvelun auttava puhelin ja tarjoavat matalan kynnyksen keskusteluapua urheiluharrastuksessa epäasiallista käytöstä kohdanneille. Urheiluseuroja ja lajiliittoja koulutetaan toimimaan häirintätilanteissa ja ehkäisemään seksuaalista häirintää.

Kondomit 8.-luokkalaisille

Kumita-kampanja jakaa kondomit kaikille Suomen kahdeksasluokkalaisille ja kannustaa kondomin käytön harjoitteluun, vaikka ensimmäiseen seksikertaan toisen kanssa olisi vielä edessä pitkä aika. Kumita korostaa jokaisen nuoren seksuaalioikeuksia, joihin kuuluvat muun muassa oikeus tietoon, ehkäisyyn ja terveydenhuoltoon. Lisäksi tuetaan koulujen ammattilaisia ja vanhempia seksuaalikasvattajina.  Kampanja toistetaan vuosittain.

Poikien Puhelin

Poikien ja nuorten miesten anonyymissa puhelin- ja chat-palvelussa vastaa arkisin miespuolinen asiantuntijatiimi. Matalan kynnyksen palveluna Poikien Puhelin lisää kohderyhmänsä ymmärrystä kehosta ja kasvusta, seksuaalisuudesta, ihmissuhteista ja arjenhallinnasta sekä vahvistaa tunne- ja sosiaalisia taitoja. Palvelussa odotetaan vuonna 2023 saavutettavan yhteensä 10 000 kohtaamiskertaa, joista osa tapahtuu pelistriimeissä ja TikTok-videoilla sekä Discord-äänikanavan ohjatuissa teemakeskusteluissa. STEA-rahoituksen lisäksi jatkamme mahdollisuuksien mukaan innovatiivisten uusien toimintamuotojen kehittämistä myös yrityslahjoitusten turvin.

Tukea kuormittuneille pikkulasten vanhemmille

Moniammatillinen asiantuntijatiimimme tarjoaa maksutonta, matalan kynnyksen keskustelutukea kuormittuneille ja jaksamisestaan huolestuneille alle kouluikäisten lasten vanhemmille sekä lasta odottaville.

Pyrimme käymään vuositasolla, myös vuonna 2023, yli 1800 keskustelua, asiakkaiden yksilöllisten toiveiden mukaisesti puhelimitse, videopuheluna tai chattaamalla. Keskustelut käydään luottamuksellisesti, yksin tai yhdessä kumppanin kanssa. Tavoitteena on ehkäistä vanhempien uupumusta, kannatella arjessa ja ohjata tarvittaessa vanhempi tuen äärelle.

Vuonna 2023 tuotamme sosiaaliseen mediaan ja Hyvä kysymys -verkkopalveluun saavutettavaa tietoa ja oma-apuaineistoja, jotka vahvistavat vanhempien seksuaalista hyvinvointia sekä vanhemmuus-, ihmissuhde- ja kehotunnekasvatustaitoja. Tarjoamme myös mahdollisuutta ammatillisesti ohjattuun vertaistukeen ryhmächattien muodossa. Teemojamme ja palvelujamme teemme vanhemmille tutuksi järjestö- ja perhekeskusyhteistyöllä.

Sukupolvien sopu

Sukupolvien sopu -toiminta on suunnattu isovanhemmille, jotka kokevat haasteita nk. ‘välisukupolven’ kanssa. Palvelut ovat valtakunnallisia, ja toiminta toteutetaan etäyhteyksin. Vuonna 2023 isovanhemmille tarjotaan Teams-keskusteluja, ja Väestöliiton verkkosivuille tuotetaan sähköinen kolmen sukupolven opas nimeltään ‘Kerro mulle’. Opasta suunnitellaan yhteistyössä vapaaehtoisten isovanhempien sekä eri järjestöistä tulevien asiantuntijoiden kanssa. Toimintaa on rahoitettu STEAn kohdennetulla avustuksella.

