Yrityksen tai organisaation ylin johto ja henkilöstöhallinto vastaavat työpaikan ohjeistusten laatimisesta. Esimiesten tehtävänä on huolehtia niiden käytäntöön soveltamisesta ja tilannekohtaisista ratkaisuista.

Erilaisia kannustimia

Työantajan vastuulla on ottaa huomioon eri ikäiset työntekijät luomalla heille esimerkiksi erilaisia kannustimia. Esimiesten on tunnettava omat valtuutensa ja työpaikan toimintaohjeet, jotta he osaavat ratkaista eri ikäisten ihmisten tilanteita työpaikalla.

Hyvä esimiestyö ja henkilöstöhallinto pitävät huolen siitä, että työpaikalla arvostetaan eri-ikäisiä työntekijöitä. Johtamiskäytännöt vaikuttavat merkittävästi työntekijöiden henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin.

Ikääntyminen ei selitä tuloksettomuutta ja/tai tehottomuutta. Työntekijän vastuulla on keskustella lähiesimiehen kanssa omasta elämäntilanteestaan, jos se selkeästi vaikuttaa työtehtävistä suoriutumiseen.

Yritysten, organisaatioiden ja muiden työelämän toimijoiden on yhdessä tuettava

  • nuorten työllistymistä ja erityisesti ensimmäisten työ- tai harjoittelujaksojen saamista
  • nuorten naisten määräaikaisuuksien vähentämistä
  • perhesyistä aiheutuvien poissaolojen ja niistä aiheutuvien kustannusten nykyistä tasaisempaa jakautumista nais- ja miesvaltaisten alojen kesken
  • ikääntyvien ihmisten työelämässä jaksamista.

Ikääntyvien työpanosta tarvitaan yhä enemmän

Suomen väestö vanhenee, ja tulevaisuudessa ikääntyvien ihmisten osuus kasvaa suhteessa nuorempiin sukupolviin. Se tarkoittaa, että tulevaisuudessa työelämä tarvitsee entistä enemmän myös ikääntyvien ihmisten työpanosta ainakin joillakin aloilla. Siksi myös ikääntyvien ihmisten työntekoa on tuettava keinoilla, jotka ottavat huomioon heidän elämänvaiheeseensa liittyvät reunaehdot. Samalla on huolehdittava pitkään työelämässä olleiden tietotaidon ja kokemuksen siirtyminen nuoremmille työntekijäpolville.

Ikääntyvien vanhempien sukupolvien hoitotarve kasvaa

Ikärakenteen muutos tarkoittaa myös sitä, että monet työntekijät huolehtivat samanaikaisesti sekä alaikäisistä lapsistaan että ikääntyvistä, mahdollisesti terveydeltään heikkokuntoisista vanhemmistaanYhä useampi työntekijä joutuu kantamaan vastuuta ikääntyvistä vanhemmistaan ja/tai muista lähiomaisistaan.

Niin sanottu kaksoistaakka haastaa tulevaisuudessa yhä useampien työntekijöiden mahdollisuudet yhteensovittaa sujuvasti työ- ja perhe-elämää.

Työelämän yhteiskunnallisesti kestävät ratkaisut hyödyttävät kaikkia. Yhteiskunta tarvitsee kaikkien työpanosta. Samalla läheisten hoivatyö on kansantaloudellisesti kannattavaa.

Eri-ikäiset työntekijät ovat työnantajalle voimavara. Lomia ja muita työajan joustoja on helpompi järjestää, kun kaikki työntekijät eivät elä esimerkiksi pikkulapsivaihetta.


Katso myös: Työterveyslaitoksen sivut työn ja perheen yhteensovittamisesta.
Lue tutkimustuloksia: Ulkomaan työmatkat koettelevat jaksamista ja yksityiselämää