Työn tekemistä voi joustavoittaa monella eri tavoin monessa erilaisessa tilanteessa. Ohessa on lueteltuna muutamia tyypillisiä läpikäytäviä tilanteita ja tapauksia:

 • työaika
 • etätyömahdollisuus
 • työtehtävien tilapäinen tai pysyvä lisääntyminen ja työntekijän kuormittuminen: joustoista sopiminen määräajaksi tai toistaiseksi.

 Esimerkkejä hyvistä käytännöistä: työnteko ja joustot

 • Työntekijällä on selkeä käsitys omasta työnkuvastaan ja työn tavoitteista. Tavoitteista sovitaan esimiehen kanssa.
 • Työmäärä on realistinen suhteessa työaikaan ja toimenkuvaan. Esimies seuraa työntekijän jaksamista ja työmäärää.
 • Työn ja perheen yhteensovitukseen liittyviä kysymyksiä käsitellään avoimesti kehityskeskusteluissa.
 • Työaikaa seurataan, mutta ensisijaisesti työpaikalla ollaan kiinnostuneita tuotetuista tuloksia. Esimies sopii työntekijän kanssa, miten työaikaa seurataan ja miten mahdolliset ylityöt korvataan.
 • Ylitöiden pitämiseen vapaina kannustetaan.
 • Työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa omiin työaikoihinsa työnteon/tiimin kokoonpanon ym. reunaehtojen sisällä. Esimies pyrkii järjestämään työajat mahdollisimman hyvin kunkin elämäntilanteeseen sopiviksi ja joustaviksi.
 • Esimies tukee etätyön tekemistä. Etätyön pelisäännöistä, tietoturvasta ja muista ehdoista on sovittava selkeästi.
 • Esimies pyrkii ottamaan huomioon elämänkaaren eri vaiheisiin liittyviä vastuita ja rajoituksia työnteon kannalta. Hän myöntää alaisilleen joustoja niin, ettei mikään yksittäinen tekijä (ikä, sukupuoli, perhetilanne) ole ainoa määräävä tekijä ylimääräisten joustojen tai etujen myöntämisessä. Eri työntekijöitä on kohdeltava mahdollisimman tasapuolisesti, mutta tilannekohtaisia joustoja on oltava mahdollista myöntää.

 

Esimerkkejä huippukäytännöistä

 • Työntekijä voi tehdä etätyötä sovitun määrän ja itselleen parhaiten joustoa tuovana päivänä, ei pelkästään työpaikan sanelemien ajankohtien mukaan: työpaikan ja työyhteisön reunaehtoja otetaan tarpeen mukaan huomioon.
 • Esimies huolehtii, että työntekijällä on etätyöpisteessä ergonomisesti hyvätyöpöytä ja työtuoli sekä toimivat nettiyhteydet ja tekninen laitteisto sekä tietoturvan joka mahdollistaa asiakaspalvelutyön tekemisen kotoa käsin.
 • Toimiva työaikapankki, jonka ansiosta työntekijä pystyy käyttämään vapaita ja muita joustoja tarpeen mukaan.
 • Toivottu osa-aikatyö, esimerkiksi sovitaan määräaikaiseksi jaksoksi: tämän jälkeen mahdollisuus jatkaa edelleen osa-aikaista työntekoa tai siirtyä takaisin kokoaikatyöhön. 

Lue lisää:

Lapsiperheellisten työntekijöiden työn ja perheen yhteensovittamisesta

Kriisitilanteista työntekijän perhe-elämässä

Työnteon ja työurien tukemisesta eri elämänvaiheissa