Lapsen vanhemmat ovat velvollisia vastaamaan lapsen elatuksesta siihen asti, kunnes tämä täyttää 18 vuotta. Mikäli katsotaan kohtuulliseksi, vanhemmat vastaavat lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista myös sen jälkeen.

Vanhempien tulee kykyjensä mukaan huolehtia siitä, että lapsi saa riittävän elatuksen. Tällä tarkoitetaan lapsen kehitystasoa vastaavien aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämistä sekä lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen järjestämisestä ja sen kustannuksista vastaamista.

Arvioitaessa sitä, onko lapsen elatus ollut riittävää, otetaan huomioon kaikki sellaiset vanhempia koskevat seikat, jotka joko lisäävät tai vähentävät heidän kykyään huolehtia lapsen elatuksesta. Arviointiin vaikuttavat myös lapsen vastaavat seikat kuten lapsen oma varallisuus tai hänen kykynsä huolehtia itsestään.

Lapsen vanhempien velvollisuus huolehtia lapsen elatuksesta jatkuu myös vanhempien eron jälkeen. Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen elatusavun määrästä, vahvistetaan se tuomiolla. Elatusapu maksetaan yleensä kuukausittain etukäteen, mutta se voidaan myös maksaa kertakorvauksena.

Vanhemmat voivat sopia keskenään elatusavun määrästä. Sopimus on voimassa niin kauan kuin osapuolet vapaaehtoisesti noudattavat sitä. Jos jompikumpi ei enää halua noudattaa sopimusta, voivat vanhemmat tehdä uuden sopimuksen.

Lapsen elatuksesta tehty kirjallinen sopimus voidaan viedä lapsen huoltajan kotipaikan sosiaaliviranomaisten vahvistettavaksi. Sopimus vahvistetaan, jos se on lapsen edun mukainen. Jos osapuolet eivät noudata vahvistettua sopimusta, se voidaan panna täytäntöön kuin tuomioistuimen päätös.

Jos sopimukseen elatusavusta ei päästä sopuun, ratkaisee asian tuomioistuin lapsen, lapsen vanhemman, lapsen edustajan tai lapsen kotipaikan sosiaaliviranomaisten pyynnöstä. Elatusapua voidaan eräin edellytyksin velvoittaa maksamaan myös takautuvasti, mutta enintään viideltä vuodelta.

Sosiaaliviranomaisten tai tuomioistuimen vahvistama elatusapu voidaan muuttaa sopimuksella tai tuomiolla, jos olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet ja muutosta pidetään kohtuullisena lapsella ja elatusavun maksajalle.