Avoimet hanke- ja muut rahoitukset vuodelle 2023

Väestöliitto ry pyrkii ennakoimaan hanke- ja muilla rahoituksilla toimintojen jatkuvuuden, kehittymisen ja uudistumisen. Varmistuneiden rahoitusten tai alustavina saatujen rahoitussuunnitelmien lisäksi on Turvallisen läheisyyden ohjelmassa vuodelle 2023 haettu tai haetaan hankkeita ja rahoituksia muun muassa kotoutumiseen, digiturvataitoihin sekä ukrainalaisille suunnattuun Walk in -toimintaan liittyen. Lisäksi tavoitellaan Et ole yksin -palvelun laajennusta ja Kumita-kampanjan jatkorahoitusta.

Väestöliitto-yhteisön rakentaminen 2023  

Väestöliitto-yhteisön rakentaminen on tärkeä osa työtämme 2023, samoin kuin koko strategiakaudella 2021–2025. Vuonna 2023 erityisinä tavoitteina Väestöliitto-yhteisön kehittämisessä on, että:

 •     suuntaamme yhden viestin kaikille kohderyhmille: mikä Väestöliitto on ja mitä Väestöliitto tekee.
 •     pelkistämme viestimme palveluistamme, tutkimuksestamme ja vaikuttamisesta.

Kaikkien ohjelmiemme yhteinen viesti on: Edistämme turvallisia ihmissuhteita ja yhteisöjen hyvinvointia. Ohjelma-rakenteen kautta seurataan ja arvioidaan, miten strategia toteutuu jäsenjärjestöjen, hallituksen, johtoryhmän ja koko henkilöstön näkökulmasta.

Toiminnan tasolla vuonna 2023 tavoitellaan tehtävien priorisointia ja kokoamista selkeämmiksi kokonaisuuksiksi. Vuosittaista yhteydenpitoa jäsenjärjestöihin tiivistetään.

Väestöliitto-yhteisö koostuu kuudesta keskeisestä menestystekijästä, jotka vahvistavat brändiämme ja nojaavat vahvaan perustaamme: ihmisoikeuksiin, kestävään kehitykseen ja hyvään hallintoon.  Väestöliitto-yhteisön rakentamisen ohjelma koostuu kuudesta keskeisestä menestystekijästä.

4.1. Aktiivinen ja sitoutunut jäsenistö ja luottamushenkilöt: hallitus ja jäsenjärjestöt

Väestöliiton hallitus

Väestöliiton hallitus koostuu puheenjohtajasta ja yhdeksästä jäsenestä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajat. Hallituksen kokoonpanoon tulee muutoksia vuoden 2023 alusta alkaen.

Strategian toimeenpanoon ohjaaminen, seuranta ja arviointi on keskeistä hallitustyöskentelyssä. Vuoden 2023 aikana tarkoitus on täydentää nykyistä strategiaa konsernistrategialla. Samalla asetetaan tavoitetila sille, miten Väestöliiton Hyvinvointi Oy toimii osana Väestöliitto-yhteisöä.

Suunnitelmallista jäsenpalvelua: Väestöliiton 34 jäsenjärjestöä

Väestöliiton jäseninä on 34 suomalaista järjestöä. Ne edustavat erilaisia perhe-, nuoriso-, opiskelija-, ammatti- ja aatteellisia järjestöjä. Väestöliiton jäsenjärjestöt kokoontuvat kahdesti – keväällä 2023 ja syksyllä 2023 – päättämään liiton toiminnan suuntaviivoista ja arvioimaan toteutunutta toimintaa. Hallitus ohjaa toimintaa syys- ja kevätkokousten välissä.

Vuoden 2022 jäsenjärjestökyselymme tulosten perusteella tiivistetään vuoden 2023 aikana jäsenjärjestöyhteistyötä ja kontaktoidaan kaikki jäsenjärjestöt jollakin tavalla (soittokierros, kysely ym. yhteydenoton muoto). Lisäksi jäsenjärjestöjen edustajia pyydetään mukaan koulutuksiin, VL-Akatemia-tilaisuuksiin ym.

Lista Väestöliiton jäsenjärjestöistä (2023 alussa) löytyy toimintasuunnitelman lopussa olevasta liitteestä.

