Get Flash to see this player.


Ikätasoinen seksuaalikasvatus vahvistaa lapsen itsetuntemusta ja omanarvontuntoa
 
Lapsi on utelias, tutkii ja leikkii, ja hänellä on oikeus ikätasoiseen tietoon ja tukeen. Lapsen kehoon ja seksuaalisuuteen liittyvien asioiden käsittely on tärkeä osa arkista lapsen kohtaamista. Uutuuskirja esittelee tutkimuksiin perustuvaa tietoa ja käytännön työkaluja pienten lasten seksuaalikasvatukseen.
 
Pohja ihmisen seksuaaliselle hyvinvoinnille luodaan varhaislapsuudessa, mutta lapsen seksuaalisuus ja seksuaalinen kehitys on täysin erilaista kuin nuoren tai aikuisen seksuaalisuus. Kuitenkin jo pieni lapsi tarvitsee tietoja kehon toiminnoista ja sopivuussäännöistä sekä tunteidenkäsittelyn taitoja.
 
Keho on leikki – Avain luonnolliseen seksuaalikasvatukseen alle kouluiässä on Susanne Ingman-Fribergin ja Raisa Cacciatoren toimittama ja eri asiantuntijoiden artikkeleita sisältävä kirja, joka tarjoaa tutkittua ja käytännönläheistä tietoa lapsen seksuaalisesta kehityksestä ammattikasvattajille ja lasten vanhemmille.
 
– Toivomme, että pienen lapsen seksuaalisuus opitaan näkemään luontevana ja normaalina osana kasvua ja kehitystä. Sellaisena osana, jota varovasti ohjaillaan, ja samalla säilytetään lapsen ilo, onni ja oikeus omaan seksuaalisuuteensa ja toimijuuteensa, kuvaa Raisa Cacciatore.
 
Jokainen lapsi tarvitsee turvataitoja ja kehoitsetuntoa
 
Lapsen seksuaalisuus on etenkin oman kehoitsetunnon ja kehonkuvan haltuunottoa sekä ymmärrystä rajoista ja oikeuksista suhteessa omaan kehoon. Nämä tiedot ja taidot lisäävät merkittävästi lasten hyvinvointia ja turvallisuutta. Lapsi ja nuori, jolla on hyvä kehoitsetunto, ottaa vastuuta kehostaan, hoitaa ja suojaa sitä vahingoittumiselta ja riskeiltä.
 
Aikuisen tärkeä tehtävä on kasvattaa lasta arvostamaan itseään juuri sellaisena kuin hän on, pitämään huolta omista rajoistaan ja kehittymään omalla tahdillaan.
 
– Kehoitsetunto on lapsen kokemus siitä, että hänen kehonsa on upea, arvokas ja ainutlaatuinen, kuvailee Cacciatore. Onnistuneella seksuaalikasvatuksella voidaan tukea lapsen kehoitsetunnon kehittymistä ja lapsen myönteistä minäkuvaa.
 
Lasta pitää myös ohjata ja neuvoa, jotta hän oppii ymmärtämään oman kehonsa arvon ja oikeutensa määrätä siitä itse.
 
– Lapselle on kerrottava hyvällä tavalla hänen oikeuksistaan ja turvataidoista, muuten lapsi ei niitä tiedä, muistuttaa Cacciatore. Väkivaltaa tai hyväksikäyttöä kokenut lapsi ei tiedä, että se on laitonta, ellei joku sano sitä hänelle.
 
Oikeaa tietoa sopivassa määrin, ikätasoisesti
 
Uutuuskirjan tavoitteena on 0–6-vuotiaiden lasten seksuaaliterveyden edistäminen WHO:n laatiman kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen mallin pohjalta. Kirjan valmistumista ovat tukeneet Alli Paasikiven säätiö, Otto A. Malmin lahjoitusrahasto sekä Suomen Tietokirjailijat.
 
Kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus tarkoittaa, että lapsille annetaan puolueetonta, ikä- ja kehitystasoon sopivaa, tieteellisesti paikkansapitävää tietoa seksuaalisuudesta ja heitä autetaan kehittämään taitoja,
joiden turvin he voivat toimia näiden tietojen pohjalta. Tämä vahvistaa heidän itsetuntemustaan ja ihmissuhdetaitojansa.
 
Tasa-arvoinen, laadukas seksuaalikasvatus parantaa seksuaaliterveyttä myös nuoruus- ja aikuisiässä. Oikeat tiedot, taidot ja asenteet tukevat hyvinvointia, turvallisuudentunteen kehittymistä sekä ikätasoista elämänhallintaa.
 
– Myös varhaiskasvatuksen ammattilaiset, opettajat, perhetyöntekijät, sosiaalityöntekijät, terapeutit ja muut kasvattajat kantavat jo nyt osittain vastuuta seksuaalikasvatuksesta ja voivat nyt entistä paremmin tukea vanhempia tässä arvokkaassa tehtävässä, korostaa Cacciatore.
 
Tilaa oma kirjasi tästä.