Luettelossa on Väestöliiton antamia lausuntoja lakiesityksiin, ohjelmiin ja mietintöihin. Myös Väestöliiton kannanotot löytyvät tästä, myös verkostoyhteistyön kautta muodostetut. Tutustu myös mediatiedotteisiimme.

Muuta

Muistio poikien ympärileikkauskäytännöstä perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta

2017

23.8. Järjestöt: Suomen ihmisoikeuspolitiikka menossa huolestuttavaan suuntaan
28.6. translakikannanotto
16.6. pyydetty lausunto hallituksen esitykseksi laiksi kotoutumisen edistämisestä
22.5. Lapsi- ja perhejärjestöjen kannanotto: Ensin sote-uudistus, sitten vasta valinnanvapausuudistus
9.5. Lapsi- ja perhejärjestöjen kannanotto lapsiperheköyhyydestä
21.4. Lapsi- ja perhejärjestöjen kannanotto perhevapaiden kehittämisestä
30.3.kannaotto työaikalain uudistamista valmistelevalle työryhmälle uuden työaikalain perusteluihin
28.3. pyydetty lausunto luonnoksesta valinnanvapauslainsäädännöstä annettavaksi hallituksen esitykseksi
8.3. Lape-muutosohjelman ohjausryhmän järjestöt: Maakuntien ja järjestöjen yhteistyö turvattava sote-muutoksessa

2016

29.9. pyydetty lausunto lasten ennakollisen ja jälkikäteisen oikeusturvan toteutumisen tilasta
22.8. Pyydetty lausunto hallituksen esitykseksi lapsilisälain muutokseksi
20.6. Järjestöjen vetoomus kansanedustajille: Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toiminnot säilytettävä
19.4. lausunto rahapeliyhteisöjen yhdistämistä koskevaan hankkeeseen liittyvistä STM:n valmistelemista asetusluonnoksista
20.2. lausunto lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamista käsittelevästä muistiosta
16.2. lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

2015

25.9. lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskaksvatuslain muuttamisesta sekä valtioneuvoston asetukseksi lasten päivähoitoasetuksen muuttamiseksi
7.9. Järjestöjen kannanotto: Oikeus terveyteen turvattava jokaiselle ihmiselle, myös paperittomille
26.1. pyydetty lausunto luonnoksesta turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston kansalliseksi toimeenpano-ohjelmaksi 2014-2020

2014

19.12. pyydetty lausunto hallituksen esitykseen laiksi lastenhoidon tuista
28.11. pyydetty lausunto hallituksen esitysluonnoksesta rahankeräyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laiksi
28.11. pyydetty lausunto äitiyslakityöryhmän mietinnöstä
4.11. Väestöliiton lausunto hallituksen esitykseen laiksi lasten hoidon tuista
30.9. pyydetty lausunto VIPRO II-hankkeen selvityksistä Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja kehittämistarpeet (Altti) ja kansainvälistä suojelua saavien muutto vastaanottokeskuksista kuntiin (Vertti)    
24.9. pyydetty lausunto ammatilliseen peruskoulutukseen sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavien koulutusten perusteista  
27.5. STM:n kuulemistilaisuus: Väestöliiton kannanotto: Ehdotus laiksi pienten lasten hoidon tuista
30.4. pyydetty lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sisäasioiden rahastoista
3.4. pyydetty lausunto kansalaisaloitteesta eduskunnalle avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta
28.3. pyydetty lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekä säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta
23.1. pyydetty lausunto Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelmasta 2014-2020 
15.1. pyydetty lausunto isyyslainsäädännön uudistamista koskevasta mietinnöstä

2013

20.12. pyydetty lausunto demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta opettajakoulutuksessa
26.9. pyydetty lausunto luonnoksesta lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta annetun EU direktiivin suhteesta Suomen lainsäädäntöön ja käytäntöihin
26.9. pyydetty lausunto työryhmän esityksestä lastensuojelun laatusuositukseksi
26.9. pyydetty lausunto Toimiva lastensuojelu -selvitysryhmän loppuraportista
13.9. pyydetty lausunto hallituksen esitykseksi laiksi rikoslain 20 luvun muuttamiseksi
5.9. pyydetty lausunto hallituksen esityksestä lastensuojelulain 29 §:n muuttamisesta
29.8. pyydetty lausunto hallituksen esityksestä laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
15.3. pyydetty lausunto Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategian työryhmän ehdotukseen
15.2. kannanotto alle 3-vuotiaiden lasten hoitoon maksettavasta joustavasta hoitorahasta

2012

16.11. vetoomus sosiaali- ja terveysministeriölle sekä oikeusministeriölle lainsäädännön ja / tai viranomaisohjeiden saamiseksi poikien ympärileikkauksesta, Väestöliiton lisäksi allekirjoittajina Suomalainen lääkäriseura Duodecim ja Pelastakaa Lapset ry
8.11. pyydetty lausunto oikeusministeriössä laadittuun sijaissynnytysjärjestelyjä koskevaan arviointimuistioon
7.9. pyydetty lausunto asiantuntija-avusteisten huoltoriitojen sovittelun työryhmän mietintöön
29.6. pyydetty lausunto ulkomaalaislain perheenyhdistämissäännöstön tarkistamisen taustaksi laaditusta selvityksestä
11.5. pyydetty lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

2011

13.12. pyydetty lausunto Suomen ihmisoikeustilanteesta YK:lle tehtävää kansallista raporttia varten
24.10. lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön luonnoksesta valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaksi vuosille 2012-2015
27.9. pyydetty lausunto oikeusministerön arviomuistiosta isyyslain uudistamisrarpeista
1.6. pyydetty lausunto YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapspornografiasta tehdyn valinnaisen pöytäkirjan voimaan saattamisesta
18.3. pyydetty lausunto ehdotukseen uudesta Etnisten suhteiden neuvottelukuntaa koskevasta valtioneuvoston asetuksesta
17.2. pyydetty lausunto adoptiolainsäädännön uudistamista koskevan työryhmän mietintöön

Aikaisempia lausuntoja vuosilta 2001-2010