4.2. Osallistuvat ja sitoutuneet palvelujen käyttäjät

Väestöliitto-konserni

Konsernin toiminta koostuu yleishyödyllisestä tutkimus-, palvelu- ja vaikuttamistyöstä sekä yhtiömuodossa tuotettavista maksullisista palveluista. Väestöliitto-konsernin yhtiöiden tehtävänä on kehittää ja tarjota laadukkaita palveluja perheiden ja väestön onnellisuuden ja tasapainoisen elämän edistämiseksi sekä tuottaa resursseja Väestöliitto ry:n yleishyödylliseen toimintaa.

Väestöliitto ry

Yleishyödyllisenä organisaationa Väestöliitto ry tarjoaa vuonna 2023 nuorille ja aikuisille maksuttomia matalan kynnyksen palveluja, neuvontaa ja tukea sekä koordinoi järjestöjen yhteistä Hyvä kysymys – verkkopalvelua sekä työnantajille suunnattua Perheystävällinen työpaikka -ohjelmaa. Väestöliitto ry:n palvelujen tavoitteena on vahvistaa hyvinvointia, turvallisia ihmissuhteita ja ihmisoikeuksia.

 • Hyvä kysymys -verkkopalvelu on järjestöjen yhteinen palvelualusta, joka mahdollistaa laadukkaan palvelutuotannon välineet Väestöliiton ja sen kumppaneiden toiminnoille ja maksuttomille palveluille. Kumppaneita vuonna 2023 on lähes 40 järjestöä, joista osa on Väestöliiton jäsenjärjestöjä.
 • Perheystävällinen työpaikka -ohjelman keskiössä on yritysten ja organisaatioiden yhteiskuntavastuu. Aktiivisen kehittämistyön vaiheessa on Ohjelmassa mukana vuosittain noin 10–15 työnantajaa. Vuonna 2023 mukana on sekä uusia että pitkäaikaisia vanhoja asiakkaita, joista yli kymmenen on saanut Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen. Painopisteitä 2023 ovat Ohjelman aktiivinen markkinointi, yrityskumppanien määrän lisääminen sekä Tunnuksen saaneiden tukeminen. Myös uusia Tunnuksen saajia on alustavasti tiedossa. Lisäksi Väestöliitto tarjoaa yrityksille ja organisaatioille maksullisia valmennuksia työn ja perheen yhteensovittamisen, perheystävällisen työkulttuurin ja työelämän tasa-arvon teemoista.

Väestöliiton Hyvinvointi Oy on Väestöliitto ry:n 100-prosenttisessa omistuksessa oleva osakeyhtiö, joka kuuluu Väestöliitto-konserniin. Yhtiö on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan omistajansa Väestöliitto ry:n arvoja. Yhtiö toimii ihmisläheisten palveluiden kehittäjinä ja tuottajina osana Väestöliitto-konsernia.

Yhtiön tarjoaa maksullisia palveluja, ja tuotto käytetään Väestöliitto ry:n yhteiskunnalliseen vaikuttamistyöhön ja kehittämishankkeisiin, joissa edistetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja seksuaaliterveyttä.

Yhtiön päätavoite on omilla keinoillaan edistää Väestöliiton strategian lupausta, jonka mukaan konserni on toivon, onnellisuuden ja ihmisoikeuksien asialla. Väestöliiton Hyvinvointi Oy:n toiminnasta vastaavat yhtiön hallitus ja johtoryhmä.

Yhtiö käyttää toiminnassaan aputoiminimiä: terapiapalveluita tarjotaan nimellä Väestöliiton Terapiapalvelut ja kotipalveluita nimellä Väestöliiton Kotipalvelut.

Väestöliiton Terapiapalvelut tuottaa psykoterapiapalveluita sekä koulutuksia. Palveluita ovat: yksilöterapia, pariterapia, perheterapia, seksuaaliterapia, musiikkiterapia sekä lapsiasioiden sovittelu.

Väestöliiton Kotipalvelut tuottaa ammatillista lastenhoitoa, kotipalvelua ja perhetyötä pääkaupunkiseudun ja Porvoon lapsiperheille.

