Lähiomaisen hoidon ja työnteon järjestelyt

1. Työntekijällä on oikeus tilapäiseen poissaoloon

Työntekijällä on oikeus tilapäiseen poissaoloon työstä perhettä kohdanneen äkillisen sairauden tai onnettomuuden vuoksi, jos poissaolo on välttämätön esimerkiksi omaisen jatkohoidon järjestämiseksi. Poissaolon ajalta ei työnantajalla ole velvollisuutta maksaa palkkaa.

Poissaolon kestosta ja muista ehdoista työnantaja ja työntekijä sopivat keskenään (työsopimuslaki 4 luku 7 §).

2. Sopiminen paluusta työhön poissaolon jälkeen

Läheisen sairaus voi aiheuttaa työntekijälle useita lyhyitä, ketjuuntuvia tai pitkiä yhtäjaksoisia poissaoloja työstä. Erityisesti pitkän poissaolon yhteydessä työnantajan ja työntekijän on hyvä sopia työntekijän oikeudesta palata vapaalta entiseen työtehtäväänsä.

3. Työnantaja ja työntekijä hyötyvät ennakoinnista ja ohjeistuksista

Työnantajan kannattaa laatia ohjeistukset, jotka koskevat työntekijöiden lähiomaisen sairastumisesta tai kuolemasta aiheutuvia poissaoloja ja niiden palkallisuutta. Työpaikan kirjalliset ohjeistukset auttavat työyhteisöä toimimaan tasapuolisesti ja sujuvasti eri tilanteissa.

4. Esihenkilön tuki perheen kriisitilanteessa

Esihenkilö voi tukea työntekijää vaativassa perhetilanteessa joustamalla työajoissa tai sopimalla esimerkiksi kohtuullisista työn tavoitteista ja työmääristä. Myös matkatyön rajoittamisesta voi olla apua.

Lisätyövoiman palkkaaminen tai muu järjestely on tarpeen pikäkestoisessa poissaolotilanteessa.

Esihenkilön kuuluu tarvittaessa puuttua työntekijän liialliseen työntekoon, jos näyttää siltä, että työ toimii pakokeinona selviytyä vaikeasta kriisitilanteesta. Työnantaja voi ohjata työntekijää vähentämään työntekoaan, jäämään tilapäiselle vapaalle tai hakemaan ammattiapua työterveyshuollosta.

5. Työntekijän velvollisuus ja vastuu kertoa tilanteestaan

Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle mahdollisimman pian, jos hän joutuu olemaan poissa työstä pakottavasta perhesyystä. Työnantajan pyynnöstä työntekijän on luotettavasti selvitettävä poissaolonsa syy. Työntekijällä ei ole kuitenkaan velvollisuutta kertoa työnantajalle yksityiskohtaisesti perheensä ja muun yksityiselämänsä asioista.