Yli 50-vuotiaat elävät sopuisissa parisuhteissa

Yli 50-vuotiaiden suomalaisten parisuhteissa ei juuri riidellä, käy ilmi eurooppalaisen ikääntymistutkimuksen SHARE:n Suomen oheiskyselystä.

Jos jostain kuitenkin tulee eripuraa, useimmiten aiheena on seksielämä. Siitäkin vain 6 prosenttia vastaajista sanoi riitelevänsä usein, kun taas 67 prosenttia vastaajista sanoi, että seksistä ei tule riitaa koskaan tai vain harvoin. Kaikista muista asioista riidellään tätäkin vähemmän.

Kuvio 1

Kuva näyttää, että yli 50-vuotiaat riitelevät harvoin seksielämään liittyvistä asioita kumppaninsa kanssa.

Tulokset ovat linjassa elokuun Tietovuodon kanssa, jonka mukaan ikääntyvät suomalaiset ovat tyytyväisiä parisuhteisiinsa. Kyseisestä Tietovuodosta kävi ilmi myös, että fyysisen läheisyyden määrään oltiin kaikkein tyytymättömimpiä. Suomalaiset yli 50-vuotiaat viihtyvät parisuhteissaan, eivätkä riitele usein, mutta kun tyytymättömyyttä tai riitaa esiintyy, liittyy se useimmiten seksiin.

Lähes yhtä harvoin riideltiin kotitöistä. 68 prosenttia vastaajista ei ollut riidellyt kodin askareista kertaakaan tai vain harvoin viimeisen vuoden aikana.  Tätäkin harvemmin riideltiin esimerkiksi vapaa-ajan käytöstä (71 %), raha-asioista (74 %) ja suhteista sukulaisiin (84 %).

Kuvio 2

Tutkimuksessa selvitettyjä riidanaiheita: kotityöt, vapaa-ajan käyttö, raha ja sukulaissuhteet. Niistäkin riidellään vain harvoin.

Vuoden 2013 Perhebarometrissä (Kontula, 2013 s.114-115) kysyimme alle 50-vuotiailta parisuhteissa olevien ja niistä eronneiden yleisimpiä riidanaiheita. Siinä kotitöiden jakaminen oli isoin kotona kierroksia nostattava teema. Alle 50-vuotiailla olevilla seksi ei ollut yleisin syy konflikteihin parisuhteissa . Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että seksiin liittyvät ongelmat ovat erityisesti yli 50-vuotiaiden parisuhteiden erityispiirre.

Ikääntyneiden parisuhteita koskeviin kysymyksiin syvennytään tarkemmin Väestöliiton tänä syksynä alkaneessa LoveAge-tutkimushankkeessa, jota Suomen Akatemia rahoittaa. Tarkemmissa analyyseissä tarkastelut tehdään yksilötasolla, jolloin on mahdollista tehdä näitä alustavia tuloksia vahvempia johtopäätöksiä.

Suomi on ollut mukana eurooppalaisessa SHARE-tutkimuksessa vuodesta 2017. Tutkimukseen on valittu satunnaisesti yli 50-vuotiaita suomalaisia ja heidän samassa taloudessa asuvia kumppaneitaan. Varsinaisen haastattelun lisäksi vastaajilla on mahdollisuus täyttää kyselylomake, jossa kysytään kysymyksiä muun muassa heidän parisuhteistaan. Tässä Tietovuodossa on raportoitu tämän oheiskyselyn tuloksia. Varsinainen SHARE-aineisto perustuu käyntihaastatteluihin ja sen tulokset julkaistaan ensi vuonna.

Lisätietoja

Miika Mäki, tutkija
miika.maki@vaestoliitto.fi

Lähteet

Kontula, O. (2013). Yhdessä vai erikseen? Tutkimus suomalaisten parisuhteiden vahvuuksista, ristiriidoista ja erojen syistä. Väestöliiton Perhebarometri 2013. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 47.

Viittaaminen

Mäki, M. (2018). Yli 50-vuotiaat elävät sopuisissa parisuhteissa. Tietovuoto-artikkeli 11/2018. Helsinki: Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos. Saatavilla: https://www.vaestoliitto.fi/artikkelit/yli-50-vuotiaat-elavat-sopuisissa-parisuhteissa/ (Viitattu ##.##.20##)