1. Äitejä ja isiä kannustetaan tasapuolisesti työ- ja perhe-elämässä

Työpaikan käytännöt tukevat pienten lasten vanhempien mahdollisuutta osallistua sekä työntekoon että perhe-elämään eri tilanteissa, aloilla ja työtehtävissä.

2. Järjestetään mahdollisuus työajan joustoihin

Tarvittaessa työpäivän aloitus- ja lopetusajoissa joustetaan. Työaikojen suunnittelussa otetaan huomioon esimerkiksi päivähoidon alkamis- ja päättymisajat sekä päivähoitopaikkojen loma-ajat. Osa perheistä hyötyy, jos vanhemman työaika on mahdollisimman säännöllinen. Esimerkiksi vuorotyössä tehdä sovitun jakson aikana vain yhtä vuoroa.

3. Sairastuneen lapsen hoito

Sairastuneen pienen lapsen ensisijainen hoitopaikka on koti. Työsopimuslaki takaa työntekijälle oikeuden hoitaa alle 10-vuotiasta sairastunutta lastaan enintään neljä työpäivää kerrallaan. Molempia vanhempia kannustetaan vuorollaan osallistumaan sairaan lapsen hoitoon. Lasten sairastumisista aiheutuviin poissaoloihin varaudutaan ajoissa työpaikan sijais- ja muissa järjestelyissä niin, ettei poissaolo kohtuuttomasti kuormita muuta työyhteisöä tai hankaloita töiden etenemistä.

4. Palaverien ja kokousten ajankohdat

Yhteiset kokoukset, viikkopalaverit ja koulutukset pyritään järjestämään sellaisina aikoina, että myös pienten lasten vanhemmat voivat osallistua niihin sujuvasti. Kokouksia ei pääsääntöisesti aloiteta aikaisin aamulla eikä myöhään iltapäivällä.

5. Työntekijälle mahdollisuus perheen yhteiseen loma-aikaan

Vuosilomajärjestelyissä otetaan huomioon, että lasten päivähoitopaikat voivat olla suljettuja ainakin osan kesästä sekä joulu- ja talviloma-aikoina. Vuosilomia jaetaan niin, että vanhemmille järjestyy myös yhteistä loma-aikaa pienten lastensa kanssa. Kaikilla lapsiperheillä ei ole lähiverkostoa, joka voi joustavasti tai pitkiä aikoja auttaa lasten hoitamisessa.

6.  Osallistuminen päivähoidon tilaisuuksiin

Pienten lasten vanhempien on tärkeää osallistua päivähoidon ja kodin yhteistyöhön, kuten kasvatuskeskusteluihin sekä hoitopaikan juhliin (äitien- ja isänpäivä, joulu- ja kevätjuhlat). Usein myös vuosittaiset neuvolatarkastukset ja muut terveydenhoitokäynnit tapahtuvat ainakin osittain työaikana.

7. Matkatyön rajoittaminen ja muut perheystävälliset järjestelyt

Perheitä kuormittavat varsinkin pitkät ja äkilliset matkapoissaolot sekä aikaiset ja/tai myöhäiset lähtö- ja/tai paluuajat. Matkatöiden rajoittamisen lisäksi pienten lasten vanhempien työntekoa voivat helpottaa sujuvat etätyöjärjestelyt tai mobiili työskentely sekä päivittäisen tai viikoittaisen työajan lyhentäminen esimerkiksi määräajaksi.

8. Työpaikan asenne ja esimiesten esimerkki

Työpaikan asenteilla, selkeillä toimintatavoilla ja esimiesten omalla esimerkillä on suuri merkitys pienten lasten vanhempien arjen sujuvuudelle ja työpaikan perheystävällisyyden toteutumiselle käytännössä.

§ Lakisääteiset oikeuden ja velvollisuudet, kun työntekijä on:

 • vanhempainvapaalla
 • pikkulapsivaiheessa osittaisella hoitovapaalla
 • hoitovapaalla.
 • Alle 10-vuotiasta sairastunutta lasta voi hoitaa yhtäjaksoisesti korkeintaan 4 työpäivää.
 • Tilapäiselle hoitovapaalle voi jäädä kumpi tahansa vanhemmista, ei kuitenkaan samaan aikaan.
 • Oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen kuuluu myös lapsen vanhemmalle, joka ei asu hänen kanssaan samassa taloudessa (työsopimuslaki 4 luku 6 §).
 • Työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa työntekijälle edellä mainituilta poissaoloajoilta palkkaa (työsopimuslaki 4 luku 8 §).
 • Työntekijällä on oikeus tilapäiseen poissaoloon perheenjäsenensä tai muun hänelle läheisen ihmisen hoitamiseksi äkillisissä sairaus- ja onnettomuustapauksissa (työsopimuslaki 4 luku 7 ja 7a §).
 • Alle 3-vuotiaiden ja 1.– 2.-luokkalaisten vanhemmilla on oikeus lyhentää työaikaansa enintään 30 viikkotuntiin ja saada siihen Kelalta korvausta. Ks.Kela:
  - Joustava hoitoraha (alle 3-vuotiaiden vanhemmille)
  - Osittainen hoitoraha (1.–2. -luokkalaisten vanhemmille).