Tuore pro gradu -tutkielma selvitti tulotason yhteyttä mielipiteisiin perhevapaista

8.1.2020

Syntyvyys Suomessa on laskenut koko 2010-luvun ajan ja samaan aikaan myös lapsiköyhyys on lisääntynyt. Lapsiperheköyhyyteen voidaan yrittää vaikuttaa mm. perhepolitiikalla, joka perheiden arjessa näkyy esimerkiksi tulonsiirtoina ja erilaisina lapsiperheiden palveluina.

Tutkielmassa selvitettiin lapsiperheköyhyyden yhteyksiä lapsiperheiden mielipiteisiin perhevapaista sekä suhtautumista Juha Sipilän hallituksen perhepolitiikan onnistumiseen. Aineistona käytettiin Väestöliiton vuoden 2018 Perhebarometrin kyselyaineistoa, joka tarkasteli suomalaisten mielipiteitä perhepolitiikasta.

Pieni- ja suurituloisuus ovat yhteydessä mielipiteisiin perhevapaista sekä suhtautumiseen hallituksen perhepolitiikan onnistumiseen. Tulokset kertovat, että suurituloiset kannattavat pienituloisia useammin nykyisen perhevapaan säilyttämistä ja pienituloiset puolestaan perhevapaiden pidentämistä.

Avoimissa vastauksissa lapsiperheet esittivät pääsääntöisesti yhteneväisiä toiveita riippumatta tulotasosta. Valinnanvapaus sekä joustavuus korostuivat kaikkien vastauksissa, mutta suurituloiset kokivat pienituloisia useammin Sipilän hallituksen perhepolitiikan onnistuneen.

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 1 148 miestä ja 1 412 naista. Puolella vastaajista oli lapsia ja joka kolmannella oli vähintään kaksi lasta. Alle kouluikäisiä lapsia oli 30 prosentilla vastaajista. Naisista yksinhuoltajia oli kahdeksan prosenttia ja miehistä viisi prosenttia.

Lisätietoja

Liski Anna-Liisa. 2019. ”Kuka elää 300:lla kuussa, vielä lasten kanssa?”: Lapsiköyhyyden yhteydet mielipiteisiin perhevapaista sekä suhtautuminen Juha Sipilän hallituksen perhepolitiikkaan. Pro gradu. Tampereen yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201910234028