Page content picture © suedhang/cultura/Corbis

Käytännössä työurien tukeminen edellyttää esimerkiksi

  • toimivia perhevapaajärjestelyjä työ- ja perhe-elämässä
  • nuorten naisten määräaikaisten työsuhteiden vähentämistä
  • työelämän joustomahdollisuuksia ikääntyviä omaisiaan hoitaville työntekijöille
  • eri-ikäisten työntekijöiden tarpeet ja yksityiselämän vastuut huomioon ottavaa henkilöstöpolitiikkaa.

Työelämän joustoja voidaan tarvita erityisesti tilanteissa, joissa

- iäkkäälle pitkäaikaissairaalle omaiselle on järjestettävä paikka hoivakodista

- vakavasti sairastunut puoliso tarvitsee tukea

- perheessä on erityistarpeinen lapsi

- murrosikäinen nuori tarvitsee tukea.

Työpaikan omat ohjeistukset

Työpaikan omiin ohjeistuksiin on hyvä kirjata poissaolojen ja joustojen ehdot, kuten palkallisuus/palkattomuus. 

Joustot voivat olla tarpeen yhtä lailla äkillisissä poissaoloissa kuin ennalta tiedossa olevissa lyhyt- tai pitkäkestoisissa vapaan tarpeissa. Ohjeistuksissa voi olla mainintoja myös muista etuuksista. 

Perheenjäsenistään ja lähiomaisistaan huolehtivat niin pienten lasten vanhemmat kuin oman puolisonsa tai muiden läheistensä hoitajat. Työurien tukeminen tarkoittaa sitä, että ihmisen on mahdollista osallistua samanaikaisesti työelämään sekä kantaa vastuunsa perheenjäsenenä, puolisona ja lähiomaisena – eri tavoin eri elämänvaiheissa.

Ikääntyvien työntekijöiden tukeminen ei välttämättä edellytä erillistä työpaikan ikäohjelmaa, vaikka se voikin selkiyttää pelisääntöjä ja käytäntöjä.

Työpaikalla on hyvä sopia eri-ikäisille asetettavista tulostavoitteista, niiden mittaamisesta ja vaikutuksesta palkkaukseen.

Yrityksen tai organisaation ikäohjelmassa tai muussa eri ikäisten työntekijöiden hyvinvointia tukevassa henkilöstöpolitiikassa on hyvä mainita esimerkiksi seuraavia asioita:

  • johtamistyyli: monet ikääntyvät suosivat keskustelevaa johtamista ja henkilökohtaista kohtaamista
  • tietotaidon ja osaamisen ylläpitomenetelmät
  • niin sanotun hiljaisen tiedon ja kokemuksen siirtäminen muille työntekijöille ja yrityksen tai organisaation käyttöön
  • mentorointi
  • työaikajoustot
  • työstä palautumiseen varattu aika