Lapsen poikkeava seksuaalinen käytös

Pienen lapsen käytös voi joskus olla ongelmallisella tavalla seksuaalista. Se voi johtua monesta syystä. Lapsen käytös tulee ottaa todesta ja asia pitää tutkia ja hoitaa, jotta lapsi saa tarvitsemaansa apua. Pienen lapsen ahdistunut tai pakonomainen seksuaalinen käytös on poikkeavaa. Poikkeavaa seksuaalista käytöstä pienellä lapselle on myös käytös, joka sisältää aggressiivisuutta, pelkoa, pakonomaista kiinnostusta seksuaalisuuteen tai toisten lasten pakottamista tai satuttamista.

Lue lisää aiheesta HUS:n sivuilta: Lapsen yliseksualisoitunut käyttäytyminen.

Jos olet huolissasi oman lapsen seksuaalisesta kehityksestä tai oireista, kannattaa ottaa yhteyttä oman alueen perheneuvolaan tai lastenneuvolaan.

Lapsen seksuaalisen kaltoinkohtelun epäily

Jos epäilet lapsen seksuaalista kaltoinkohtelua, asia pitää ja kannattaa selvittää viipymättä. Ohjeita ja neuvoja löytyy HUS:n sivuilta:
Hyväksikäytön aiheuttamat oireet
Mitä teen, kun epäilen, että omaa tai läheistäni lasta on seksuaalisesti hyväksikäytetty?

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyssä on asia ilmoitettava viipymättä lastensuojeluun, oman alueen lastensuojelutyöntekijälle (tai kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle). He arvioivat lapsen tilanteen tutkimisen tarvetta. Myös ilmoitusta poliisille suositellaan. Tietoa rikosprosessista ja laista löytyy esim.
THL:n sivuilta 
Rikosuhripäivystyksestä.

Virassa toimivalla henkilöllä on lakiperusteinen ilmoitusvelvollisuus salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittaa kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

Niillä tahoilla joilla on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus, on myös velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta tai sen epäilystä poliisille.

Duodecimin Terveyskirjastosta löytyy tietoa lapsen seksuaalisen hyväksikäytön suojaikärajoista ja tutkimisesta.

HUS:n toiminta-alueella Lasten ja nuorten oikeuspsykiatsisessa osaamiskeskuksessa toimii neuvontapuhelin viranomaisille josta ammattilainen voi halutessaan kysyä neuvoa.