Yhtiö laajentaa toimintaansa vuonna 2023 myös näiden alueiden ulkopuolelle.

Väestöliitto-konserniin kuulu lisäksi Kiinteistö Oy Kalevanpoika, joka hoitaa Väestöliiton kiinteistön asioita.

4.3. Osaava, motivoitunut ja verkostoitunut henkilöstö

Henkilöstö on Väestöliiton tärkein voimavara. Palveluksessamme on noin 65 henkilöä. Väestöliiton henkilöstöhallinnon vastuisiin kuuluvat:

 • Palkkahallinto
 • Osaamisen kehittäminen
 • Työterveysasiat
 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat
 • Työyhteisön kehittäminen
 • Varhainen välittäminen sekä
 • Työn ja perheen yhteensovittaminen

Vuonna 2023 henkilöstöhallinnossa tullaan jalkauttamaan työyhteisön kehittämissuunnitelma sekä päivitetty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Osallistumme valtakunnalliseen Lapset mukaan töihin -päivään. Lisäksi 2023 työpaikalla toteutetaan työterveyshuollon suunnitelman mukainen työpaikkaselvitys. Väestöliiton työhyvinvoinnin osa-alueet ovat terveys, turvallisuus, yhteisöllisyys, arvostus ja osaaminen. Vuonna 2022 toteutettiin henkilöstökysely, jonka tulokset otetaan huomioon, kun kehitetään toimintaa eteenpäin vuonna 2023.

Työskentely tapahtuu Väestöliitossa vuonna 2023 edelleen hybridimallilla. Samalla hybridimallia kehitetään ja otetaan huomioon paitsi henkilöstön hyvinvointi ja yksilölliset toimintatavat, myös yhteisöllisyyden vaaliminen, riittävä kohtaavien tapaamisten määrä ja läsnäolevat keskustelut, jotka luovat Väestöliitto-yhteisön toimivaa perustaa.

4.4. Pitkäaikaiset ja uudemmat kumppanuudet

Väestöliitto toimii useissa kattojärjestöissä, verkostoissa sekä ohjaus- ja asiantuntijaryhmissä. Edustukset ovat yksi vaikuttamistyömme kanavista.

Meillä on edustaja SOSTEn hallituksessa, jossa Väestöliiton toimitusjohtaja toimii puheenjohtajana, samoin kuin Asuntosäätiön ja Siirtolaisuusinstituutin hallituksissa. Väestöliitosta on puheenjohtaja Fingon Gender ja kehitys -työryhmässä sekä Suomen 1325-verkostossa.

Väestöliitto toimii eduskunnan seksuaalioikeudet- ja kehitysryhmän asiantuntijasihteeristönä sekä osallistuu asiantuntijana eduskunnan turvallisen odotus- ja vauva-ajan edistämistyhmään. Kuulumme myös Allianssiin ja Lastensuojelun Keskusliittoon sekä olemme mukana Hyvinvointiala HALI ry:ssä. Lisäksi Väestöliitosta on edustajia mukana useiden yhteistyöhankkeiden ohjaus- ja johtoryhmissä.

Vaikutamme kansainvälisesti COFACE Families Europe -järjestön kautta. Teemme yhteistyötä Population Europe -verkoston sekä perhesuunnittelujärjestö IPPF:n kanssa ja olemme niiden jäseniä. Edustajamme toimii WHO:n seksuaalikasvatuksen Euroopan asiantuntijaryhmässä.

Lisäksi meillä on koordinaatiovastuu muun muassa Synty-verkostossa, Vuoden isä -valmistelutyöryhmässä (STM) sekä Vanhemmuuden ylläpitämässä järjestöjen kumppanuusverkostossa.

Nuorisotyöryhmä edistää seksuaalioikeuksia ja yhdenvertaisuutta

Yksi uusimmista verkostoistamme on nuorisotyöryhmämme, joka jatkaa toimintaansa myös vuonna 2023. Vapaaehtoisista nuorista koostuva Väestöliiton nuorisotyöryhmä on keskeinen osa Väestöliitto-yhteisöä, ja se on jo vakiinnuttanut asemansa seksuaalioikeuksien edistäjänä. Ryhmän jäseniä kutsutaan usein osallistumaan erilaisiin tilaisuuksiin.

