…kehoon tutustumista ja tunteitten opettelua…   käytöstapoja ja hygieniaa… turvataitoja ja paljon muuta!

Seksuaalikasvatuksella tarkoitetaan seksuaalisuuden tiedollisten, tunteisiin liittyvien, sosiaalisten, vuorovaikutukseen liittyvien ja fyysisten näkökohtien oppimista. Kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus perustuu WHO:n suosituksiin (Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa 2010). Se antaa ikätasoiset sisällöt 0–6-vuotiaille.

Seksuaalikasvatus alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu läpi nuoruuden ja aikuisuuden. Tavoitteena on tukea ja suojella seksuaalista kehitystä. (WHO: 2010, 19).

Seksuaalisuuden portaat on suomalainen, kokonaisvaltaisen seksuaalisuuden kehittymisen malli. Mallista yhdistyy järjen, tunteen ja biologian tason kehitys ja myös seksuaalisuuden sosiaaliset ulottuvuudet. Eri kehitysvaiheissa (portailla) olevien tarpeet ovat luonteeltaan aivan erilaisia (Opetushallitus ja Väestöliitto 2015). Lue lisää.

Alusta asti

WHO:n mukaan seksuaalikasvatus alkaa heti syntymästä (2010, 11).

 • Lapset oppivat heti syntymänsä jälkeen ruumiillisen kontaktin, lämmön ja läheisyyden arvon ja siihen liittyvän mielihyvän
 • Pian tämän jälkeen he oppivat, mikä on ”rumaa” ja mikä ei
 • Myöhemmin he oppivat miehen ja naisen välisen eron sekä tuttujen ja tuntemattomien eron

Olennaista on se, että vanhemmat välittävät lapsilleen näiden syntymästä lähtien ihmiskehoon ja läheisyyteen liittyviä viestejä – toisin sanoen he aloittavat seksuaalikasvatuksen. (WHO: 2010, 11).

Tieto, taito ja asenne

WHO:n mukaan seksuaalikasvatuksessa kyse on isommasta asiasta kuin tiedosta. Jokaisessa kasvatustilanteessa lapsi oppii tai voi oppia tiedon, taidon ja asenteen. Nämä kaikki rakentavat hänen ikätasoista elämänhallintaansa ja hyvinvointiaan.

Jokaisessa seksuaalikasvatustilanteessa voidaan tarjota näitä kaikkia:

 • Oikeaa tietoa sopivassa määrin, ikätasoisesti. Seksuaalikasvatus ei saa koskaan olla pelottelevaa tai tuomitsevaa, ja siinä on annettava voimaantumiseen ja lasten seksuaalisiin oikeuksiin liittyvää tietoa.

”Otan itse puheeksi asioita, jos ne liittyvät jollakin tapaa juuri käsilläolevaan tilanteeseen. Tämä voi olla esim. iltapesut tai ihon hoitaminen. Toisinaan lapsen kysymykset tai touhut nostavat teeman esiin ja sitten lisään vastaukseeni jonkin verran lisätietoa ja katson haluavatko lapset kuulla. Toisinaan tästä syntyy keskustelu ja se jatkuu lisäkysymyksineen toisinaan esikoinen päättää keskustelun ja ilmaisee, että nyt tuli tarpeeksi tietoa, ei lisää tai yksityiskohtaisempaa.” (vanhemman vastaus)

 • Taidot auttavat lasta pärjäämään ihmissuhteissaan sekä kehonsa ja tunteitten kanssa ikä- ja kehitystason mukaisesti.

”Ollaan käyty suihkussa läpi ruumiin osia ja vähän mikä merkitys milläkin on ja näyttänyt mihin osiin kehoa kellään muulla ei ole lupa koskea jos ei itse halua.” (vanhemman vastaus)

 • Asenteet ovat käyttäytymistämme ohjaavia perusperiaatteita. Pienen lapsen on tärkeää tietää olevansa turvassa ja arvokas, aivan kuten muutkin ovat arvokkaita. Aina myös asenteet näkyvät, kun aikuinen ohjaa lasta. Samat asenteet usein myös tarttuvat lapsiin.

”Luottamuksellinen ilmapiiri, puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä, keskusteltu jnkv turvataidoista. Ei nolostuteta lasta tilanteissa, joissa hän ilmentää seksuaalisuuttaan, hyväksytään hänet sellaisena kuin hän on.” (vanhemman vastaus)

Kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus kattaa kehoon, itsestä huolehtimiseen, minäkuvaan, itsetuntemukseen, tunteisiin, käyttäytymiseen, ihmissuhteisiin ja turvataitoihin liittyviä asioita. Asianmukaisella ja ikätasoisella seksuaalikasvatuksella voidaan vahvistaa näitä lapsen tietoja ja taitoja ja sitä kautta elämänhallintaa ja itsesuojelua sekä seksuaalisuutta voimavarana.

Seksuaalikasvatuksen kahdeksan osa-aluetta

WHO:n mukaan kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus sisältää ikätasoisia tietoja, taitoja ja asenteita kahdeksasta eri aiheesta.

Samat kahdeksan aihetta voidaan nähdä lapsen seksuaalisuudessa, siinä miten lapsi kehittyy ja miten ilmentää omaa seksuaalisuuttaan. Lue lisää. 

Kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus WHO:n mukaan:

 1. Tarjoaa tutkittua tietoa
 2. Kehittää taitoja toimia näiden tietojen pohjalta
 3. Edistää kunnioittavien, avoimien asenteiden ja arvojen kehittymistä
 4. Tukee tyydyttävää ja vastuullista seksuaalisuutta ja ihmissuhteita
 5. Suojaa mahdollisilta riskeiltä

Kokonaisvaltaisessa seksuaalikasvatuksessa lapselle annetaan puolueetonta, tieteellisesti paikkansapitävää tietoa seksuaalisuuden kaikista näkökohdista ja heitä autetaan kehittämään taitoja, joiden turvin he voivat toimia näiden tietojen pohjalta. Kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus auttaa osaltaan kehittämään vastuullista ja ennakkoluulotonta suhtautumistapaa ja rakentamaan oikeudenmukaisia yhteiskuntia (WHO 2010, 3)