Järjestöjen vastuuta vahvistettava sote- ja kuntamuutoksessa

30.11.2016

KANNANOTTO
30.11.2016 Väestöliiton syyskokous


Järjestöjen vastuuta on vahvistettava sote- ja kuntamuutoksessa

Sote-uudistuksessa on toteutumassa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen vastuun uusjako. Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät 18 maakunnan vastuulle. Kunnille jäävät kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisvelvoite sekä mm. kehitys-, koulutus- ja kaavoituspalvelut.

Kunnat eivät enää tulevaisuudessa ole vastuussa palveluiden järjestämisestä ja rahoittamisesta kuntalaisten sairastuessa tai kohdatessa hyvinvointiongelmia. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö ja sen myötä terveyden ja toimintakyvyn keskeinen asiantuntemus siirtyy kunnista maakuntiin. Kuntien rooli muuttuu merkittävästi, kun ne jatkossa vastaavat ennaltaehkäisevistä terveyden ja hyvinvoinnin palveluista. Tähän ne tarvitsevat tukea ja kumppaneita.

Korjaavat sote-palvelut tulevat kaikille kalliiksi

Sote-uudistuksella tavoitellaan hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista. Korjaavat sote-palvelut ovat tähän kallis tie.  Merkittävät inhimilliset parannukset ja sote-kustannusten nousun hallinta edellyttävät sairauden ja pahoinvoinnin ennaltaehkäisyä sekä aktiivista terveyden ja hyvinvoinnin rakentamista. Tämä toteutuu vaikuttamalla elintapoihin, ihmissuhdetaitoihin, arjen hallintaan ja elinympäristön turvallisuuteen.

Yhteiskunnan haastavassa muutostilanteessa on entistä tärkeämpää vahvistaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä kaikilla yhteiskunnan tasoilla, valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Tarvitaan muutos viranomais- ja rakennekeskeisestä lähestymisestä ihmisten omien voimavarojen tunnistamiseen ja vahvistamiseen sekä lähiyhteisöjen ja eri toimijoiden yhteisten verkostojen rakentamiseen.

Järjestöjen työ terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä hyödynnettävä

Järjestöt ovat merkittävä toimija terveyden ja hyvinvoinnin edistäjinä. Järjestöjen yleishyödyllinen toiminta on maksutonta ja avointa siitä kiinnostuneille. Järjestötyön olennainen osa on ihmisten osallisuus ja kokemustieto. Tätä kautta järjestöt ovat olleet edelläkävijöitä ihmisten tarpeiden tunnistamisessa ja uusien ratkaisumallien innovoimisessa. Sote-muutoksen valmistelussa järjestötyön arvoa ei ole vielä täysimittaisesti tunnistettu.

Järjestöjen potentiaali on hyödynnettävä täysimääräisesti niin hyvinvoinnin edistämisessä kuin palvelutuotannossa kun valmistellaan ja toteutetaan Sote-muutosta. Järjestöjen rahoituksen reunaehdot eivät saa muodostua uusien tarpeellisten toimintamallien tai verkostoitumisen esteeksi.

Järjestöjen kokoamat ja yhdessä ihmisten kanssa jalostamat tiedot ja taidot tulee jatkossa sisällyttää kansallisen sote-tiedon kokonaisuuteen. Järjestöille ja niiden osaamis- ja verkostopääomalle tulee taata avoin pääsy hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön kunnissa ja maakunnissa sekä valtakunnan tasolla.  Järjestöjen vertaistuki ja vapaaehtoistyö tulee tunnistaa ihmisten terveyden ja toimintakyvyn tukena eri elämäntilanteissa ja sovittaa nämä työmuodot osaksi ihmisten tarpeisiin perustuvia palveluketjuja. Väestöliitto ja sen jäsenjärjestöt ovat osaltaan valmiita yhteistyössä julkisen sektorin ja yritysten kanssa tarttumaan sote-muutoksen mahdollisuuksiin.  

 
 
 

Järjestöjen vastuuta vahvistettava sote- ja kuntamuutoksessa