 • Työryhmä edistää nuorten seksuaalioikeuksia ja yhdenvertaisuutta sekä tuo nuorten ääntä kuuluviin Väestöliiton toiminnassa. Ryhmä koostuu 16–26-vuotiaista vapaaehtoisista seksuaalisuuden teemoista kiinnostuneista nuorista.
 • Nuorisotyöryhmä ylläpitää nuorten seksuaalioikeuksia käsittelevää verkkomediaa Hurma-lehteä sekä tuottaa sisältöjä omien sosiaalisen median tiliensä kautta. Ryhmä muun maussa järjestää seksuaalikasvatusviikon, jolloin se kampanjoi ajankohtaisista seksuaalikasvatuksellisista teemoista sosiaalisen median kanavilla.
 • Ryhmä tuo nuorten ääntä kuuluviin Väestöliiton toiminnassa ja esimerkiksi kommentoi tai nostaa asioita keskusteluun Väestöliitossa. Ryhmän kautta Väestöliitto mahdollistaa nuorille omia vaikuttamistilaisuuksia myös Väestöliiton ulkopuolella.

4.5. Monipuolinen ja ennakoitava rahoitus ja varainhankinta

Tasapainottuva talous ja hyvä hallinto

Väestöliiton yhteisissä palvelutoiminnoissa hoidetaan keskitetysti viestintä, yleishallinto sekä talous- ja HR-asiat. Keskitetyn organisoinnin kautta liiton eri toiminnot voivat keskittyä varsinaiseen sisältötyöhön ja sen ohjaamiseen: keskitetyt palvelut tukevat tätä työtä ja tarjoavat tarvittavat hallinnolliset palvelut, ja samalla ne palvelevat myös Väestöliitto-konsernin liiketoimintaa harjoittavaa yhtiöitä ja kiinteistöyhtiötä. Yhtiöille tehtävä työ laskutetaan konsernilaskutusperiaatteiden mukaisesti. Lisätuottojen saaminen liiton varainhankinnan, yhtiön tuoton muodostuksen sekä omaisuuden tuoton kautta on tavoitteeseen pääsyssä kaikkein keskeisintä.

Kehitämme vuonna 2023 taloushallinnon seurantaa ja raportointia entistä läpinäkyvämmäksi ja reaaliaikaisemmaksi yhdessä talouspalveluiden ulkoistuskumppanimme kanssa. IT-tuen osalta ulkoistetun etä- ja lähituen toteutus tullaan aloittamaan vuoden 2023 alusta lukien.

 • Taloushallinnon keskeinen osa, kirjanpito ja koko ulkoinen laskenta on liitossa ulkoistettu ja jatkamme 2023 yhteistyön tiivistämistä kumppanimme kanssa.
 • Parannamme prosessimaista toimintaamme, nopeutamme kirjanpidon kuukausittaista valmistumista ja satsaamme käytössä olevan järjestelmämme suunnitteluominaisuuksiin.
 • Esihenkilöille ja hankevastaaville varmistetaan hyvät valmiudet ja perehdytys seurata ja johtaa oman vastuualueensa talouden tilaa ja kehitystä liiton taloussäännön mukaisesti.
 • Keskitetyn talouden rooli on nimenomaan vastuualueiden talouden tuki, koulutus ja jatkoperehdytys.

Systemaattista ja ammattimaista varainhankintaa

Väestöliiton talouden yhtenä strategisena prioriteettina on ammattimainen varainhankinta. Väestöliiton toimintaa voi tukea yksityishenkilönä tai yrityksen lahjoitusvaroin.

Yritysvarainhankinnassa pääpaino on yhteistyökumppanuuksissa ja yrityslahjoituksissa. Lisäksi kehittämistyön painopisteenä on yksityisen lahjoittamisen kokonaisuus.

