Rakkaus pitää yllä yli 50-vuotiaiden suomalaisten parisuhteita

Tietovuoto / Elokuu 2018

Rakkaus on suurempi kuin osiensa summa. Suomalaiset, yli 50-vuotiaat, rakastavat puolisoaan, vaikka parisuhteen muihin eri osatekijöihin ei oltaisikaan yhtä tyytyväisiä. Tämä käy ilmi eurooppalaisen ikääntymistutkimuksen SHARE:n Suomen oheiskyselyn tuloksista.

Tutkimuksessa 589 naista ja 558 miestä vastasi kymmeneen parisuhdettaan koskevaan väittämään. Kokemus molemminpuolisesta rakkaudesta nousi ylitse muiden. Täysin samaa mieltä väittämästä ”Minusta tuntuu, että rakastamme toisiamme” oli 61 prosenttia naisista ja 55 prosenttia miehistä. Jokseenkin samaa mieltä väittämästä oli vastaavasti 32 ja 39 prosenttia.

Kuvio 1

Vastaukset väitteeseen "Minusta tuntuu, että rakastamme toisiamme". Yli puolet miehistä ja naisista koki näin.

Muut kysymykset noudattivat samaa trendiä: valtaosan mielestä heidän parisuhteensa oli hyvällä tolalla. Tulokset ovat linjassa aiempien tutkimusten kanssa, joissa suomalaisten on todettu olevan tyytyväisiä parisuhteisiinsa (esim. Kontula 2016, 61–15 & Kontula 2013, 106).  Kuitenkin nimenomaan rakkaus puolisoa kohtaan sai eniten kannatusta myönteisistä väittämistä. Rakkautta näyttäisi riittävän enemmän kuin tyytyväisyyttä suhteen kommunikaatioon, puolisolta saatuun arvostukseen, henkiseen yhteenkuuluvuuteen, yhteiseen aikaan, raha-asioiden hoitoon tai kumppanilta saatuun tukeen. Ero muihin kysymyksiin oli kaikissa tapauksissa tilastollisesti merkitsevä, vaikka ero ei kaikkien kysymysten kohdalla ollut suuri.

Kuvio 2. Yli 50-vuotiaat suomalaiset (N=1147).

Vastaukset neljään väitteeseen: tyytyväisyys tunteiden ilmaisuun, kokemus ymmärryksestä ja arvostuksesta ja henkinen yhteenkuuluvuus.
Lähde: Suomen SHARE-aineisto 2017.

Tyytymättömimpiä vastaajat olivat fyysisen läheisyyden määrään. Jopa 24 prosenttia oli vähintään jokseenkin tyytymätön läheisyyden määrään, kun vain 35 prosenttia oli siihen täysin tyytyväinen.  Miehet ja naiset vastasivat tähän kysymykseen hyvin samankaltaisesti.

Kuvio 3

Vastaajien tyytyväisyys fyysiseen läheisyyteen suhteessa. Tiedot kerrottu tekstissä.

Harva vastaaja oli viime aikoina harkinnut eroavansa. Tästä he olivat jopa vahvempaa mieltä kuin kumppanin rakastamisesta. Tulosten perusteella vastaajat ovat varmempia siitä, että haluavat pysyä yhdessä kuin kumppaninsa rakastamisesta.

Kuvio 4

Lähes 90 % miehistä ja 80 % naisista oli täysin eri mieltä väitteestä, että olisivat harkinneet eroa viime aikoina.

Yksi mahdollinen selitys rakkauden ja yhdessä pysymisen korostamiselle on, että puolisoon ollaan kiintyneitä tämän huonoista puolista huolimatta, ja toista rakastetaan edelleen, vaikka suhteessa olisikin säröjä. Rakkautta saatetaan lisäksi pitää niin keskeisenä asiana parisuhteelle, että sen kieltäminen voisi merkitä koko parisuhteen kiistämistä. Ihanne myötä- ja vastoinkäymisissä elämisestä on luultavasti myös voimakas yli 50-vuotiaiden ikäluokissa, joita tämä tutkimus koskee.

Ikääntyneiden parisuhteita koskeviin kysymyksiin syvennytään tarkemmin Väestöliiton tänä syksynä alkavassa LoveAge-tutkimushankkeessa, jota Suomen Akatemia rahoittaa. Tarkemmissa analyyseissä tarkastelut tehdään yksilötasolla, jolloin on mahdollista tehdä näitä alustavia tuloksia vahvempia johtopäätöksiä.

Lisätietoa SHARE-tutkimuksesta

Suomi on ollut mukana eurooppalaisessa SHARE-tutkimuksessa vuodesta 2017. Tutkimukseen on valittu satunnaisesti yli 50-vuotiaita suomalaisia ja heidän samassa taloudessa asuvia kumppaneitaan. Varsinaisen haastattelun lisäksi vastaajilla on mahdollisuus täyttää kyselylomake, jossa kysytään kysymyksiä muun muassa heidän parisuhteistaan. Tässä Tietovuodossa on raportoitu tämän oheiskyselyn tuloksia. Varsinainen SHARE-aineisto perustuu käyntihaastatteluihin ja sen tulokset julkaistaan ensi vuonna.

Miika Mäki, tutkija
miika.maki@vaestoliitto.fi

Lähteet

Kontula, Osmo. 2016. Lemmen paula. Seksuaalinen hyvinvointi parisuhdeonnen avaimena. Väestöntutkimuslaitos. Katsauksia E50.

Kontula, Osmo. 2013. Yhdessä vai erikseen? Tutkimus suomalaisten parisuhteiden vahvuuksista, ristiriidoista ja erojen syistä. Väestöliiton Perhebarometri 2013.Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 47

Mäki, M. (2018). Rakkaus pitää yllä yli 50-vuotiaiden suomalaisten parisuhteita. Tietovuoto-artikkeli 8/2018. Helsinki: Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos. Saatavilla: https://www.vaestoliitto.fi/artikkelit/rakkaus-pitaa-ylla-yli-50-vuotiaiden-suomalaisten-parisuhteita/ (Viitattu ##.##.20##)