Lähiomaisen hoidon ja työnteon järjestelyt

1. Työntekijän oikeus tilapäiseen poissaoloon

Työntekijällä on oikeus tilapäiseen poissaoloon työstä perhettä kohdanneen äkillisen sairauden tai onnettomuuden vuoksi, jos poissaolo on välttämätön esimerkiksi omaisen jatkohoidon järjestämiseksi. Poissaolon kestosta ja muista yksityiskohdista työnantaja ja työntekijä sopivat keskenään (työsopimuslaki 4 luku 7 §).

2. Sopiminen paluusta työhön poissaolon jälkeen

Läheisen sairaus voi aiheuttaa työntekijälle useita lyhyitä, ketjuuntuvia tai pitkiä yhtäjaksoisia poissaoloja työstä. Erityisesti pitkän poissaolon yhteydessä työnantajan ja työntekijän on hyvä sopia työntekijän oikeudesta palata vapaalta entiseen työtehtäväänsä.

3. Työnantaja hyötyy ennakoinnista ja ohjeistuksista

Työnantajan on hyvä laatia pelisääntöjä, jotka koskevat työntekijöiden lähiomaisten sairastumisesta tai kuolemasta aiheutuvia poissaoloja ja niiden palkallisuutta. Työpaikan kirjalliset ohjeistukset auttavat työyhteisöä toimimaan sujuvasti erilaisissa tilanteissa.

4. Hyvä esimiestyö perheen kriisitilanteessa

Esimies voi tukea työntekijää vaativassa perhetilanteessa joustamalla työajoissa sekä sopimalla esimerkiksi kohtuullisista työtavoitteista ja työmääristä. Myös matkatyön rajoittamisesta voi olla apua. Mahdollisuuksiensa mukaan työntekijän poissaolon ajaksi voidaan palkata lisätyövoimaa.

Hyvään esimiestyöhön kuuluu tarvittaessa puuttua työntekijän liialliseen työntekoon mahdollisena pakokeinona selviytyä vaikeasta kriisitilanteesta. Työnantaja voi ohjata työntekijää vähentämään työntekoaan, jäämään tilapäiselle vapaalle tai hakemaan ammattiapua työterveyshuollosta.

5. Työntekijän velvollisuus ja vastuu kertoa tilanteestaan

Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle mahdollisimman pian, jos hän joutuu olemaan poissa työstä pakottavasta perhesyystä. Työnantajan pyynnöstä työntekijän on luotettavasti selvitettävä poissaolonsa syy. Työntekijällä ei ole kuitenkaan velvollisuutta kertoa työnantajalle yksityiskohtaisesti perheensä ja muun yksityiselämänsä asioista.