Uusperheen voimavarat ja lasten hyvinvointi

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan uusperheen lapsen hyvinvointia ja siihen yhteydessä olevia perheen ulkoisia ja sisäisiä voimavaroja. Perheen ulkoisista voimavaroista tarkastelun keskiössä ovat uusperheen rakenteeseen liittyvät tekijät, vanhempien koulutus, sosioekonominen asema sekä työhön, toimeentuloon ja asumiseen liittyvät tekijät. Sisäisistä voimavaroista tarkastellaan perheen yleistä toimivuutta, vanhemmuutta ja kasvatusta, perheen tukiverkostoa sekä perheiden tärkeäksi kokemia asioita. Uusperheen kannalta tärkeän osan voimavaroja muodostaa myös ihmissuhdeverkosto, jonka toimivuutta tutkimuksessa tarkastellaan äitien näkökulmasta. Muuttuvien perhesuhteiden on arvioitu uhkaavan lapsen hyvinvointia, joten uusperheen voimavarojen lisäksi tutkimuksen toisena keskeisenä tavoitteena on selvittää uusperheen lapsen hyvinvointiin yhteydessä olevia tekijöitä. Uusperheen voimavaroista erityisenä kiinnostuksen kohteena on se, miten perheen ihmissuhdeverkoston toimivuus kytkeytyy lapsen hyvinvointiin.

Tutkimuksessa käytetään kyselylomake- ja haastatteluaineistoa.

Julkaisun tiedot

Julkaisun tiedot
Julkaisija Väestöliitto ry, Väestöntutkimuslaitos
Kirjoittaja Mari Broberg
ISBN 978-952-226-056-7
Sivumäärä 262

Kirjoittaja

Mari Broberg