Työnantajan vastuulla:

Työnantajan tehtävänä on laatia selkeät ohjeet ja menettelytavat, jotka edistävät perheystävällisten käytäntöjen toteutumista työpaikalla. Ne auttavat toimimaan harkitusti ja suunnitellusti kouluikäisten lasten vanhempien arkeen liittyvissä yllättävissäkin tilanteissa.

Työnantaja voi keskustella työntekijän kanssa työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyvistä toiveista ja käytännöistä esimerkiksi vuosittaisissa kehityskeskusteluissa.

Työnantaja hyötyy, kun järjestelyissä ennakoidaan

 • tiimien kokoonpanot
 • palvelujen turvaaminen
 • asiakkuuksien jatkuvuus
 • aikataulutavoitteet (työtehtävät ja -määrät)
 • vastuiden ja työmäärän jakaminen.

Lain oikeuttamien vapaiden lisäksi työnantajan on hyvä laatia myös muita pelisääntöjä, jotka koskevat kouluikäisistä lapsista johtuvia vanhempien poissaoloja ja niiden palkallisuutta.

Työnantajan on nimettävä vastuuhenkilöt, joiden tehtävänä on tietää ja opastaa esimerkiksi lapsen sairastumiseen, työajan joustoihin ja vuosilomajärjestelyihin liittyvistä kysymyksistä. Useimmissa yrityksissä/organisaatioissa asioita hoitavat lähiesimiehet sekä talous- ja henkilöstöhallinto.

Työnantajan omalla esimerkillä on suuri vaikutus varsinkin miesten mahdollisuuksiin ja haluun osallistua kouluikäisten lastensa arkeen.

Loma-aikojen onnistunut jakaminen on paljolti esimiehen vastuulla. Esimiehen tai palkanlaskijan on toimitettava työntekijöille tiedot 

 • loma-ajan pituudesta
 • työpaikan lomamallista (lomien kierto, tasapuolisuus)
 • lomatoiveen esittämisajankohdasta ja -tavasta
 • loma-aikojen päätöksentekijästä ja ajankohdasta
 • loma-ajan vaihtomahdollisuudesta
 • loman viimeisestä pitämisajankohdasta.

Luottamushenkilöiden ja henkilöstöhallinnon vastuulla:

Luottamushenkilöt ja henkilöstöasioista vastaavat voivat edistää perheystävällisten käytäntöjen toteutumista työpaikoilla. He voivat osaltaan vaikuttaa, että työpaikan toimintatavat kirjataan ainakin työpaikan omiin ohjeistuksiin ja käytäntöihin tai jopa toimialakohtaisiin työehtosopimuksiin.

Luottamushenkilöt ja työpaikan henkilöstöasioista vastaavat myös valvovat, että esimiehet ja muu henkilöstö toteuttavat suosituksia ja ohjeita käytännössä.


Työntekijän vastuulla:

Työntekijän tehtävänä on ilmoittaa välittömästi työnantajalle lapsen sairastumisesta johtuvasta poissaolosta ja sen mahdollisesta kestosta. Tarvittaessa työntekijän on toimitettava lääkärintodistus työnantajalle.

Työntekijän on myös mahdollisuuksiensa mukaan huolehdittava, että hänen poissaolonsa ei kuormita kohtuuttomasti muita työtekijöitä.

Työntekijän on myös mahdollisuuksiensa mukaan jaettava vastuuta sairaan lapsen hoidosta puolison tai lapsen toisen huoltajan kanssa.

Kouluikäisten lasten kokonaisvaltainen hyvinvointi edistää myös vanhemman hyvinvointia, mistä hyötyy myös hänen työyhteisönsä ja työnantajansa.

Perheystävällisellä työpaikalla työntekijät voivat huolehtia lastensa terveyteen ja koulunkäyntiin liittyvistä velvoitteista, kuten hammastarkastuksista ja opettajien tapaamisista.

Vastaavasti lasten pitkittynyt sairaus tai muu vaativa elämäntilanne saattaa lisätä vanhemman poissaoloja ja aiheuttaa suoria tai välillisiä kustannuksia ja lisäjärjestelyjä työpaikalla.

Jos toistuvia erityistilanteita ei voida ratkaista joustavasti ja oikeudenmukaisesti, saattaa se johtaa työntekijän irtisanoutumiseen. Tällöin työantajan riskinä on korkea lähtövaihtuvuus.

Työantaja hyötyy vanhemmuuteensa sitoutuneista työntekijöistä. Lasten hoito ja kasvatus kehittävät parhaimmillaan myös työelämässä tarvittavia valmiuksia, kuten joustavuutta, pitkäjänteisyyttä sekä kykyä toimia muuttuvissa ja yllättävissä tilanteissa.

Työnantajan etuna on kannustaa myös miehiä huolehtimaan osaltaan sairaan lapsensa hoitamisesta ja muista arkeen liittyvistä järjestelyistä. Vastuun jakaminen lisää naisten ja miesten tasa-arvoa kotona ja työelämässä sekä tasaa vanhemmuudesta aiheutuvia kustannuksia nais- ja miesvaltaisten työnantajien välillä.

Epäasiallinen ja laiton toiminta tuottavat juridisten seuraamusten ohella yritykselle/organisaatiolle imagohaittaa.


Lisätietoa vanhemmuudesta, lapsen odottamisesta ja perheen hyvinvoinnista: hyvakysymys.fi