Perheystävällinen työpaikka -ohjelma ja valmennukset osana Väestöliiton omarahoitettavaa hallintotyötä

Perheystävällinen työpaikka -ohjelman osallistumis- ja vuosimaksuilla tähdätään siihen, että toiminta jatkuu osana Väestöliiton palveluvalikoimaa vuonna 2023 ja tulevaisuudessa. Maksuilla ylläpidetään toimintaa ja sen kehittämistä: toimintaan ei ole haettu avustuksia tai muita erillisrahoituksia, eikä toiminnalla tuoteta voittoa.

4.6. Uudistuvat digitaaliset työtavat ja -välineet: sisäinen ja ulkoinen viestintä

Väestöliiton viestintä on luotettavaa, tavoitteellista ja yhtenäistä. Viestintämme on asiakaslähtöistä, inklusiivista ja saavutettavaa.

Viestintämme

 • takaa sisäisen ja ulkoisen tiedonkulun toteutumista ja onnistumista
 • vahvistaa Väestöliiton tunnettuutta ja kirkastaa Väestöliiton brändiä
 • tarjoaa nuorille ja aikuisille heidän kaipaamaansa tietoa ja tukea
 • vaikuttaa tietoperusteisesti yhteiskunnan kehitykseen.

Viestinnän tavoitteet vuonna 2023 ovat:

 • Väestöliiton tunnettuuden lisääminen
 • palveluviestinnän kehittäminen
 • sisältöjemme löydettävyyden parantaminen
 • vaikuttamisviestinnän tehostaminen
 • työyhteisöviestinnän selkiyttäminen.
 • tiedonkulun takaaminen sisäisesti ja ulkoisesti
 • tunnettuuden vahvistaminen ja brändin kirkastaminen
 • tietoperusteinen vaikuttaminen yhteiskunnan kehitykseen

Viestinnän käytännön työ jakaantuu vaikuttamis- ja palveluviestintään.

 1. Vaikuttamisviestinnässä keskitytään eduskuntavaalitavoitteiden viestimiseen ja hallitusohjelmatavoitteiden tunnetuksi tekemiseen. Viestimme aktiivisesti myös yhteiskunnallisista kampanjoista ja kannanotoista, joihin osallistumme tai joita teemme.
 1. Palveluviestinnän kehittämisessä tärkeää on yhteisen äänensävyn ja houkuttelevien konseptien löytäminen. Viestintää kehitetään kumppanin kanssa, palvelut kuvataan ja niihin ohjataan selkeästi, jotta ne löydetään paremmin myös Hyvä kysymys -verkkopalvelusta.

Mediaviestintää aktivoidaan ja toteutetaan suunnitelmallisesti; näin tieto, tuki ja apu leviää suurelle yleisölle Väestöliiton toimialaan liittyvissä meille tärkeissä kysymyksissä.

Vuonna 2023 Väestöliiton viestinnässä:

 • Kehitämme Väestöliiton verkkosivuja ja niiden saavutettavuutta sekä inklusiivisuutta (osallisuutta). Jatkamme Uutiskirjeen jakamista sidosryhmille ja henkilöstölle sekä Väestöliiton blogien julkaisemista.
 • Toteutamme työyhteisöviestintää eri kanavilla ja kohtaamisissa sekä viestintäkoulutuksia eri teemoista.
 • Toimimme eri sosiaalisen median kanavilla käyttäjälähtöisesti.
 • Palvelemme jäsenjärjestöjä lähettämällä tiedotteita ja kutsut tiedostustilaisuuksiin.
 • Asiakasraati arvioi verkkosivujamme ja somekanaviamme.
 • Järjestöyhteistyössä tehdään erilaisia vaikuttamistavoitteita tai palvelujen tunnettuutta tukevia viestintäkampanjoita.
 • Hyvä kysymys -verkkopalvelun tavoitteena on olla Suomen tunnetuin ja käytetyin järjestöjen verkkopalvelu. Väestöliitto on aloittanut marraskuussa 2022 kansallisen sähköisen perhekeskuksen sisällönhallinnan tuottajana DigiFinlandille ja jatkaa sisällönhallintaa vuosina 2023–2026.

 

Väestöliitto ry:n organisaatiokaavio 2022–2023.
Väestöliitto ry:n organisaatio 2022–2023.

 

Siirry sisällysluetteloon